Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   УСЛУГИ, ЦЕНЫ, ГАРАНТИИ, СРОКИ   |   О НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВЕРНАДСКОГО   |   ССЫЛКИ   | 
|   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА    |   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   Українська версія   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Актуальные темы дипломных работ

Перечень не носит исчерпывающий характер

1. Еколого-економічні відносини в системі суспільного вибору
2. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку освіти в умовах реформування економіки (на прикладі Київської області)
3. Дослідження методів стимулювання збуту фармацевтичної продукції
4. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку
5. Організаційно-економічні фактори підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств
6. Моделювання системи управління медичним страхуванням
7. Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку
8. Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України)
9. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції (на прикладі Миколаївської області)
10. Методичні основи формування господарських рішень
11. Організаційно-економічне управління розвитком території
12. Мотиваційний механізм управління витратами підприємства
13. Формування і реалізація інвестиційного потенціалу в перехідній економіці на основі фіскального регулювання
14. Організаційно-економічний механізм управління системою дистрибуції підприємства
15. Стан і перспективи розвитку наукового потенціалу України в контексті теорії технологічної динаміки
16. Формування механізму настройки організаційних структур управління виробництвом
17. Джерела формування та ефективність використання інвестиційних ресурсів у залізорудній промисловості (на прикладі гірничо- збагачувальних комбінатів Криворізького басейну)
18. Стратегія антикризового проактивного управління підприємством
19. Формування та розвиток регіонального ринку насіння озимої пшениці та ярового ячменю
20. Механізм формування гнучких організаційних структур управління підприємствами
21. Ефективність виробництва продукції скотарства у приміській зоні Полтави в умовах ринкової трансформації
22. Оподаткування у системі державного регулювання економіки
23. Корпоративний сектор у трансформаційній економіці: особливості становлення і тенденції розвитку
24. Еколого-економічне моделювання в розрізі основних видів економічної діяльності України
25. Економічні та організаційні засади транспортного забезпечення зовнішньоторговельних зв'язків України
26. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (за матеріалами підприємств харчової промисловості Автономної Республіки Крим)
27. Удосконалення механізму аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства
28. Приватизація підприємств харчосмакової промисловості в умовах трансформації економіки України
29. Політика зайнятості у перехідній економічній системі України
30. Державне регулювання розвитку кредитних послуг в Україні
31. Антикризова складова управління машинобудівним підприємством
32. Формування ринкового механізму ціноутворення на підприємствах машинобудування
33. Податкове планування на підприємстві
34. Ефективність використання рекреаційних ресурсів (на прикладі Одеської області)
35. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи
36. Управління стратегічним розвитком інтегрованих аграрно-промислових формувань
37. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств
38. Управління ефективністю рекламної діяльності підприємства
39. Моделювання і управління системними ризиками в логістиці
40. Організація системи обслуговування технічної бази машинобудівних підприємств
41. Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України)
42. Формування механізму управління стійким розвитком підприємства
43. Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі
44. Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація
45. Методи визначення економічних параметрів ефективності інноваційного процесу на вугільних шахтах України
46. Інтенсифікація економічного зростання транспорту на основі страхування його господарської діяльності
47. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України)
48. Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу
49. Управління фінансовими ресурсами підприємств переробної галузі Сумської області
50. Розвиток і ефективність садівницьких підприємств різних форм господарювання
51. Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобального економічного простору
52. Активізація підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму
53. Соціальний захист як фактор стабілізації життєвого рівня населення в умовах трансформаційної економіки
54. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій
55. Вибір напрямків інвестиційної діяльності підприємства на базі багатоваріантного підходу
56. Маркетингове управління діяльністю підприємства
57. Теорія структурного реформування національної економіки
58. Економічний механізм створення та функціоніування акціонерних товариств в агропромисловому комплексі (на прикладі підприємств Луганської області)
59. Організація оперативного управління вугільною шахтою на основі контролю вихідних параметрів
60. Формування гнучкого цінового механізму підприємства
61. Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами
62. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально- економічних системах
63. Організаційно-економічний механізм управління господарською діяльністю підприємства
64. Особливості запровадження євро в умовах загальноекономічної інтеграції
65. Управління закупівельною діяльністю на основі маркетингу в умовах формування ринкової економіки України
66. Механізм інтегрування України у євроазіатські економічні структури
67. Розвиток льонопромислового підкомплексу України
68. Розвиток механізму мотивації праці в системі виробничого менеджменту великого підприємства
69. Організаційний розвиток обслуговуючих кооперативів в інфраструктурі аграрного ринку
70. Податкове регулювання економічного розвитку
71. Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці
72. Методологічні основи реструктуризації підприємств залізничної галузі (економіко-організаційний аспект)
73. Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування)
74. Формування стратегії прискореного економічного розвитку України
75. Забезпечення стійкості регіональних виробничих систем
76. Державне регулювання страхової діяльності в Україні
77. Удосконалення механізму регулювання ринку праці монофункціональних міст України
78. Маркетингова стратегія формування споживчого попиту на легкові автомобілі
79. Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг
80. Організація інформаційно-обчислювального обслуговування адміністративного району в нових соціально-економічних умовах (на прикладі Уманського району Черкаської області)
81. Маркетинг в банківській діяльності
82. Організаційно-економічне забезпечення функціонування та розвитку акціонерного товариства
83. Ринок праці: суть і тенденції становлення в перехідній економіці України
84. Формування фінансової стратегії розвитку підприємства поштового зв'язку
85. Організаційно-методичні засади інформаційного забезпечення управління підприємствами
86. Эффективность казначейского исполнения государственного бюджета
87. Стратегія і тактика в державному регулюванні ринкових економічних систем
88. Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах становлення фондового ринку
89. Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств
90. Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації
91. Пути улучшения управления таможенной службой в Республике Армения
92. Організація бюджетування промислових підприємств в Україні
93. Публичная финансовая отчетность: методические и аналитические аспекты (на материалах Республики Казахстан)
94. Удосконалення економічного механізму залучення інвестицій в природоохоронну діяльність
95. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі
96. Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності (на прикладі підприємств м. Ніжина та Ніжинського району Чернігівської області)
97. Маркетингова інформаційна система комерційного банку
98. Регіональні особливості сталого розвитку Автономної Республіки Крим
99. Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України
100. Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у сільськогосподарських підприємствах
101. Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства
102. Управління діяльністю промислових підприємств в процесі інтеграції
103. Науково-методичні основи регулювання конвертованості національної валюти України
104. Управління функціонуванням акціонерного фармацевтичного об'єднання
105. Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку
106. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток
107. Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі
108. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств
109. Логістичний підхід в управлінні матеріальними запасами на машинобудівному підприємстві
110. Науково-методичні основи оцінки народногосподарської ефективності створення спеціальних (вільних) економічних зон
111. Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
112. Моделювання стратегії розвитку персоналу підприємства
113. Зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємства
114. Фінансово-економічне регулювання експорту-імпорту яловичини
115. Монополізм в економіці перехідного періоду України
116. Прямі іноземні інвестиції в розвитку транзитивних економік України і Китаю
117. Підвищення ефективності якості авіатранспортних послуг
118. Синтез системи податкового менеджменту підприємства
119. Організаційно-економічний механізм управління бюджетними ресурсами великого промислового регіону
120. Формування промислово-аграрних структур у господарському комплексі регіону
121. Організаційно-економічні основи комплексного розвитку районного АПК (на матеріалах Харківської області)
122. Управління ефективним розвитком лісогосподарських підприємств на основі сортиментної політики
123. Бюджетний процес та його оптимізація в Україні
124. Наукові основи оцінки соціально-економічної ефективності рекреаційного природокористування
125. Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг
126. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України
127. Ефективність податкового контролю в Україні
128. Соціальний захист сільського населення: стан і перспективи розвитку
129. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації
130. Організація оплати праці як форми розподілу доходів на підприємствах з різними формами власності
131. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки
132. Валютні операції в системі бухгалтерського обліку: порядок визнання та методи оцінки
133. Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг
134. Облік і аудит зовнішьоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області)
135. Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК
136. Організація і ефективність використання землі в сільському господарстві регіону
137. Шляхи подолання економічної кризи в країнах СНД з допомогою розширення зовнішньої торгівлі
138. Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах
139. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні
140. Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави
141. Менеджмент персоналу організації у системі антикризового управління
142. Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи
143. Підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва
144. Моделювання кредитно-депозитної та інвестиційної стратегії банку в умовах конкурентного середовища
145. Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
146. Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
147. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово- промислових систем
148. Реалізація нововведень в умовах взаємодії промислових підприємств і фінансових структур
149. Управління використанням трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах
150. Формування стратегії діяльності судноплавної компанії на фрахтовому ринку
151. Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства
152. Методология управления формированием и эффективным использованием инновационного потенциала экономических систем
153. Формування територіальних господарських систем (Питання теорії, методології і практики)
154. Реформування виробничих структур в аграрному секторі економіки Сумської області шляхом створення господарських асоціацій
155. Еколого-економічна ефективність застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур
156. Становлення і розвиток організацій невиробничої сфери в сучасних умовах
157. Моделювання процесу вибору стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств у ринкових умовах
158. Формування інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності
159. Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні
160. Бюджетування в системі управління фінансами підприємства
161. Економічне регулювання розвитку тваринницькопродуктового комплексу
162. Фіскальна політика в перехідній економіці України
163. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
164. Ефективність удосконалення розміщення виробництва кукурудзи на зерно в Поліссі України
165. Економіко-екологічна оцінка територіальних ресурсів (методологія, методика, практика)
166. Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості України
167. Социально-экономические проблемы развития кооперации в условиях перехода к рынку
168. Проблемы формирования доходов местных бюджетов
169. Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень)
170. Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в нових умовах господарювання
171. Облік і контроль основних засобів (на прикладі державних підприємств в галузі культури України)
172. Праця засуджених в пенітенціарних установах України: проблеми та напрями гуманізації
173. Економіко-екологічні проблеми розвитку будівельного комплексу (на прикл. Чернів. обл.)
174. Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону
175. Управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України
176. Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу
177. Стратегічний аналіз діяльності підприємств споживчої кооперації
178. Оцінка взаємовпливу науково-технічних та економічних факторів розвитку країни
179. Имитационная технология планирования застройки новых районов города
180. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
181. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства
182. Інтегроване управління групами підприємств
183. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення
184. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг
185. Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні
186. Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників
187. Комунікації в управлінні торговельним підприємством
188. Стратегія розвитку спільного підприємництва в Україні
189. Центральні статистичні класифікації України (методичне забезпечення побудови)
190. Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України
191. Територіальні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв'язків (на прикладі Закарпатської області)
192. Управління промисловим підприємством (на прикладі Республіки Ангола)
193. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України
194. Удосконалення системи регулювання економічних процесів регіонального сегмента фондового ринку
195. Моделювання конкурентно-коопераційних взаємодій у соціально-економічних системах
196. Механізм реалізації валютної політики в Україні
197. Організація валютного курсоутворення та забезпечення стабільності грошової одиниці України
198. Розвиток міжнародних комерційних банків в умовах глобалізації
199. Планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах
200. Планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах
201. Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення (на прикладі харчової промисловості)
202. Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах
203. Умови формування характеристик конкурентоспроможності підприємств
204. Розвиток виробництва м'ясопродуктів на підприємствах переробної промисловості
205. Соціально-економічні засади формування системи міжбюджетних відносин в Україні
206. Маркетолого-конструкторська інтеграція у забезпеченні конкурентоспроможності нових виробів підприємства
207. Совершенствование экономического механизма хозяйствования АПК в рыночных условиях
208. Форми і методи організації управління трудом (на прикладі виробництва верстатобудування)
209. Методы и алгоритмы решения задачи размещения
210. Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України
211. Економічна діагностика та прогнозування розвитку регіонального ринку туристичних послуг
212. Організаційно-економічні основи розвитку сільської соціальної інфраструктури в перехідний період до ринку (на прикладі Борисівського району Белгородської області)
213. Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві
214. Стратегія розвитку промислового виробництва на підставі активізації інноваційної діяльності
215. Фінансове забезпечення комунальної сфери
216. Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
217. Розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі
218. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами
219. Проблеми ціноутворення в економічній діяльності спільних підприємств країн Східної Європи
220. Розвиток агропромислової інтеграції на регіональному рівні
221. Прогнозування фінансової стійкості підприємств торгівлі
222. Нелінійні моделі формування виробничої програми підприємства
223. Фінансове забезпечення розвитку банківського маркетингу
224. Стратегія управління інвестиціями аграрних підприємств Запорізької області
225. Формування трудових відносин на селі в умовах ринкової трансформації
226. Особливості та перспективи реформування аграрного виробництва в приміській зоні міста Львова
227. Бухгалтерський облік і аудит в умовах автоматизованої системи обробки інформації
228. Фіскальне регулювання інвестицій в перехідній економіці України
229. Моделі та методи в нормуванні затрат і результатів праці
230. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу
231. Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)
232. Формування житлової політики регіону
233. Залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва
234. Комплексна рейтингова оцінка конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств
235. Митно-тарифна політика в активізації розвитку Причорноморського регіону
236. Відносини акціонерної власності в умовах перехідної економіки (на прикладі промисловості України)
237. Економіко-математичні моделі у виробничому менеджменті деревообробних підприємств
238. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства
239. Організаційно-методичне забезпечення ефективності місцевого самоврядування
240. Управління ліквідністю комерційного банку
241. Управління ризиками інвестиційної діяльності природоохоронного напрямку
242. Управління конкурентним потенціалом торговельної марки
243. Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості)
244. Економіко-екологічна регламентація розвитку водогосподарського комплексу Поліського регіону України
245. Проблеми становлення і функціонування ринку цінних паперів в перехідній економіці України
246. Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства
247. Формування інноваційної стратегії стійкого розвитку підприємства
248. Конкурентноспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення
249. Формування нових соціально- трудових відносин в сільському господарстві України
250. Моделювання системи кредитного менеджменту комерційного банку
251. Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку
252. Організаційно-економічний механізм управління ринком цукру України
253. Організаційно-методологічні аспекти бухгалтерського обліку інвестицій та їх фінансового забезпечення в торгівлі
254. Методи оцінки і підвищення ефективності колективної підприємницької діяльності (на матеріалах корпорації "Укрбудматеріали")
255. Економічні основи формування середнього класу в умовах становлення соціального ринкового господарства
256. Методологічні засади статистичного дослідження соціальної структури суспільства
257. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем
258. Власність, управління та економічна влада: Проблеми взаємозв'язку в економічній системі суспільства
259. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація
260. Статистичний аналіз соціального розвитку регіону в перехідний період (на прикладі міста Ірпеня)
261. Проблемы управления внешним государственным долгом в Республике Армения
262. Проблемы государственного регулирования страховой деятельности в сфере обязательного страхования
263. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств
264. Розвиток продовольчого комплексу великого міста та забезпечення міського населення продуктами харчування (на прикладі м. Києва)
265. Страхування відповідальності в Україні
266. Проблеми підвищення ефективності експортного потенціалу послуг автомобільного транспорту в умовах формування ринкових відносин
267. Організація оперативного управління економічними об'єктами промислового підприємства
268. Моделі управління ресурсами підприємства потоковими методами
269. Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку
270. Організаційно-економічний механізм пом'якшення соціальних наслідків безробіття в умовах змішаної економіки
271. Методологічні основи формування регіональної системи управління
272. Удосконалення управління промислово-фінансовими групами в умовах становлення сучасних фінансових інститутів
273. Формування ефективного механізму розробки та реалізації результативної стратегії
274. Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних товариствах
275. Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному середовищі
276. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах
277. Організаційно- економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення
278. Маркетингова інноваційна діяльність (на базі Асоціації консультаційних фірм України "Укрконсалтінг")
279. Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерського обліку
280. Государственное регулирование обеспечения ликвидности коммерческих банков (на примере РА)
281. Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства
282. Науково- практичні основи оцінки фінансового становища підприємства
283. Розробка науково- практичних основ оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
284. Економічна діагностика і оцінка господарської діяльності у стратегічному управлінні будівельними організаціями
285. Еколого-економічна оцінка водокористування в басейні р.Південний Буг
286. Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України
287. Шляхи підвищення економічної ефективності ремонтного обслуговування сільськогосподарських підприємств у період становлення ринкових відносин
288. Державна власність у трансформаційній економіці
289. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні
290. Организационно-экономические проблемы развития бизнеса в Республике Армения
291. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України
292. Економічні аспекти розвитку вугільних шахт як виробничих систем
293. Менеджмент фінансових ресурсів природокористування в регіоні (на прикладі Полтавської області)
294. Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку
295. Обгрунтування організації раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи на Львівщині
296. Корпоративне управління в системі підвищення інвестиційної привабливості національного господарства
297. Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку підпиємства
298. Організація управління оподаткуванням на промислових підприємствах України
299. Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим)
300. Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
301. Конкурентоспроможність товарів легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ
302. Формування та використання трудових ресурсів підприємств в економіці, що розвивається
303. Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект
304. Економічний механізм забезпечення ефективності виробництва (на прикладі промислових підприємств)
305. Підвищення ефективності фінансового забезпечення інновацій (на прикладі промислових підприємств)
306. Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі
307. Застосування ринкової вартості в управлінні розвитком машинобудівного підприємства
308. Інституційна підтримка розвитку малого підприємництва в регіоні
309. Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в трансформаційній економіці
310. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в промисловий сектор економіки України (на прикладі машинобудування)
311. Організаційне та інформаційне забезпечення реструктуризації комунального господарства
312. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту підприємства
313. Механізм формування конкурентних стратегій фірми (на прикладі підприємств Івано-Франківської області)
314. Інституціональний механізм раціонального аграрного природокористування в регіоні
315. Облік і контроль страхування майна
316. Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції
317. Стратегія стабілізації та розвитку м'ясопереробної промисловості України
318. Ризики маркетингової діяльності машинобудівних підприємств
319. Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку
320. Синтез механізмів ефективної платіжної політики великого металургійного комплексу
321. Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів
322. Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту
323. Економічна та енергетична оцінка використання біоенергетичних ресурсів
324. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств
325. Організаційно-управлінські засади детінізації економічної діяльності у національному господарстві
326. Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період (фінансово-кредитний аспект)
327. Роздержавлення та приватизація і їх роль у трансформації економічної системи
328. Управління інвестиційними ресурсами в умовах трансформації економіки
329. Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання
330. Розвиток виробничо-господарської діяльності фермерських господарств в ринкових умовах
331. Банківська система України та основні напрями її розвитку
332. Організаційно-економічні методи підвищення ефективності роботи промислових підприємств
333. Місце кредиту у фінансовому забезпеченні суднобудівних підприємств
334. Державне регулювання іноземного інвестування
335. Формування ринку зерна в трансформаційний період
336. Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва
337. Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні
338. Организационные формы интенсификации воспроизводства основных фондов в шинной промышленности
339. Розробка стратегії функціонування підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища
340. Економічна ефективність виробництва плодів кісточкових культур і основні організаційно-економічні чинники її підвищення
341. Управління енергетичними ресурсами у виробництві
342. Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної економіки
343. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика
344. Джерела кредитних ресурсів сфери агропромислового виробництва
345. Методи оцінки соціальної значимості інвестиційного проекту металургійних підприємств
346. Оцінка економічної ефективності функціонування галузі і підприємств зв'зку за умов ринково-конкурентної економіки
347. Функціонування ринку молока в сучасних умовах господарювання
348. Кредитний ризик: оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів
349. Економічні відносини у зернопродуктовому комплексі Вінничини
350. Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України
351. Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення
352. Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК
353. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її регулювання в ринкових умовах
354. Формування ринку праці фахівців агрономічного профілю
355. Регіональне відтворення робочої сили (методологія і практика регулювання)
356. Удосконалення методологічних та методичних основ економічної оцінки природних ресурсів
357. Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень України
358. Управління оборотним капіталом промислових підприємств
359. Механізми регулювання зайнятості молодих фахівців із вищою освітою
360. Підвищення ефективності розвитку пивоварної промисловості в Україні
361. Шляхи та методи підвищення конкурентоспроможності безалкогольної промисловості України (регіональні аспекти)
362. Моделювання процесу економічного зростання регіону
363. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу
364. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на вугільних шахтах
365. Організаційно-економічний механізм формування капіталу промислових підприємств
366. Основні економічні закономірності становлення ринкової структури
367. Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики (на матеріалах Волинської області)
368. Техническое развитие оборонных предприятий в условиях конверсии
369. сл
370. Механізм формування виробничої програми в умовах ринку (на прикладі хлібопекарської промисловості)
371. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин
372. Оценка эффективности инвестиционных проектов в промышленности и мероприятия по их повышению в Грузии
373. Економіко-екологічне регулювання експлуатації енергетичних об'єктів України
374. Економіко-екологічне регулювання експлуатації енергитичних об'єктів України
375. Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні
376. Організація бухгалтерського обліку і аналізу в сільськогосподарських виробничих кооперативах
377. Територіальна і комплексно- пропорційна організація продовольчого комплексу Східного Полісся (на прикладі Чернігівської області)
378. Вдосконалення еколого-економічних інструментів реформування відносин власності
379. Удосконалення територіальної організації продовольчого комплексу Придніпров'я
380. Матеріальне стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств, розміщених на радіоактивно забруднених територіях
381. Регіональні особливості формування і реалізації людського капіталу
382. Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України
383. Енергетичні аспекти ціноутворення на продукцію зернопродуктового підкомплексу
384. Ефективність виробництва та використання кормів
385. Маркетингові дослідження на ринку цінних паперів
386. Управління ризиками інвестицій підприємств будівельного комплексу у цінні папери
387. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні
388. Оцінка ринкової вартості компанії як основа прийняття інвестиційних рішень
389. Трансформація соціально-економічного розвитку регіону в період ринкових перетворень (на матеріалах Чернівецької області)
390. Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві
391. Організаційно-економічні механізми управління економічною безпекою підприємств стратегічного значення
392. Управління кон'юнктурою трудових ресурсів підприємств
393. Управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем
394. Затрати і доходи у виробництві молочної продукції
395. Процентна ставка та інфляція у перехідній економіці України
396. Вплив інерційності системи адаптації на удосконалення організації складального виробництва
397. Організаційно-економічний механізм диверсіфікації на промислових підприємствах в умовах ринкових відносин
398. Організаційно-економічні основи маркетингових досліджень на підприємстві
399. Формування та реалізація економічного кадрового потенціалу в аграрній сфері
400. Формування ефективних механізмів господарювання в агропромисловому комплексі Криму
401. Сільськогосподарська кооперація: теорія, методологія, практика
402. Економічні засади екологічної політики в АПК: теорія і методологія
403. Моделювання оцінки якості управління підприємством у ринкових умовах
404. Інструментарій забезпечення розвитку суднобудівних підприємств в Україні
405. Забезпечення стійкості банківської системи України
406. Економічна оцінка рівня інноваційного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів та їх структурних підрозділів
407. Іституційне регулювання глобальних економічних процесів
408. Трансакційні витрати формування та розвитку фондового ринку
409. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика
410. Управління доходами від основної діяльності страхових компаній
411. Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної діяльності в Україні
412. Формування ефективного механізму функціонування сільського трудового потенціалу
413. Відтворення робочої сили: регіональний аспект (На прикладі Кіровоградської області України)
414. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики
415. Визначення інтеграційних пріоритетів України в контексті використання потенціалу старопромислових регіонів
416. Інноваційна діяльність у відтворювальному процесі
417. Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості
418. Формування портфеля реальних інвестицій підприємства на основі ранжирування інвестиційних проектів (на прикладі підприємств металургійної галузі)
419. Організація транспортного обслуговування регіону (на прикладі залізничних пасажирських перевезень)
420. Методичні основи сегментації ринку
421. Формування високоефективного виробництва та переробки продукції рослинництва в регіональному АПК на базі кооперації та інтеграції
422. Економічне управління кредитною діяльністю торговельного підприємства
423. Регулювання зайнятості населення
424. Управління діяльністю інноваційних фондів
425. Регіональне управління соціально- економічним захистом молоді
426. Управління організаційно-економічним розвитком корпорації в умовах реформування економіки
427. Облік і аналіз формування біологічних активів в інкубаторно-птахівничих підприємствах
428. Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в електроенергетиці
429. Організація робочого місця менеджера на основі інформаційних технологій
430. Формування та ефективне використання виробничого потенціалу молочної промисловості регіону
431. Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища
432. Диверсифікація виробництва в аграрній сфері
433. Фінансові регулятори суспільного добробуту (бюджетне фінансування малозабезпечених)
434. Формування ефективної структури виробництва сільськогосподарських підприємств
435. Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України
436. Основні напрямки удосконалення соціальної сфери регіону (на прикладі Донецької області)
437. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання
438. Організація і економічна ефективність інтенсивного кормовиробництва (На прикладі забруднених радіонуклідами територіях Житомирської області)
439. Маркетінгові аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції
440. Економічні аспекти підвищення ефективності виробництва м'яса великої рогатої худоби в нових умовах господарювання
441. Стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості
442. Зовнішній державний борг у фінансовій системі України
443. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту
444. Організація обліку в акціонерних товариствах
445. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
446. Формування єфективного портфеля цінних паперів на підставі маркетинга (на прикладі приватизованих переробних підприємств агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим)
447. Повышение эффективности управления в условиях формирования рынка (на примере угольной промышленности)
448. Підвищення ефективності управління в умовах формування ринку: (на прикладі вугільної промисловості)
449. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспорту в ринкових умовах сільськогосподарського виробництва
450. Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в сільськогосподарських підприємствах
451. Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями
452. Розвиток інвестиційної діяльності в умовах реформування економіки регіону (на прикладі господарського комплексу Донецької області)
453. Тенденції трасформування структури господарського комплексу великого міста (на прикладі міст Донбасу)
454. Маркетингові дослідження ринку чорних металів (на прикладі підприємств чорної металургії)
455. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області)
456. Проблемы управления внешним государственным долгом в Республике Армения
457. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці
458. Фінансування екологічно безпечного виробництва та шляхи його вдосконалення (на матеріалах підприємств цукрової промисловості)
459. Податкова та бюджетна політика в системі інструментів державного регулювання відтворення капіталу підприємств
460. Фінанси суб'єктів господарювання: основні засади та практика організації
461. Учет краткосрочных ссуд банка и анализ эффективности их использования в торговле (на материалах торговли Украины и Ирака)
462. Маркетинг в сфере обращения товаров
463. Научно-техническое сотрудничество стран-членов СЭВ в условиях социалистической экономической интеграции
464. Оценка качества экономического роста в условиях структурной перестройки народного хозяйства
465. Разработка инновационной политики на предприятии (теория, методы, процедуры)
466. Разработка методов управления научно-техническим прогрессом на основе применения программно- целевого подхода (на примере угольной пром-сти Украины)
467. Эффективность использования технологических отходов на предприятиях продуктовых подкомплексов АПК (на примере пивоваренного продуктового подкомплекса)
468. Эффективность использования технологических отходов на предприятиях продуктовых подкомплексов АПК (на примере пивоваренного продуктового подкомплекса)
469. Спрос и предложение на рынке научно-информационной продукции и маркетинговая концепция его регулирования
470. Процедуры выработки управленческих решений в строительно-монтажном тресте на основе оптимизационных моделей
471. Управление и прогнозирование налогов
472. Планирование коммерческой работы автотранспортного предприяятия
473. Теоретические проблемы государственного регулирования внешней торговли (на примере РА)
474. Трансформация экономического механизма деятельности отраслевой (прикладной) науки в условиях перехода к рыночной экономике (на примере научно- технических организаций отрасли автомобилестроения)
475. Исследование вопросов топливосбережения на автомобильном транспорте
476. Пути совершенствования внутрибанковского контроля, обусловленного рисками (на примере РА)
477. Проблема стимулирования внутренних инвестиций в сфере публичного управления
478. Финансовые проблемы эффективного управления активами и пассивами в банках
479. Исследование резервов экономии материальных ресурсов
480. Регулирование структурных преобразований промышленности региона
481. Нормативное управление банковской системой Республики Армения
482. Организация и управление маркетинговой деятельностью на предприятиях НКР
483. Орендні відносини в сільськогосподарських підприємствах та їх регулювання
484. Кредитна інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку
485. Теоретико-методологічні засади управління земельними ресурсами приміських зон великих міст
486. Розвиток місцевого оподаткування в Україні
487. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні
488. Формування організаційно-економічного механізму функціонування виробничого об'єднання в ринкових умовах
489. Інтегрування машинобудівного комплексу України в міжнародній поділ праці (структурно-функціональний аналіз)
490. Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації
491. Формування раціонального польового кормовиробництва та забезпечення його ефективного функціонування в регіоні
492. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
493. Формування економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі
494. Ефективність іноземних інвестицій в АПК
495. Управління фінансовою стійкістю як складовою економічної політики санації (за матеріалами підприємств вугільної промисловості)
496. Обгрунтування оптимального розвитку агропромислового виробництва в умовах Прикарпаття Львівської області
497. Лізинг в сільськогосподарському виробництві
498. Регіональне управління трудовими ресурсами в умовах формування ринкових відносин
499. Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту
500. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості продукції в гумово-технічній підгалузі
501. Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України
502. Управління розвитком діяльності промислових підприємств
503. Стимулювання працівників за випуск конкурентоспроможної продукції на підприємстві
504. Менеджмент оновлення основних фондів в АПК
505. Управління розвитком людських ресурсів машинобудівних підприємств
506. Ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу при різних формах господарювання
507. Моделі інформаційного сервісу в управлінні складними економічними об'єктами
508. Концептуальні основи формування регіональних бюджетів: розв'язання суперечностей
509. Інвестиційна привабливість регіонів та видів економічної діяльності регіональної економіки
510. Структурний аналіз і прогнозування економічного зростання в умовах реформування національного господарства
511. Організаційно-економічні проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах формування ринкових відносин
512. Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу
513. Взаємодія національного та іноземного інвестування в нових ринкових економіках в умовах глобалізації
514. Оцінка та вдосконалення маркетингу послуг на підприємствах готельного господарства
515. Економічні взаємовідносини у сфері виробництва, реалізації і переробки насіння соняшнику
516. Особливості формування та використання сукупного транспортного потенціалу регіону
517. Механізм розвитку підприємництва на промисловому підпирємстві
518. Формування та регулювання цін підприємств - природних монополістів
519. Дослідження і оцінка економічної складової конкурентоспроможності техніки (на прикладі шахтних скребкових конвейєрів)
520. Дослідження і оцінка економічної складової конкурентоспроможності техніки (на прикладі шахтних скребкових конвейєрів)
521. Оцінка та формування конкурентних переваг промислових підприємств
522. Формування цінової стратегії підприємств легкої промисловості
523. Управління банківським портфелем активів
524. Оптимізація виробничих зв'язків підприємств територіального лісопромислового комплексу за критеріями еколого-економічної ефективності (на прикладі Львівської області)
525. Ефективність функціонування птахопродуктового підкомплексу АПК Львівської області
526. Еколого-економічні проблеми будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів (на прикладі басейну річки Горинь)
527. Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом
528. Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої промисловості
529. Організація просування продукції виробничо-технічного призначення
530. Управління змінами та інноваціями в АПК
531. Регулювання сільськогосподарського виробництва регіону
532. Організаційно-економічне забезпечення розвитку земельних відносин на сільськогосподарських підприємствах
533. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону
534. Резерви і шляхи забезпечення конкурентоздатності селянських (фермерських) господарств
535. Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств
536. Антикризове управління у аграрній сфері
537. Управління трудовими ресурсами за багатоукладної економіки в АПК (на матеріалах Полтавської області)
538. Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств на продовольчому ринку
539. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства
540. Підвищення ефективності міжнародних автомобільних перевезень вантажів
541. Вартість банку: теорія та управління
542. Комерційні банки в інфраструктурі фінансового ринку
543. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області)
544. Облік і аналіз ліквідних активів (на прикладі суднобудівних та судноремонтних підприємств АР Крим)
545. Розробка системи підтримки стратегічного планування маркетингової діяльності металургійного підприємства (на прикладі ВАТ "Нікопольський завод феросплавів")
546. Еколого-економічні проблеми та іх роль в формуванні фонду життєвих засобів
547. Економічна ефективність використання сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах
548. Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
549. Розробка стратегії матеріального забезпечення виробництва
550. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки
551. Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
552. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових показників діяльності підприємств
553. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів
554. Роль Міжнародного валютного фонду в макроекономічній стабілізації європейських транзитивних країн
555. Теоретичні та методичні основи визначення ціни науково-технічної продукції в будівництві
556. Організаційно-економічний механізм стимулювання діяльності деревообробної промисловості регіону
557. Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації
558. Державне управління та регулювання агропромислового комплексу на етапі формування ринкових відносин в Україні
559. Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств
560. Економіко-екологічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні
561. Державне регулювання АПК в умовах трансформації економіки
562. Оптимізація податкового та кредитного регулювання як фактор розвитку підприємництва в регіоні (на матеріалах Закарпатської області)
563. Статистика ринку праці в сільській місцевості регіону (на прикладі Вінницької області)
564. Продовольчий ринок у перехідній економіці
565. Організаційно-економічний механізм управління фіскальним ризиком оподаткування доходів працівників підприємств
566. Організація основних процесів діяльності в установах з жорсткими обмеженнями
567. Статистичний аналіз впливу забрудненості повітряного простору на здоров'я населення (на прикладі промислово розвинених міст України)
568. Методологічні основи стратегічного управління підприємством
569. Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України
570. Управління економічними реформами в Україні
571. Ефективність організаційних форм трансферу технологій на виробничих підприємствах
572. Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств)
573. Управління оборотними активами підприємств
574. Організаційно-економічні інструменти ризик-менеджменту екологічних небезпек
575. Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект
576. Зайнятість в сільській місцевості в умовах перехідної економіки (на прикладі Львівської області)
577. Економічна ефективність інвестицій у сільськогосподарські підприємства
578. Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах
579. Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах
580. Облік і контроль лізингу в промисловості
581. Економічна ефективність управління вибором стратегічних зон господарювання (на прикладі сегментації ринків збуту машинобудівних підприємств)
582. Управління інноваційним розвитком суб'єктів господарської діяльності у нестабільному ринковому середовищі
583. Розробка технології виробництва майонезів із використанням амаранту багряного
584. Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень
585. Облік наявності і руху сировини та контролю за її використанням (На прикладі молочної промисловості Криворіжжя)
586. Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки України
587. Трудовий потенціал України та ефективність його використання
588. Облік і контроль виробництва конкурентноспроможної продукції скотарства
589. Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування
590. Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва
591. Методи управління витратами виробництва металопродукції
592. Облік та аналіз витрат на виробництво (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)
593. Формування контрактної системи оплати праці в Україні
594. Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект
595. Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів
596. Економічне обгрунтування вартості наукового забезпечення насінництва кукурудзи та ринкових механізмів її компенсації
597. Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика
598. Економічні напрямки ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу України
599. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації
600. Удосконалення механізму регулювання регіонального ринку готельних послуг (на прикладі Автономної Республіки Крим)
601. Формування конкурентоздатності підприємств АПК в ринкових умовах
602. Експортний маркетинг виноробної продукції
603. Ринок праці в торгівлі: організаційно-економічні засади функціонування та регулювання
604. Формування і розвиток регіонального плодоовочевого підкомплексу
605. Особливості відтворення суспільного виробництва Палестини
606. Економічні проблеми відродження та розвитку цукробурякового підкомплексу в Україні
607. Розвиток цукробурякового виробництва та ринку цукру в Україні
608. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств житлово-комунального комплексу
609. Моделювання процесів управління конкурентоздатністю комерційного банку
610. Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону
611. Механізм управління вартістю страхових компаній
612. Оцінка майнового стану підприємств
613. Управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу
614. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ
615. Подальша перебудова новостворених агроформувань та їх ефективний розвиток
616. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України
617. Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів
618. Економічна діагностика і вибір інвестиційно привабливих рішень у промисловості України
619. Облік і аналіз використання матеріалів (на прикладі молочної промисловості)
620. Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України
621. Діагностика кризових ситуацій в процесі управління реструктуризацією підприємства
622. Управління пенсійними системами в Україні
623. Розробка системи моніторингу ринку послуг мережі Інтернет
624. Удосконалення економічних відносин як шлях підвищення прибутку підприємств, що взаємодіють у гірничо-збагачувальному комплексі (на прикладі ПВП "Кривбасвибухпром")
625. Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку праці
626. Маркетинг українського ринку систем стільникового зв'язку
627. Маркетинговий механізм управління розвитком підприємств сфери послуг
628. Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м.Харкова)
629. Підвищення ефективності управління економічним розвитком підприємств
630. Формування та розвиток виробничого потенціалу промислових підприємств (теорія і методи)
631. Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності
632. Міжнародна міграція робочої сили в системі факторів економічного розвитку арабських країн Перської затоки
633. Ринок нерухомості в структурі перехідної економіки
634. Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні
635. Організаційно-економічний механізм активізацій інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії
636. Оцінка ефективності лізингу повітряних суден
637. Економічні методи управління науково- технічним розвитком підприємств вугільної промисловості України
638. Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні
639. Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі
640. Экономические формы личного потребления
641. Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами
642. Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою
643. Совершенствование структуры хозяйственного комплекса промышленного города (на примере шахтерских городов Украины)
644. Инфляция, ее проявления и проблемы макроэкономического регулирования в Республике Армения
645. Організаційно-економічні основи управління майновими ризиками в сільському господарстві
646. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації
647. Формування та використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Криму
648. Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації
649. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельними холдинговими компаніями за збалансованою системою показників
650. Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні
651. Планування розвитку роздрібної торговельної мережі
652. Пути повышения эффективности управления нововведений в коммерческих банках РА
653. Управление портфельными инвестициями в Республике Армения
654. Проблемы социальной защиты в Республике Армения и пути их решения
655. Совершенствование путей учета и анализа финансовых результатов (на примере организаций швейной промышленности РА)
656. Направления развития системы местного самоуправления в Республике Армения
657. Підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-курортного та туристичного господарства
658. Організаційно-економічні аспекти мотивації праці в системі менеджементу торговельного підприємства
659. Фінанси соціальної сфери в період переходу економіки України до ринкових відносин
660. Організація і управління інноваційним розвитком твердосплавного виробництва
661. Прибуток як фактор розвитку виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України
662. Инвестиционное обеспечение экономического роста в РА посредством рынка ценных бумаг
663. Екологічне підприємництво у забезпеченні сталого економічного зростання
664. Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області)
665. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування
666. Податковий потенціал у механізмі регулювання економічного зростання
667. Формування системи стратегічного маркетингу на промислових підприємствах
668. Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно- консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалі Сумської області)
669. Методологічні засади формування соціальної статистики та її використання в управлінні
670. Економічні основи формування торгових механізмів екологічного захисту
671. Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами
672. Формування регіональних фінансів
673. Економічна динаміка та механізм відтворення в сільському господарстві
674. Науково-методичне забезпечення формування стратегії розвитку регіону
675. Формирование и развитие инфраструктуры зернового хозяйства Казахстана
676. Управління цінністю авіатранспортної послуги
677. Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях
678. Розвиток та удосконалення фінансового контролю в митній справі
679. Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України
680. Розвиток ринку біопалив в Україні
681. Формування маркетингово-логістичного механізму функціонування ринку робочої сили
682. Управління якістю діяльності торговельного підприємства
683. Економічні та організаційні основи формування ринку зерна в Причорномор'ї України (на прикладі Одеської області)
684. Реформування організації та управління в санаторно- курортних системах (на прикладі Криму)
685. Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні
686. Методологічні основи розвитку сфери діяльності підприємств
687. Система управління якістю на підприємстві в умовах трансформації економіки
688. Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства
689. Формування та регулювання ринку праці крупного промислового регіону (на прикладі Донецької області)
690. Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі ТАРГЕТ)
691. Механізм управління господарсько-економічною діяльністю підприємств фармацевтичної галузі
692. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств меблевого бізнесу
693. Мотиви і стимули у труді керівника сільськогосподарського формування
694. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
695. Фінансове планування в банках
696. Організаційно-економічні умови зниження витрат виробництва
697. Наукові основи економічної адаптації сільського господарства до навколишнього середовища
698. Конкурентоспроможність регіонального ринку рекреаційних послуг (на прикладі АР Крим)
699. Економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки
700. Соціально- демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку
701. Реструктуризація підприємств та шляхи підвищення її ефективності (на матеріалах підприємств трубної промисловості України)
702. Оцінка економічно обгрунтованих меж підвищення якості продукції промислового призначення
703. Напрями підвищення ефективності виробництва овочів відкритого грунту в степовій зоні
704. Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки
705. Інтернаціоналізація банківської діяльності (формування і розвиток мікростратегій)
706. Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)
707. Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства
708. Підвищення ефективності функціонування зернопродуктового підкомплексу АПК на регіональному рівні
709. Методичні засади інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств
710. Методологические основы организации интегрированного цикла "наука- производство- рынок" в условиях рыночной экономики
711. Управління стійким функціонуванням підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
712. Формування регіонального ринку продукції скотарства
713. ДС66002
714. Формування регіонального ринку продукції скотарства
715. Механізм взаємодії суб'єктів інноваційної діяльності авіаційного транспорту
716. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах
717. Проблемы информационного и технологического обеспечения малого и среднего предпринимательства в Республике Армения
718. Проблемы усовершенствования инвестиционной политики банковской системы Республики Армении
719. Статистична оцінка взаємозв'язку ВВП України та монетарних показників
720. Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регулярного впливу на природокористування
721. Соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки
722. Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва
723. Економічні умови прискорення науково- технічного прогресу в промисловості України
724. Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон'юнктури
725. Державна власність у трансформаційній економіці України
726. Конкурентоспроможність підприємства в системі маркетингу
727. Управління акціонерними товариствами
728. Управління ефективним механізмом взаємодії підприємтсв АПК (на прикладі молочних заводів і м'ясокомбінатів Криму)
729. Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
730. Мотиваційний менеджмент екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств
731. Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку
732. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах
733. Ринок медичних послуг: формування та закономірності розвитку
734. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків
735. Управління персоналом вищих навчальних закладів
736. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об"єктами (на прикладі системи управління вищим учбовим закладом)
737. Управління валютними ризиками в нефінансовому секторі країн з ринковою економікою
738. Управління розвитком малого бізнесу регіону (на матеріалах Закарпатської області)
739. Развитие организационно-экономического механизма регулирования промышленности развивающихся стран (на примере Республики Замбия)
740. Формування інноваційної інфраструктури в Україні
741. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів
742. Ефективність основного виду діяльності електропостачального підприємства в умовах державного регулювання
743. Організація маркетингової діальності підприємств роздрібної торгівлі
744. Розробка методів, моделей і стратегій організації ремонту автомобілів за ринкових умов
745. Особенности и закономерности управления активами коммерческих банков (образцом РА)
746. Організація бюджетного планування в банках (на прикладі Національного банку України)
747. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
748. Торгівля житловою нерухомістю та механізм її удосконалення
749. Домашні господарства в умовах транзитивної економіки
750. Підвищення конкурентноспроможності продукції овочівництва
751. Розвиток спеціалізації сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України в умовах аграрних трансформацій
752. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки
753. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні
754. Совершенствование финансово-кредитного механізма в сельскохозяйственном производстве (на материалах агроформирований Алматинской области)
755. Совершенствование системы управления производством и поставками продукции в условиях рыночных отношений
756. Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства
757. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань
758. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах
759. Управління інноваційним розвитком підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області)
760. Соціальні гарантії в умовах становлення ринкових відносин в Україні
761. Структура системи нормування праці за кресленнями виробів для стадій виробництва та експлуатації
762. Управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу
763. Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства
764. Міжнародний менеджмент глобальних інвестиційних проектів в Україні (на прикладі проекту "Укриття")
765. Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України)
766. Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу
767. Формування економічної поведінки підприємств
768. Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості
769. Моделювання системи управління економічною безпекою підприємства
770. Формування комплексу маркетингу на підприємствах-виробниках продукції плодоовочевої переробки
771. Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)
772. Економічна оцінка та регулювання вибору контрагентів у підприємницькій діяльності
773. Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення змішаної економіки
774. Управління ціноутворенням на машинобудівному підприємстві
775. Ефективність використання технічних ресурсів у промисловості
776. Організаційно-економічний механізм управління природокористуванням та його удосконалення на рівні регіону (на прикладі Донецької області)
777. Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території
778. Маркетингова політика в оптово-посередницькій діяльності (на прикладі фармацевтичного ринку України)
779. Експортний маркетинг будівельних матеріалів
780. Маркетинг на ринку інноваційних товарів
781. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України
782. Подходы институционально-организационного и технического усовершенствования макроэкономического прогнозирования в Республике Армения
783. Развитие социального страхования в Республике Армения
784. Концепція та механізми забезпечення результативності інвестування (на прикладі постачальних компаній електроенергетичного сектору України)
785. Интенсификация социально-экономического развития муниципальной промышленности в условиях рыночных отношений (на примере г.Москвы)
786. Основные задачи развития гражданской авиации в Республике Армения
787. Проблемы регулирования международной миграции рабочей силы (на примере РА)
788. Обоснование степени специализации, кооперирования и комбинирования на горно-обогатительных предприятиях Армении
789. Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України)
790. Финансовое обеспечение экономической безопасности в Республике Армения
791. Обеспечение внешнеторгового равновесия механизмами денежно-кредитной политики (на примере РА)
792. Проблемы управления инвестиционным риском в горнометаллургии РА
793. Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства залізничного транспорту)
794. Розвиток ринку добового молодняку птиці в сільському господарстві
795. Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств
796. Выявление и оценка кластеров экономики Республики Армения
797. Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю
798. Валовий дохід торгівлі: джерела формування, напрямки використання та проблеми оптимізації
799. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України)
800. Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних природних монополій в Україні
801. Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України
802. Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України
803. Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування
804. Регулювання інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури регіону
805. Оценка результатов финансово-экономической деятельности и пути их совершенствования (на примере коммерческих банков РА)
806. Облік, контроль і аналіз основних засобів
807. Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності комерційних банків
808. Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві
809. Внутрішньогосподарські економічні відносини в сільськогосподарських підприємствах у пореформений період
810. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з використанням комплексних індикаторів
811. Економічні основи планування процесів екологічно сталого розвитку території
812. Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільності ринкового середовища
813. Формування механізму стимулювання праці в перехідній економіці: проблеми теорії і практики
814. Формування системи управління прямими виробничими витратами на автотранспортних підприємствах
815. Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні
816. Удосконалення соціально- ринкової житлової політики (інтегрально- гедоністичний підхід)
817. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств льонопереробної галузі
818. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації
819. Методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислового підприємства
820. Оцінка та прогнозування економічного ризику у сфері переробки соняшнику
821. Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн ЦСЄ)
822. Формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів України
823. Використання логістичних систем в управлінні підприємством
824. Підвищення ефективності діяльності підприємств зв'язку
825. Організаційно-економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств
826. Розвиток приватного та колективного укладів в сільському господарстві України
827. Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні
828. Формування мотивів і стимулів інноваційної діяльності підприємства
829. Реформування системи оплати праці в умовах ринкової трансформації економіки
830. Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
831. Методика та організація аудиту витрат підприємств громадського харчування
832. Економічний механізм підвищення прибутку підприємств харчової промисловості
833. Маркетинг конкурентоспроможності підприємств по виробництву та переробці молока
834. Господарські зв'язки заготівельно- переробних підприємств з виробниками сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин (на матеріалах заготівельно- переробних підприємств споживчої кооперації України)
835. Формування тарифів на змішані перевезення вантажів
836. Організаційно-технологічні основи формування нормативів потреби засобів механізації в ринкових умовах
837. Моделі та стратегії функціонування автотранспортних підприємств за умов циклічності
838. Економічний механізм формування ринку праці
839. Проблеми розвитку малого підприємництва на сучасному етапі (регіональний аспект)
840. Формування і реалізація маркетингових стратегій в кондитерській промисловості України
841. Імітаційне моделювання регіонального ринку праці
842. Моделі управління інноваційною діяльністю регіону
843. Вдосконалення аналізу використання оборотних засобів в умовах переходу до ринкових відносин :( на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості України)
844. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг
845. Реструктуризація підприємств виноробства як інструмент управління їх життєвим циклом
846. Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва)
847. Економічний механізм інновацій екологічної спрямованості
848. Формування системи податкового планування на підприємстві
849. Экономический механизм компенсации социального ущерба на угольных предприятиях
850. Управління розвитком підприємств малого бізнесу
851. Експертні системи в маркетинговій діяльності підприємства
852. Формування ринково-орієнтованої стратегії розвитку лісоресурсного комплексу України
853. Організаційно-економічний механізм логістичного управління системою пасажирського сервісу авіакомпанії
854. Міжбюджетні відносини в структурі державних фінансів
855. Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств
856. Організаційно-економічні механізми інвестиційної діяльності комерційних банків
857. Особливості антикризового управління підприємством в умовах трансформаційної економіки
858. Економіко-математичне моделювання процесу ефективного використання активної частини основних фондів
859. Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
860. Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах
861. Управління процесом функціонування малих творчих колективів на підприємстві
862. Інтеграція, як необхідна умова прогресу перехідних економік
863. Вдосконалення інструментарію економічного обгрунтування напрямків розвитку енергетичного комплексу України з урахуванням екологічних чинників
864. Адаптивний соціально-орієнтований маркетинг-аудит
865. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації
866. Механізм підвищення економічної ефективності олійного виробництва регіону
867. Науково-методичні основи реформування відносин власності в Україні
868. Облік і аналіз витрат нафтогазовидобувних підприємств: теорія та методика
869. Моделювання інтелектуальної системи маркетингового управління підприємством
870. Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем
871. Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства
872. Валютные отношения в банковской сфере: западный опыт и современная реальность
873. Управління запасами матеріально- технічних ресурсів
874. Територіальна організація житлово-комунального господарства Укрїни: методологія, практика та механізм регулювання
875. Розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних підприємств
876. Управління структурою джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
877. Фінанси природокористування
878. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму
879. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів
880. Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України
881. Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах
882. Управління цільовою структурою капіталу підприємства
883. Управління стратегіями розвитку підприємства
884. Соціально- економічні аспекти стимулювання сільськогосподарського виробництва в умовах реформування АПК
885. Оранізаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності
886. Оподаткування малого бізнесу в Україні: фіскальний і стимулюючий потенціал
887. Методи оцінки фінансово-господарських ситуацій в управлінні діяльністю підприємств
888. Формування фінансово-економічного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України
889. Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності
890. Финансовый и управленческий учет затрат и доходов производственной деятельности предприятий (по материалам плодоовощной промышленности Абхазии)
891. Регулювання процесів інтеграції національної економіки України до Європейського Союзу
892. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства
893. Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки
894. Стратегія стабілізації фінансового стану торговельного підприємства
895. Інституційна трансформація банківської системи в умовах переходу до ринкової економіки
896. Математические методы исследования макроэкономических процессов в Казахстане
897. Становление рыночного механизма взаимодействия производства и потребления (Вопросы теории и практики)
898. Економічне оцінювання та управління інноваційними впровадженнями підприємств
899. Перспективы секьюритизации в финансовой системе РА
900. Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу
901. Формування політики і стратегії функціонування систем основних видів забезпечення оборонного комплексу України
902. Территориальное планирование и землеустройство в странах Европейского Союза
903. Діагностика підприємницького ризику та прогнозування тенденцій його чинників у будівництві (на прикладі спеціалізованих будівельних підприємств)
904. Механізми організації, стійкого функціонування і розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем
905. Стимулювання ефективності праці медичного персоналу
906. Управління ефективним розвитком паливопостачальних об'єднань України на основі контролінгу
907. Адаптація діяльності підприємницьких структур до нових економічних умов господарювання
908. Внешнеэкономическая политика Российской Федерации и ее торгово- экономические связи со странами Северо-Восточной Азии (Китай,Япония,Республика Корея,КНДР)
909. Формування системи сприяння вищим навчальним закладом зайнятості випускників
910. Управление инвестициями в энергетике Республики Армения
911. Основные проблемы интеграции Республики Армения в мировую экономику
912. Проблемы управления персоналом государственной службы в Республике Армения
913. Пути совершенствования таможенного регулирования внешних экономических отношений (по материалам РА)
914. Роль транснациональных корпораций в процессе интеграции Армении с мировой экономикой
915. Экономические аспекты управления затратами на предприятиях железнодорожного транспорта
916. ДС70676
917. Ефективність державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації
918. Формування і розвиток регіонального ринку продовольства
919. Інвестиційна складова економічної безпеки
920. Становление и развитие форм аграрного хозяйствования в условиях рыночной трансформации
921. Інвестиції та їх роль в структурних перетвореннях економіки України
922. Місцеві бюджети в економічній системі держави
923. Моделювання процесів менеджменту в інформаційних системах
924. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна
925. Економічне обгрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств
926. Організаційно-економічний механізм регулювання процесу екологізації виробництва (на прикладі харчової промисловості Одеської області)
927. Облік і аналіз затрат на заготівельних підприємствах харчування
928. Економічний механізм формування і функціонування агроторгових домів в Україні
929. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області)
930. Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прикладі ДАК "Хліб України")
931. Удосконалення економічних методів управління інноваційною діяльністю вуглевидобувного підприємства
932. Удосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності АПК у процесі трансформації економіки
933. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області)
934. Шляхи зниження збитковості відтворення земельних ресурсів, використаних марганцевими кар'єрами
935. Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості
936. Зовнішньоекономічні зв'язки України з новими індустіальними країнами Азії та їх маркетингове забезпечення
937. Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності)
938. Стратегії конкуренції банків на ринку фінансових послуг
939. Еколого-економічне обгрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України
940. Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
941. Менеджмент виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку (аспекти формування керівника-підприємця)
942. Розвиток механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу (на прикладі АР Крим)
943. Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку
944. Науково-методичні основи державного управління інвестиційною діяльністю (на прикладі страхового ринку)
945. Соціально-культурна сфера: територіальна організація та особливості розвитку (на матеріалах Львівської області)
946. Організаційно-економічний розвиток систем зв'язку залізничного транспорту
947. Система управління якістю як основа стратегії конкурентоспроможності підприємства
948. Розробка інтегральної оцінки еколого-економічного рівня підприємства (на прикладі конверсії підприємств Шосткинського промислового вузла)
949. Організація та розвиток міжнародного туризму в Україні (регіональні аспекти)
950. Розвиток сфери рекреаційних послуг регіону в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі єврорегіону "Верхній Прут")
951. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
952. Економічна ефективність картоплепродуктового виробництва в Поліському регіоні та шляхи її підвищення в умовах ринку (на матеріалах спеціалізованих господарств Чернігівської області)
953. Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності у перехідній економіці України
954. Соціально-економічні основи мотивації праці в сільськогосподарському виробництві
955. Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів
956. Конкурентна стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарського розвитку
957. Теоретико-методичні засади формування конкурсної системи оцінювання і прогнозування фундаментальних наукових досліджень
958. Інвестиційні та інноваційні чинники природоохоронної діяльності
959. Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці УкраЇни
960. Методичні аспекти планування, обліку та аналізу витрат на навантажувально- розвантажувальні роботи на морському траспорті
961. Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні
962. Фонд життєвих засобів в умовах переходу до ринкової економіки
963. Науково-методичні засади грошової оцінки земель
964. Формування самостійної зайнятості населення у сільському господарстві
965. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною
966. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на інституційні перетворення в трансформаційній економіці
967. Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції
968. Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону)
969. Мотивування працівників промислових підприємств
970. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
971. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика
972. Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегічних рішень
973. Облік реальних інвестицій у сільському господарстві
974. Відносини колективної власності в трансформаційній економіці
975. Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)
976. Економічні аспекти управління витратами на підприємствах залізничного транспорту
977. Реформування бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків України на основі впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
978. Удосконалення організаційного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві
979. Регулювання банківського капіталу
980. Механізм зниження тінізації економіки України
981. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
982. Використання біржового механізму в комерційній діяльності підприємств
983. Розвиток механізму іпотечного кредитування банками України
984. Моделі та методи інформаційного інжинірингу підприємства
985. Моделювання ціноутворення послуг підприємств санаторно-курортної сфери
986. Організаційно-економічний механізм мотивації інвестиційної діяльності підприємств
987. Формування ринку організаційно-управлінських інновацій в регіоні
988. Удосконалення критеріальної та оціночної бази комплексного еколого- економічного обліку
989. Екологічний контролінг в системі управління підприємством
990. Забезпечення ефективної зайнятості населення в економіці регіону
991. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства
992. Розвиток підприємництва у сфері мистецтва в умовах ринкової трансформації економіки України
993. Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні
994. Нормування праці по відхиленнях
995. Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств
996. Методы анализа и раннего предупреждения дестабилизации функционирования производственно-экономических систем
997. Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК
998. Фінансовий стан підприємства та його прогнозування
999. Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств
1000. Перспективи економічного співробітництва України з країнами Східної Європи


www.diplom.in.ua