Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   ПОСЛУГИ, ЦІНИ, ГАРАНТІЇ, ТЕРМІНИ   |   ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ ВЕРНАДСЬКОГО   |   ЛІНКИ   | 
|   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ    |   КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ   |   Р   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Перелік актуальних тем робіт

Перелік тем має орієнтовний характер.

2001. Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства
2002. Моделювання управлінських рішень з підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу України
2003. Розробка маржинальної теорії цінності українськими економістами кінця XIX - початку XX століть
2004. Економічний механізм формування та функціонування ринку хмелю в Україні
2005. Статистичне забезпечення управління діяльністю комерційних банків
2006. Формування стратегії акціонованого підприємства на фондовому ринку
2007. Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності
2008. Система моделей адаптивного управління виробничим підприємством
2009. Державний сектор сучасної електроніки: питання теорії
2010. Людський капітал в умовах трансформації економіки України: інвестиційні проблеми
2011. Формування тарифної політики на нові види послуг в галузі телекомунікацій на сучасному етапі технологічної конвергенції
2012. Економічний аналіз фінансового стану підприємства
2013. Економіко-екологічні проблеми розвитку агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях регіону (на прикладі Київської області)
2014. Розробка та обгрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства
2015. Фінансовий менеджмент в корпораціях
2016. Організаційно-економічний механізм планування діяльності підприємства на основі контролінгу
2017. Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери
2018. Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно- рекреаційного комплексу регіону
2019. Облік та аудит житлового фонду у балансоутримувачів
2020. Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві
2021. Організаційно-економічні основи формування ринку молока та молочної продукції (на матеріалах молокопродуктового підкомплексу АПК Тернопільської області)
2022. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку
2023. Фінансове забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України в умовах їх реформування
2024. Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових підприємств
2025. Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу
2026. Синтез системи управління діловою активністю персоналу підприємства
2027. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємства в системі соціально-виробничого комплексу регіону
2028. Управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
2029. Управління кредитним портфелем комерційного банку
2030. Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації
2031. Проблеми використання лісових ресурсів в умовах реформування економіки
2032. Исследование и разработка методов повышения эффективности контроля качества и надежности при производстве интегральных микросхем
2033. сл
2034. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
2035. Акціонування промислових підприємств (постприватизаційна діяльність і оцінка інвестиційної привабливості)
2036. Напрямки формування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в ринкових умовах
2037. Дитинство як об'єкт соціально-демографічної політики в Україні
2038. Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв"язків
2039. Макроекономічний аналіз "економічної системи" М. А. Балудянського
2040. Облік та аудит фінансових інвестицій
2041. Організаційно-економічний механізм оптимізації інвестиційних процесів у торговому судноплавстві
2042. Трансформація світового ринку капіталу в умовах глобалізації
2043. Науково-методичні основи реформування експортних зв'язків України в умовах трансформації економічної системи
2044. Фінансові реформи в країнах Центральної та Східної Європи в процесі євроінтеграції
2045. Структурування задач формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі підприємств хлібопродуктів)
2046. Мотиваційний механізм підвищення ефективності використання трудового потенціалу
2047. Формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств
2048. Вплив зовнішніх факторів на паливно-енергетичний комплекс України
2049. Трансформація організаційно-економічного механізму природокористування в регіоні (на прикладі Волинської області)
2050. Інформаційне забезпечення управління підприємствами лісогосподарського комплексу
2051. Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію
2052. Ефективність залучення і використання інвестицій у розвиток економіки регіону
2053. Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку
2054. Обеспечение занятости трудовых ресурсов Республики Узбекистан с использованием потенциала негосударственных некоммерческих организаций (на примере женской занятости)
2055. Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів
2056. Управління логістичним процесом у виробничо-економічних системах
2057. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України
2058. Управление маркетинговой деятельностью на предприятиях черной металлургии
2059. Статистичне моделювання смертності населення в Україні
2060. Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим)
2061. Облік та контроль корпоративних цінних паперів (на прикладі акціонерних товариств м.Києва та Київської області)
2062. Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання
2063. Методологічне забезпечення вибіркових обстежень малих підприємств сфери нефінансових послуг
2064. Регіональний ринок праці торгівлі в сучасних умовах (на матеріалах західних областей України)
2065. Управління капіталом приватного вищого навчального закладу
2066. Розвиток інформаційного забезпечення маркетингу
2067. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика
2068. Еколого-економічне обгрунтування розвитку інформаційних технологій на прикладі мобільного зв'язку
2069. Організація ефективного використання сільськогосподарської техніки в умовах становлення ринкових відносин (за матеріалами Миколаївської області)
2070. Формування та розвиток системи збуту машинобудівних підприємств
2071. Економічні відносини в сфері освітніх послуг у період ринкової трансформації
2072. Підвищення продуктивності праці в молочному скотарстві (на матеріалах підприємств та господарств Харківської області)
2073. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації
2074. Стимулюючий вплив оподаткування факторних доходів на економічне зростання в Україні
2075. Відтворення та ефективність використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Чернігівської області)
2076. Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рівні
2077. Фінансові методи управління інвестиційними проектами
2078. Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості)
2079. Методи управління підприємствами харчування України в умовах формування ринкових відносин
2080. Управління науково-технічним потенціалом промислового підприємства в умовах глобальної конкуренції
2081. Состояние и перспективы развития внешнеэкономических отношений Молдовы и Украины в современных условиях
2082. Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства
2083. Проблеми вдосконалення методів факторного аналізу виробничо-господарської діяльності транспорту
2084. Проблемы совершенствования методов факторного анализа производственно- хозяйственной деятельности транспорта
2085. Повышение эффективности механизма функционирования банковского капитала
2086. Взаємодія регіону й галузі в регулюванні структурної перебудови (на прикладі чорної металургії України, Донецького та Придніпровського регіонів)
2087. Взаємозв'язок офіційної та тіньової економіки в умовах ринкової трансформації
2088. Формування комплексу маркетингових комунікацій банківський установ
2089. Розвиток та ефективність функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу
2090. Формування системи фінансової підтримки малого підприємництва в Україні
2091. Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою
2092. Формування матеріальної основи мотивації праці в сільському господарстві
2093. Реструктуризація підприємств чорної металургії України
2094. Управління процесами подолання платіжної кризи в економіці України
2095. Легалізація малого та середнього підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки
2096. Ефективність соціальної політики в умовах ринкових перетворень: проблеми соціалізації економічного розвитку
2097. Організаційно-виробничі та економічні відносини цукрових заводів з виробниками сировини (на матеріалах Черкаської області)
2098. Оцінка вартості діючих машин та устаткування у поточному періоді (на прикладі металургійних підприємств)
2099. Організаційно-економічні важелі підвищення відповідальності підприємницьких структур за результати господарювання
2100. Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрямки підвищення його ефективності
2101. Економічне обгрунтування розміщення виробничих центрів та комплексів сільськогосподарських підприємств і господарств (на прикладі Балаклійського району Харківської області)
2102. Управління податковими платежами підприємства
2103. Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства
2104. Якісний аналіз та формування стратегії розвитку авіакомпанії
2105. Аналіз ефективності управління підприємством на базі оцінки його економічної спроможності
2106. Теоретичні основи конкурентоспроможності та розвитку інтегрованих структур бізнесу
2107. Управління приватизаційними процесами в Криму
2108. Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин
2109. Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах
2110. Соціально-економічні проблеми розвитку оренди в аграрному секторі економіки України
2111. Економічна оцінка конкурентоспроможності машин на стадії технологічної підготовки виробництва
2112. Методологічні засади структуризації економічної теорії
2113. Економічне зростання виноробної галузі регіонального АПК на основі її інтенсивного розвитку
2114. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні
2115. Регулювання експортної діяльності підприємств чорної металургії України (на прикладі Європейського Союзу)
2116. Механізм інтеграції України до світового господарства в умовах глобалізації
2117. Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності
2118. Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства
2119. Кооперація в АПК: методологічні і методичні основи
2120. Підвищення ефективності організації ремонтного виробництва та технічного сервісу в умовах постпланової економіки (на прикладі спеціалізованих підприємств)
2121. Моделі та методи прийняття рішень при плануванні організаційно- технологичної підготовки спорудження об'єктів будівництва
2122. Ефективність енергоспоживання та шляхи її підвищення в аграрному секторі
2123. Ефективність сільських малих форм господарювання
2124. Фінансове забезпечення суспільного добробуту
2125. Організація діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
2126. Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
2127. Моделювання управління товарними запасами на торговельних підприємствах
2128. Організаційно-економічний механізм продовольчого комплексу регіону
2129. Проблеми проектування підприємств громадського харчування в сучасних умовах
2130. Формування експортних ресурсів зерна в сільськогосподарських підприємствах
2131. Організаційно-економічні важелі формування системи екологічної сертифікації в Україні
2132. Особливості маркетингу нових послуг у філіях комерційних банків
2133. Ринок похідних фінансових інструментів та перспективи його розвитку в Україні
2134. Цільова функція економічної політики держави: питання теорії
2135. Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
2136. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування приватно- орендних підприємств
2137. Функционально-стоимостный анализ как фактор повышения эффективности производства в современных условиях
2138. Складові організаційно-економічного механізму корпоратизації сучасних операторів телекомунікацій
2139. Активи в національних системах бухгалтерського обліку
2140. Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору України
2141. Планування та організування страхування у державному секторі економіки
2142. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією у країнах Центральної і Східної Європи
2143. Еволюція економічної теорії в Україні у другій половині XIX- першій третині XX століть
2144. Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств
2145. Экономико-технологические предпосылки развития крестьянских (фермерских) свиноводческих хозяйств (на материалах свиноводческих формирований северного региона Казахстана)
2146. Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період
2147. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі західного регіону України)
2148. Організаційно-економічні основи формування ринку свинини
2149. Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
2150. Стимулювання та мотивація інвестиційної діяльності промислових підприємств
2151. Міграція у відтворенні населення Поділля
2152. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки
2153. Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні
2154. Регулювання регіонального ринку праці в системі соціально-економічних відносин
2155. Управління рухом оборотного капіталу підприємства
2156. Ринкова трансформація сільськогосподарських підприємств
2157. Оподаткування в системі факторів макроекономічної рівноваги в умовах ринкової трансформації
2158. Управління економічною стійкістю підприємств
2159. Управління інноваційним потенціалом регіону
2160. Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі металургійного виробництва)
2161. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації
2162. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології)
2163. Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування
2164. Інноваційний розвиток підприємств вугільної галузі на основі механізму його фінансового забезпечення
2165. Удосконалення системи оподаткування аграрного сектору економіки в період формування ринкових відносин в Україні (на прикладі господарств південно-східної зони Запорізької обл.)
2166. Ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства
2167. Факторы экономического роста в Республике Армения
2168. Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії
2169. Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави
2170. Організаційно-економічні аспекти вдосконалення системи транспортного обслуговування виробництва
2171. Біржовий ринок сільськогосподарської продукції в Україні
2172. Розвиток фермерського підприємництва України
2173. Регулювання ринку праці на основі маркетингової стратегії
2174. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потеціалу банків
2175. Вільні економічні зони: механізм формування й функціонування
2176. Управління виробничим потенціалом промислових підприємств
2177. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства
2178. Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості
2179. Управління формуванням конкурентного середовища підприємств сфери послуг
2180. Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні
2181. Підвищення економічної ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт на підприємствах вугільної промисловості
2182. Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах
2183. Макроекономічний аналіз аграрних теорій ділових циклів
2184. Еколого-економічна система України (проблеми макроекономічної ефективності)
2185. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока
2186. Організація діяльності інформаційних органів на засадах маркетингу в умовах переходу до ринкової економіки
2187. Моделювання розвитку електронного бізнесу
2188. Механізм управління ризиками інвестиційних проектів на підприємствах
2189. Стан, тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку яловичини (на прикладі Карпатського регіону)
2190. Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
2191. Фінансові ризики у банківській діяльності
2192. Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств
2193. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації
2194. Маркетинг у залученні іноземних інвестицій
2195. Організаційно-економічний механізм управління метрологічним забезпеченням галузі
2196. Організаційно-економічний механізм управління метрологічним забезпеченням галузі
2197. Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу
2198. Теоретико-методологічні основи природокористування в зонах поліфункціонального призначення (на прикладі зони рисосіяння)
2199. Інформаційне забезпечення управління науково- технічним прогресом у сільському господарстві
2200. Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах
2201. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації
2202. Ефективність використання інвестиційного потенціалу промислових підприємств
2203. Сталий розвиток землекористування на засадах приватної власності в сільському господарстві
2204. Стратегія зовнішнього зростання підприємства: теоретичне позиціювання та методичне забезпечення
2205. Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України
2206. Формування системи мотивації праці в сільському господарстві
2207. Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі трансформаційної економіки
2208. Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інноваційних засадах
2209. Трансформація функцій управління в АПК за ринкових умов
2210. Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств
2211. Механізм економіко-екологічного регулювання підприємницької діяльності
2212. Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах ринкових відносин
2213. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств
2214. Облік та аналіз продажу природного газу споживачам (на матеріалах підприємств з газопостачання та газифікації)
2215. Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України
2216. Фінансова санація промислових підприємств
2217. Податкове регулювання міжнародного руху капіталів
2218. Моделювання процесів управління інвестиційною компанією в умовах нестабільного економічного середовища
2219. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу
2220. Управління процесом адаптації промислових підприємств до ринкових умов господарювання
2221. Інтенсіфікація виробництва молока в господарствах приміської зони м. Києва та шляхи підвищення її економічної ефективності
2222. Вплив академічної науки на технологічний розвиток України (на прикладі НАН України)
2223. Оцінка економічної ефективності роботи автотранспортного підприємтва в умовах ринку
2224. Ефективність використання ресурсного потенціалу особистих селянських господарств в регіоні
2225. Потреба у спеціалістах з вищою освітою в умовах формування ринку праці в Україні
2226. Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств
2227. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста
2228. Соціально-економічний механізм забезпечення захищеності працівників промисловості України
2229. Формування механізму управління економічною безпекою підприємства
2230. Особливості формування персоналу підприємств у сфері малого бізнесу
2231. Экономическое обоснование эффективности экспортных поставок российских углей
2232. Оценка экономической эффективности работы автотранспортного предприятия в условиях рынка
2233. Основы методологии регулирования территориального водопользования
2234. Проблемы антимонопольного регулирования экономики (на материалах РА)
2235. Основные пути усовершенствования механизмов управления и регулирования элетроэнергетичесого сектора Республики Армения
2236. Организация маркетинговой деятельности в системе материально-технического обеспечения эксплуатации судов
2237. Управление обменным курсом национальной валюты РА
2238. Оценка эффективности интеграции банковской системы и реального сектора экономики в Республике Армения
2239. Проблемы кадровой политики гражданской службы Республики Армения
2240. Проблемы управления дебиторских и кредиторских долгов коммерческих организаций с государственным участием в РА
2241. Управление валютными отношениями (по материалам РА)
2242. Пути организации и управления инвестиционными ресурсами предприятия
2243. Пути развития экономического сотрудничества в Южном Кавказе
2244. Проблемы развития рынка информации в РА
2245. Задачи финансирования и управления дефицита госбюджета Армении
2246. Проблемы международной интеграции аграрного сектора Республики Армения
2247. Экономическая эффективность функционирования производственной фирмы
2248. Организация и эффективность инновационной деятельности в промышленности Республики Армения
2249. Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації
2250. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації)
2251. Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції м'ясного скотарства
2252. Економіко-організаційні засади функціонування маркетингових структур на підприємствах молочного підкомплексу регіону
2253. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України)
2254. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства
2255. Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки
2256. Оцінка підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
2257. Матеріально- технічне постачання підприємств у системі логістичного менеджменту
2258. Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні
2259. Фіскально-економічна політика в перехідних умовах
2260. Шляхи зниження собівартості за рахунок впровадження інноваційцної діяльності
2261. Економічні проблеми реформування відносин власності в Україні в світлі зарубіжного досвіду
2262. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств
2263. Промислові трести України у роки нової економічної політики (1921-1929 рр.)
2264. Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування
2265. Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування
2266. Бізнес- планування розвитку акціонерного товариства
2267. Стратегія інноваційного розвитку підприємства
2268. Політика залучення кредитних ресурсів торговельним підприємством
2269. Системні аспекти забезпечення ефективності функціонування автотранспортних підприємств
2270. Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону
2271. Розвиток агропромислового виробництва в Кримському регіоні на іноваційній основі
2272. Роль держави в формуванні багатоукладності аграрної сфери в перехідній економіці
2273. Інвестиційне проектування в системі управління науково-технічним розвитком
2274. Сучасні конкурентні переваги металургійної галузі України на зовнішніх ринках
2275. Реформування залізничного транспорту України
2276. Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
2277. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації
2278. Організація та функціонування банківського нагляду
2279. Девіантна поведінка суб'єктів господарювання у трансформаційній економіці
2280. Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об'єктів реконструкції житла
2281. Розвиток та підвищення ефективності свинарства в Черкаській області
2282. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством
2283. Організаційно-економічне забезпечення управління підприємствами соціально- економічної інфраструктури міста
2284. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв'язку
2285. Управління підприємствами у післяприватизаційний період (на матеріалах підприємств сільськогосподарського машинобудування України)
2286. Формування механізму регулювання споживчого ринку
2287. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку виробництва у машинобудуванні
2288. Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності
2289. Науково-методологічні основи соціалізації економіки і забезпечення соціальної динаміки суспільства
2290. Промислово- фінансова диверсифікація в розвитку підприємств
2291. Економічні та організаційно-технологічні резерви підвищення енергетичної ефективності виробництва і використання кормів
2292. Управління ресурсовикористанням в галузях агропромислового комплексу
2293. Удосконалення методів планування витрат виробництва з використанням трансфертних цін
2294. Удосконалення механізму ціноутворення на підприємстві в умовах трансформаційної економіки
2295. Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями
2296. Формування ефективного механізму взаємодії перехідних економік з транснаціональними корпораціями
2297. Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій
2298. Управління розвитком бізнесу в АПК (на матеріалах України)
2299. Становлення та розвиток селянських (фермерських) господарств в умовах ринкових відносин в АПК (на матеріалах Харківської області)
2300. Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної конкурентоспроможності країн базування
2301. Управління поточними пасивами банку
2302. Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних підприємств: напрями вдосконалення
2303. Економіко-математичне моделювання діяльності суб'єктів паливно- енергетичного комплексу України
2304. Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні
2305. Напрями удосконалення державного регулювання соціальної орієнтації економіки
2306. Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічної політики ЄС
2307. Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості
2308. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки
2309. Трансформація споживчого ринку та його регулювання в перехідній економіці
2310. Теорія та практика формування механізму регулювання зайнятості в умовах ринку
2311. Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі
2312. Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України
2313. Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств
2314. Підвищення економічної ефективності залізничних пасажирських перевезень в сучасних умовах
2315. Економічний механізм управління морським природокористуванням
2316. Торгівля як інституціональна форма функціонування сфери обігу
2317. Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону
2318. Управління розвитком малих форм підприємництва (на прикладі виробничих підприємств)
2319. Моделювання стратегій розвитку малих підприємств в умовах перехідної економіки
2320. Розвиток інноваційно-орієнтованого землекористування
2321. Конкурентоспроможність управлінського персоналу вугільних шахт
2322. Напрями ринкового реформування відносин власності в аграрному секторі економіки
2323. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку
2324. Організація прийняття рішень з мотивації праці персоналу підприємства
2325. Проблеми інтенсифікації оновлення продукції машинобудування
2326. Проблеми структурних змін в агропромисловому комплексі України (теоретико- методологічні та прикладні аспекти)
2327. Приватизація державного майна та формування фондового ринку в перехідній економіці
2328. Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України
2329. Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою
2330. Малый бизнес промышленности Украины: первый опыт и перспективы (на примере Донецкой области)
2331. Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону (на матеріалах Закарпатської області)
2332. Фінансування інвестиційних проектів в умовах економічних трансформацій
2333. Особливості трансакційних витрат в інформаційній економіці
2334. Стратегії формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків
2335. Медичне страхування в фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населенню
2336. Маркетинговая стратегия в системе эффективного использования оборудования
2337. Удосконалення механізму оновлення активної частини основних фондів
2338. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону
2339. Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості
2340. Розвиток аграрної реформи та аграрної політики в Чеській Республіці у постсоціалістичний період
2341. Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм
2342. Стратегії маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем
2343. Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці
2344. Інвестиційні процеси в умовах глобалізації (методологія системних досліджень і оптимізація)
2345. Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства
2346. Моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища
2347. Повышение эффективности оперативного регулирования ресурсами авиакомпании
2348. Підвищення ефективності оперативного регулювання ресурсами авіакомпанії
2349. Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільскогосподарських підприємств
2350. Маркетинговий аналіз ринку насіння овочевих культур
2351. Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України)
2352. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика
2353. Система менеджменту в районному АПК
2354. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах
2355. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств
2356. Науково-методичні основи розробки зведеного територіального фінансового балансу області
2357. Проблеми розвитку і розміщення ядерної енергетики в Україні
2358. Організаційно-економічний механізм лізингу сільськогосподарської техніки
2359. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу
2360. Удосконалення механізму фінансово-економічного управління пасажирськими перевезеннями на залізницях України
2361. Современные проблемы развития армяно-украинских экономических связей
2362. Стратегия выработки, принятия и реализации управленческих решений на предприятиях пищевой промышленности
2363. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
2364. Моделювання мультиагентних систем для управління логістичними процесами на підприємствах
2365. Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти)
2366. Проблеми науково-технічної інтеграції в Європейському Союзі в умовах глобалізації економіки
2367. Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері
2368. Моделі виробничо-споживчого вибору в мікроекономічних системах
2369. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні
2370. Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств
2371. Напрями підвищення ефективності приватизації великих підприємств
2372. Лизинг, как способ расширения основного капитала предприятия
2373. Основные вопросы распределения доходов и контроля за выполнением государственного бюджета Республики Армения
2374. Ринок праці сфери культури України: методологія і практика регулювання
2375. Управління платоспроможністю комерційних банків: вітчізняна та зарубіжна практика
2376. Формування і підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу сільського господарства
2377. Удосконалення механізму реструктуризації підприємств вугільної промисловості
2378. Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно- оздоровчих територій
2379. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямків їх формування
2380. Управління собівартістю нових видів продукції в процесі їх виробничого освоєння (на прикладі машинобудування)
2381. Влияние региональных особенностей хозяйствования на формирование модели стратегического управления в малом предпринимательстве
2382. Банки в системі розширеного відтворення ВВП
2383. Інвестування у відтворення основних фондів торговельного підприємства
2384. Становлення та перспективи розвитку ринку міжбанківських кредитів в Україні
2385. Формування фінансової інфраструктури в умовах перехідної економіки
2386. Виставкова діяльність в АПК
2387. Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України
2388. Фінансове забезпечення суб'єктів господарювання туристичної галузі
2389. Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України
2390. Управління якістю праці в умовах конкуренції
2391. Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону
2392. Інвестиційно-інноваційні основи розвитку галузей національного господарства
2393. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно- туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області)
2394. Мотивація праці в умовах трансформації економіки України
2395. Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах
2396. Обігові кошти та резерви підвищення ефективності їх використання (на базі промислових підприємств м.Харкова)
2397. Стратегія управління диверсифікацією сучасного українського підприємства
2398. Моделювання якісних показників діяльності великомасштабних систем
2399. Напрями формування та ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств
2400. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві
2401. Кон'юнктура ринку льонопродукції в Україні
2402. Прогнозування у системі планування розвитку промислового підприємства
2403. Институциональная система переходной экономики и проблемы ее усовершенствования
2404. Методологія розробки державної промислової політики України
2405. Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва в Україні
2406. Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки
2407. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва)
2408. Формування логістичної стратегії авіакомпанії
2409. Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств
2410. Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв'язків України
2411. Розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального ринку аграрної продукції
2412. Інтеграція країн у міжнародні регіональні структури
2413. Управління процесом організації та функціонування спільного підприємництва в економіці України в умовах ринкових перетворень
2414. Розвиток людського ресурсу і міжнародна конкурентоспроможність країн
2415. Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у промисловості
2416. Організація процесів управління власністю авіакомпанії
2417. Стратегія маркетингу торговельних підприємств на ринку продуктів харчування України
2418. Регулирование социально-трудовых отношений
2419. Міжнародна конкурентоспроможність національної податкової системи (на прикладі країн Європейського Союзу)
2420. Управління інтелектуальною власністю підприємства
2421. Удосконалення економічної оцінки інноваційних проектів
2422. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств
2423. Розвиток механізму мотивації трудової діяльності в умовах переходу до ринкової економіки
2424. Ефективність виробництва і удосконалення структури зернофуражних культур в умовах західного Лісостепу
2425. Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу
2426. Ірраціональність поведінки домашніх господарств як споживачів
2427. Підприємство як суб'єкт ринку маркетингових комунікаційних послуг
2428. Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки
2429. Ефективність інвестування присадибних селянських господарств
2430. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах
2431. Господарський механізм функціонування та розвитку садівництва
2432. Облік і аудит фінансових результатів промислового підприємства (на прикладі хлібопекарних виробництв західного регіону України)
2433. Дієвість кредитного механізму в економіці України
2434. Облік основних засобів в умовах ринку (на матеріалах колективних сільськогосподарських підприємств Вінницької області)
2435. Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока (на прикладі підприємств приміської зони м. Києва)
2436. Економічна та еколого-ландшафтна типологія земель в Україні: теорія і практика
2437. Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в умовах ринкової економіки
2438. Організаційно-економічний механізм регулювання безробіття в Україні
2439. Облік і аудит виробничих витрат в умовах фукціонування інформаційних систем підприємства
2440. Державне регулювання цукробурякового виробництва
2441. Проблемы государственного регулирования распределения национального продукта (на примере РА)
2442. Проблемы таможенно-тарифного регулирования в РА
2443. Проблемы внедрения банковских платежных карточек в Республике Армения
2444. Исследование вопросов совершенствования тарифной политики транспорта газа Республики Армения
2445. Экономико-математические модели выпуска и развития производства промышленной продукции бытового назначения
2446. Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці України
2447. Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності
2448. Сбытовая деятельность предприятий в условиях формирования рыночной среды (на примере Сирии)
2449. Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об'єктів
2450. Організаційно-економічний механізм консалдингового забезпечення підприємств
2451. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону
2452. Фінансовий менеджмент в бурякоцукровому підкомплексі України
2453. Оцінка ефективності організаційно-технічної підготовки добудови і диверсифікації об'єктів незавершеного будівництва
2454. Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджету
2455. Формування теоретичних основ аудиту
2456. Механізм управління процесом приватизації як складова соціально- економічного розвитку регіону
2457. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)
2458. Вплив роздержавлення на зайнятість за умов формування ринкової економіки
2459. Формування ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України
2460. Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування
2461. Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб'єктів природокористування промислового виробництва
2462. Організаційні структури управління: формування та використання в системі менеджменту підприємства
2463. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні
2464. Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації
2465. Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників
2466. Управление государственной собственностью: методологический и институциональный аспекты
2467. Пути и возможности роста товарооборота Армения - СНГ
2468. Теория и основные проблемы государственного долга
2469. Роль банковско- кредитной системы в формировании и финансировании рыночной экономики (Некоторые результаты обобщения мирового опыта)
2470. Перспективы развития страхового рынка в Республике Армения
2471. Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродуктивного підкомплексу АПК
2472. Регіональні особливості вдосконалення системи управління соціальним захистом населення (на прикладі Львівської та Тернопільської областей)
2473. Роль экономических рычагов в системе аграрной реформы Республики Армении (на примере Армавирской области РА)
2474. Направление развития системы управления внешней экономической деятельностью РА
2475. Математическое моделирование и прогнозирование темпов и пропорций экономического роста и развития (На примере народного хозяйства Республики Гана)
2476. Методологічні основи формування управлінських рішень у підприємництві
2477. Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної активності
2478. Инфляционные потери общественных доходов в моделях экономического равновесия
2479. Управління міжнародними інвестиційними ризиками
2480. Проблемы формирования и распределения совокупных доходов населения в условиях перехода к экономической системе рыночного типа
2481. Маркетинговые исследования в экономике Республики Нагорного Карабаха
2482. Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства і підвищення його економічної ефективності
2483. Підприємництво і сільська зайнятість (питання теорії і практики)
2484. Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)
2485. Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності)
2486. Організаційно-економічний механізм інтеграційних зв'язків підприємств овочепродуктового підкомплексу
2487. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього ринків в умовах глобалізації
2488. Моделювання системи управління фінансовими коштами галузевого міністерства
2489. Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України (на прикладі АПК України)
2490. Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства
2491. Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі
2492. Методологічні засади екологічної статистики
2493. Підвищення ефективності виробництва зерна в умовах недостатнього зволоження
2494. Прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві
2495. Організаційно-економічний механізм забезпечення нормативної якості повітря при розміщенні підприємств
2496. Методологічні основи формування і розвитку туристичної діяльності на промисловій території
2497. Формування системи управління трудовим потенціалом промислового підприємства
2498. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)
2499. Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України
2500. Екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
2501. Науково-методичні основи регулювання ринку банківських послуг та їх якості
2502. Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення підприємствами побутового обслуговування
2503. Маркетингові дослідження ринку товарів для особистих селянських господарств
2504. Формування та функціонування ринку засобів захисту рослин
2505. Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах
2506. Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві
2507. Розвиток маркетингу страхових послуг
2508. Совершенствование статистической методологии изучения уровня и динамики розничных цен на непродовольственные товары
2509. Моделі оцінки та вибору цільового сегмента ринку в маркетинговій системі підприємств
2510. Організація планування міжнародного маркетингу на промисловому підприємстві
2511. Стратегия международной экономической интеграции Республики Армения в условиях глобализации
2512. Налоговая система и оценка ее соответствия основным задачам переходной экономики (на примере Республики Армения)
2513. Удосконалення економічного механізму підготовки управлінських рішень (на прикладі підприємств харчової промисловості)
2514. Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону
2515. Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки
2516. Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки
2517. Оцінка результативності діяльності і мотивація праці на машинобудівних підприємствах
2518. Формирование оптимальной стратегии развития предприятия в условиях высокой конкуренции
2519. Ринок інфраструктурних послуг та його розвиток у трансформаційній економіці
2520. Тенденції розвитку інвестиційної політики в Україні та її оцінка на регіональному рівні
2521. Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві
2522. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів у сільському господарстві та шляхи її підвищення
2523. Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві
2524. Транскордонні економічні зв'язки Карпатського Єврорегіону та їх ефективність
2525. Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві
2526. Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі
2527. Маркетинг міжнародного гуманітарного інвестування
2528. Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств
2529. Еколого-економічні засади використання і відтворення лісових ресурсів (на прикладі Західного регіону України)
2530. Структурные изменения в экономике стран Африки и факторный анализ их особенностей
2531. Структурные изменения в экономике стран Африки и факторный анализ их особенности
2532. Конкурентные преимущества предприятий РА и пути развития
2533. Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України)
2534. Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з урахуванням синергетичних ефектів
2535. Удосконалення методів виробничо-господарської діяльності підприємств на основі контролінгу (на прикладі нафтопереробних підприємств)
2536. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах
2537. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій
2538. Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України
2539. Інформаційне забезпечення оцінювання та планування споживання основних засобів на підприємствах
2540. Економічне обгрунтування технологічних інновацій у системі відтворення основних засобів
2541. Науково-методичні засади збалансованого розвитку лісогосподарського комплексу регіону (на прикладі Львівської області)
2542. Управління паливно-енергетичним комплексом України
2543. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону
2544. Совершенствование государственного регулирования иностранных инвестиций в переходной экономике России
2545. Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів
2546. Інформаційний бізнес як інноваційний засіб розвитку економіки України
2547. Регулювання економічних інтересів господарчих суб'єктів: податкові важелі та стимули
2548. Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладі підприємств машинобудування)
2549. Государственная поддержка устойчивого развития сельского хозяйства в переходный период к рыночной экономике
2550. Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні
2551. Моделі і технології реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку
2552. Економічна безпека торговельного підприємства
2553. Фінансова стабілізація підприємств у трансформаційному періоді
2554. Особливості розвитку акціонерного капіталу в трансформаційній економіці
2555. Моделювання адаптивної системи управління універсальним комерційним банком
2556. Методи аналізу і оцінки ефективності експортної діяльності металургійних підприємств
2557. Самозайнятість та її реалізація на регіональному ринку праці
2558. Моделювання прийняття фінансових рішень на основі функції вигідності з грошовим та часовим аргументом
2559. Організаційно-економічний механізм оперативного контролінгу на промисловому підприємстві
2560. Влада в системі економічних відносин
2561. Підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого грунту у сільськогосподарських підприємствах Криму
2562. Регулювання інноваційного розвитку регіону
2563. Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору
2564. Економічна ефективність розвитку галузі виноградарства та шляхи її підвищення (на матеріалі спеціалізованих господарств Одеської області)
2565. Механізм управління організаційним потенціалом суб'єктів реального сектору економіки
2566. Формування стратегії економічної безпеки підприємства авіаційного транспорту
2567. Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (на прикладі франчайзингової мережі "Галопом по Європах")
2568. Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки
2569. Облік, аналіз та оцінка оборотних процесів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі)
2570. Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України
2571. Формування та ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств
2572. Розвиток інвестиційного процесу на промислових підприємствах України
2573. Удосконалення керування капіталом підприємств рибної промисловості України (на прикладі об'єднань "Керчрибпром" і "Югрибпошук")
2574. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції
2575. Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств
2576. Соціально-економічні механізми управління акціонерним капіталом
2577. Еколого-економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності робітників промислових підприємств
2578. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств
2579. Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграрних підприємствах
2580. Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні
2581. Реформування економічних відносин в аграрному секторі України
2582. Моделювання адаптивної системи управління проектами у будівництві вугільної шахти
2583. Науково-методичні основи державного регулювання завнішньо-економічної діяльності в Україні у період переходу до ринку
2584. Науково-методичні основи трансформації структури власності в Україні
2585. Методи і засоби системи підтримки прогнозування діяльності підприємств
2586. Методологія фінансового обліку господарської діяльності (На прикладі підприємств спиртової промисловості)
2587. Облік і аналіз затрат, доходів і фінансових результатів торгових підприємств ( на матеріалах торгових підприємств Укоопспілки)
2588. Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України
2589. Енергоекономічні чинники сталого розвитку: аналіз та оцінка впливу
2590. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації
2591. Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування
2592. Соціально- економічні особливості формування і розвитку ТВК адміністративного району (на прикладі ТВК Тернопільського району Тернопільської області)
2593. Експортна стратегія України за умов глобалізації світового ринку
2594. Формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості
2595. Підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на основі навчання та розвитку його персоналу
2596. Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів
2597. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України)
2598. Диверсифікація виробництва і капіталу як фактор стабілізації фінансового стану підприємства
2599. Вдосконалення системи управління демонополізацією в промисловості
2600. Формування інвестиційної стратегії підприємств промисловості
2601. Формування комплексу маркетингового впливу підприємства на цільовий ринок
2602. Економічний розвиток транспортно-підприємницького комплексу прикордонних територій
2603. Комплекс економіко-математичних моделей управління підприємством на засадах концепції левериджу
2604. Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації
2605. Науково-методичні основи регулювання фінансових потоків сектору загального державного управління
2606. Управління конкурентоспроможністю інтегрованих об'єднань підприємств в умовах єдиного європейського простору
2607. Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки
2608. Формування маркетингової стратегії конкурентоспроможності підприємств АПК у сучасних умовах
2609. Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)
2610. Формування та оцінка ефективності інтегрованих корпоративних структур у промисловості
2611. Облік і внутрішній аудит основних засобів: організація та методика (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості західного регіону України)
2612. Інституційні основи становлення соціального ринкового господарства
2613. Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в умовах ринкової економіки
2614. Організаційно-фінансовий механізм забезпечення державних соціальних гарантій в регіоні
2615. Науково-методологічні основи формування, оцінки і управління потенціалом соціалізації економіки України
2616. Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками
2617. Проблемы статистической оценки инвестиционных процессов (на примере РА)
2618. Економічна оцінка трудового потенціалу території
2619. Проблемы управления налоговыми поступлениями в государственный бюджет Республики Армения
2620. Розвиток економічного співробітництва арабських країн з Європейським Союзом
2621. Маркетинг в аграрному секторі Іорданії
2622. Стратегическое управление строительными корпоративными структурами в условиях кризиса (на примере Петербургского инвестиционно-строительного комплекса)
2623. Денежно-кредитная политика Республики Армения и пути ее усовершенствования
2624. Основные вопросы анализа и оценки финансовой устойчивости (на основе предприятия текстильной промышленности РА)
2625. Проблемы повышения стабильности коммерческих банков в РА
2626. Проблемы улучшения инвестиционного климата РА
2627. Развитие экономического сотрудничества России и Грузии
2628. Исследование предпосылок организации торговли товарами иорданского производства в Украине
2629. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (на примере мясоконсервной промышленности Украины)
2630. Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону
2631. Особенности управления системы маркетинга на примере высшего образования РА
2632. Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами молокопереробних підприємств України)
2633. Економічні основи вдосконалення діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Автономної Республіки Крим (на прикладі ВАТ "Кримхліб")
2634. Інвестиційна поведінка суб'єктів господарювання в трансформаційній економіці
2635. Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення (на прикладі текстильних підприємств)
2636. Система оподаткування та її вплив на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення регіону
2637. Перспективы экономического сотрудничества Республики Армения с Сирией и Ливаном
2638. Отраслевая структура налоговых доходов и ее влияние на бюджетный процесс
2639. Моделирование асимметрии социально-экономического развития региональных единиц Республики Армения
2640. Розробка моделей та методів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства
2641. Экономическое обоснование организации корпоративного пенсионного обеспечения на угледобывающих предприятиях
2642. Маркетинг в сфере технического обеспечения сельского хозяйства (на материалах Алматинской области)
2643. Ефективність технічного постачання сільського господарства
2644. Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
2645. Ефективність державного регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
2646. Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів
2647. Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг
2648. Організаційно-економічні аспекти залучення іноземних інвестицій
2649. Економічна ефективність застосування рідких мінеральних добрив
2650. Економічна ефективність застосування рідких мінеральних добрив
2651. Статистичні індикатори соціально-економічного становища населення України
2652. Інтенсифікація виробництва зерна в умовах становлення та розвитку ринкових відносин (на матеріалах Донецької області)
2653. Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки
2654. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК
2655. Регулювання трудової зайнятості населення в умовах реформування економічних відносин
2656. Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємств (за матеріалами деревообробних комбінатів України)
2657. Еколого-економічні пріоритети розвитку лісоресурсного комплексу України
2658. Планування діяльності підприємства в ринкових умовах
2659. Механізм оцінки конкурентоспроможності послуг електрозв'язку
2660. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України
2661. Формування ринкових відносин у житловому секторі економіки України
2662. Соціально-економічні форми робочої сили та умови її відтворення в перехідній економіці України
2663. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України)
2664. Механізм регулювання в перехідній економіці
2665. Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України
2666. Економічна інтеграція як засіб посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств
2667. Державне регулювання інвестиційного забезпечення розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні
2668. Конкурентоздатність і економічна стабільність підприємств в промислово- фінансових групах (методологічні аспекти)
2669. Організаційно-економічні умови розвитку експортного виробництва
2670. Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу України
2671. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств
2672. Формування конкурентних маркетинових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу
2673. Організація виробництва конкурентоспроможної продукції (на прикладі організації виробництва вимірювальних приладів)
2674. Формування та функціонування ринку продукції птахівництва в Південному регіоні України
2675. Проблемы развития промышленного производства в машиностроении РА
2676. Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами
2677. Організація управління розвитком транспортно-логістичних систем в контексті европейської інтеграції
2678. Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу
2679. Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України (на прикладі книговидавництва)
2680. Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд- підходу
2681. Соціально орієнтоване управління організаційно-економічною стійкістю підприємств міського електричного транспорту в умовах формування ринкових відносин
2682. Формирование и развитие посреднической деятельности банков Республики Казахстан (на примере материалов банков второго уровня)
2683. Основные вопросы усовершенствования фискальной политики в Республике Армения
2684. Моделювання ефективної рекламної політики підприємства
2685. Государственный капитализм в экономике Вьетнама
2686. Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі
2687. Моделювання управління нематеріальними активами на підприємстві
2688. Фомування та використання фінансових ресурсів (на прикладі установ МВС України)
2689. Управління рекреаційними процесами і формуванням ринку продовольства в Автономній Республіці Крим
2690. Мотивація праці в цукробуряковому виробництві
2691. Організаційно-економічні засади функціонування сучасного підприємства як суб'єкту природокористування (на прикладі підприємств харчової промисловості)
2692. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва
2693. Управління інвестиційними процесами в системі АПК
2694. Експортний потенціал АПК України
2695. Формування рекламного звернення у маркетинговій діяльності підприємств
2696. Моделювання і аналіз резервів виробництва
2697. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України
2698. Управління науково-технічним прогресом на основі удосконалення системи ризик-менеджменту інновацій
2699. Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств рекреаційної сфери Криму
2700. Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення
2701. Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону
2702. Соціально-економічні особливості системи пенсійного забезпечення в умовах перехідної економіки
2703. Вплив інвестування на зайнятість у перехідній економіці
2704. Управління витратами у машинобудівних корпораціях
2705. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні
2706. Економічні методи стимулювання комплексного використання рекреаційних ресурсів лісу (на прикладі Карпатського району)
2707. Структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи: теоретичні та прикладні підходи
2708. Теорія і практика сільськогосподарської кооперації в Україні у контексті її світового розвитку
2709. Економіко-математичне моделювання діяльності флоту судноплавної компанії (на прикладі АСК "Укррічфлот")
2710. Прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України з ЄС
2711. Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів в аграрній сфері
2712. Формування системи післяприватизаційної підтримки підприємства в регіоні
2713. Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції
2714. Організаційно-економічний механізм розвитку лізингових відносин
2715. Економічна інтеграція України в систему міжнародного технологічного обміну
2716. Управління сталим розвитком торгівлі в умовах перехідної економіки
2717. Розробка комплексу маркетингу для програмного забезпечення на українському ринку
2718. Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону
2719. Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в умовах економіки знань
2720. Облік і аналіз витрат у будівництві
2721. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України)
2722. Формування пріоритетів у розвитку підприємств регіону
2723. Організаційно-методологічні аспекти аудиту в умовах формування ринкових відносин
2724. Управління фінансами комерційних банків
2725. Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК
2726. Науково-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці у системі макропоказників
2727. Структура суспільного виробництва: соціально-економічний аспект
2728. Державне регулювання економіки (соціально-економічний аспект)
2729. Організаційно-економічні засади кадрової політики (на прикладі аграрної сфери)
2730. Сфера фінансових послуг в економіці України: організаційні засади державного регулювання
2731. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово- кредитного ринку України
2732. Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
2733. Маркетинг в системі державного регулювання АПК
2734. Маркетингова стратегія підприємства на ринку продуктів харчування в умовах сезонних коливань попиту
2735. Ринкові інструменти підвищення ефективності промислового виробництва
2736. Організація внутрішньофірмових господарських відносин промислових підприємств (на прикладі машинобудування)
2737. Організаційно-економічний механізм управління реалізаційними процесами на машинобудівних підприємствах
2738. Управління коопераційними зв'язками підприємства
2739. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку
2740. Забезпечення ефективності функціонування регіонального буряковоцукрового підкомплексу
2741. Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств
2742. Розробка динамічної моделі банку та ії використання в стратегічному плануванні і управлінні
2743. Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації
2744. Організація інтенсивного виробництва в овочеконсервному підкомплексі АПК Херсонської області
2745. Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств регіонального АПК
2746. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в м'ясопродуктовому підкомплексі АПК регіону
2747. Управління рекламною діяльністю як фактор підвищення ефективності господарювання
2748. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій
2749. Розвиток особистих селянських господарств при становленні ринкових відносин
2750. Соціально- трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку
2751. Методологічні основи і стратегічні альтернативи реструктуризації промислових підприємств в процесі реформування економіки України
2752. Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)
2753. Облік і внутрішній аудит собівартості продукції (на прикладі молокопереробних підприємствах України)
2754. Маркетингова оцінка товарного вибору споживача (на матеріалах взуттєвих підприємств міст Дніпропетровська, Кіровограда, Кривого Рога)
2755. Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки
2756. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з бюджетом
2757. Економічні відносини в інтегрованих системах виробництва і переробки сільськогосподарської продукції
2758. Ресурси комерційного банку: формування та управління
2759. Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки
2760. Науково-методичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності
2761. Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах
2762. Удосконалення економіко-математичного моделювання кусково-лінійними агрегатами
2763. Розробка організаційної структури управління підприємством
2764. Становлення та функціонування фермерських господарств на радіоактивно забруднених територіях
2765. Формування та оцінка ефективності системи контролю фінансування промисловості
2766. Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження
2767. Потенціал економічної ефективності реалізації виноробної продукції (на прикладі виноробних підприємств Криму)
2768. Особисті підсобні господарства сільських жителів Криму: стан, перспективи розвитку
2769. Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі
2770. Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі
2771. Мотивація персоналу та її взаємозв'язок з ефективністю господарської діяльності підприємства
2772. Інтелектуальна власність: економічний зміст та форми реалізації
2773. Управління грошовими потоками банківського сектора України в системі міжнародних платежів
2774. Удосконалення управління природокористуванням шляхом екологічної амортизації
2775. Удосконалення управління природокористуванням шляхом екологічної амортизації
2776. Удосконалення механізму страхового захисту підприємств аграрного сектора АПК
2777. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України)
2778. Формування системи інтеграційних відносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу
2779. Соціально-економічна оцінка технологічних інновацій
2780. Регулювання відтворення сировинних ресурсів регіону (на прикладі деревної сировини)
2781. Організаційно-економічна реструктуризація кормовиробництва в Україні
2782. Формування малого підприємництва у розвитку сільськогосподарського виробництва
2783. Моделювання ризиків лізингових операцій
2784. Моделювання та управління ризиком вексельних зобов'язань
2785. Удосконалення механізмів управління розвитком венчурного бізнесу в Україні
2786. Формування маркетингової стратегії підприємства
2787. Регіональні аспекти стратегії активізації сільського ринку непродовольчих товарів
2788. Формування механізму господарювання у реформованих сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Луганської області)
2789. Розвиток оліє-сировинного виробництва і збуту соняшнику в умовах ринку
2790. Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна)
2791. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій
2792. Фінансове забезпечення функціонування і розвитку підприємств малого бізнесу на регіональному рівні
2793. Міжнародний досвід регіональної економічної політики: адаптація в умовах України
2794. Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування авіакомпанії (на прикладі ТААГ -Ангола)
2795. Вдосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарських підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки
2796. Моделювання потоків обігових активів на підприємстві
2797. Оптимізація оперативного управління рекреаційним підприємством
2798. Підвищення ефективності управління на основі використання потенційних можливостей підприємства
2799. Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики та стратегії розвитку
2800. Організаційні аспекти створення нової продукції
2801. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі
2802. Управління поведінкою персоналу підприємства в умовах інтелектуалізації капіталу
2803. Комплексне управління економічними і соціальними процесами на підприємстві (концепція і методологія)
2804. Стратегія формування системи оплати праці на промисловому підприємстві
2805. Організаційні та економічні аспекти операційного менеджменту в АПК
2806. Управління державним сектором промисловості в Україні
2807. Фінансові ризики лізингових компаній України
2808. Теоретико-методичні основи регіонального управління науково-технічним потенціалом в умовах ринку
2809. Формування стратегії розвитку міні-заводів в ринкових умовах (на прикладі чорної металургії)
2810. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
2811. Методологічні та організаційні аспекти аудиту
2812. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України
2813. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівні
2814. Сутнісна основа ціни в умовах ринкової економіки
2815. Грошово-кредитне регулювання у фінансово-банківській системі
2816. Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці
2817. Управління інвестиційним проектом з урахуванням ризику
2818. Інвестиційний портфель комерційних банків України
2819. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств
2820. Формування системи управління ресурсами автотранспортного підприємства
2821. Економіко-математичні моделі для систем планування і управління кормовиробництвом сільськогосподарських підприємств
2822. Організаційно-економічні засади функціонування дорадчих закладів з обслуговування сільськогосподарських підприємств
2823. Статистичний аналіз діяльності банків України
2824. Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів
2825. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку
2826. Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК
2827. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України
2828. Організаційно-економічна реструктуризація підприємств м'ясної промисловості при переході до ринкової економіки
2829. Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту
2830. Система управління ефективністю виробництва (на прикладі ремонтних служб промислових підприємств будіндустрії)
2831. Міграційні процеси великих міст (на прикладі м. Києва)
2832. Підвищення економічної ефективності виробництва картоплі у сільськогосподарських підприємствах
2833. Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах
2834. Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м'ясокомбінатів України)
2835. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
2836. Соціально- економічні особливості відтворення трудового потенціалу територіально- галузевих комплексів (на прикладі ДЛГО "Львівліс")
2837. Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних втрат
2838. Організаційно-економічний механізм відтворення фахівців для комерційних підприємств
2839. Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту
2840. Формування раціональної товарної стратегії промислового підприємства
2841. Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні ( на прикладі фахівців торговельно-економічного спрамування)
2842. Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств
2843. Фінансовий механізм експорту та імпорту молочних продуктів в умовах вступу України до СОТ
2844. Удосконалення фінансово-господарської діяльності вугледобувних підприємств з обмеженими запасами на основі ресурсозбереження
2845. Управління матеріальними ресурсами промислових підприємств
2846. Маркетингове стратегічне планування виробництва на підприємстві
2847. Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства
2848. Система фінансово-економічного контролю в Україні
2849. Формування механізму соціального захисту сільського населення в умовах ринкової економіки України
2850. Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні
2851. Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової трансформації економіки регіону (на матеріалі Закарпатської області)
2852. Методичні основи формування балансу фінансових ресурсів регіону
2853. Ринок житла в Україні: формування, специфіка та перспективи розвитку
2854. Організація управління оборотним капіталом промислових підприємств України
2855. Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (на матеріалах Чернівецької області)
2856. Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону (на прикладі західних прикордонних областей)
2857. Підвищення гнучкості місцевого ринку праці
2858. Маркетинг у сфері транспортних послуг (на прикладі підприємств залізничного транспорту)
2859. Сімейні аграрні господарства в умовах перехідної економіки України
2860. Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України
2861. Вимір і оцінка конкурентоспроможності підриємств плодоовочевої консервної промисловості
2862. Розвиток світового ринку туристичних послуг
2863. Организационно-экономическая система управления производством и сбытом на промышленном предприятии в условиях рынка
2864. Науково-методичні основи розвитку маркетингу промислового комплексу регіону (на прикладі Донецької області)
2865. Розвиток інтеграційних процесів в АПК
2866. Стратегічне планування діяльності комерційного банку у перехідній економіці
2867. Методи організації діяльності машинобудівного підприємства (на прикладі АТ "НОРД")
2868. Економічні інтереси та напрями їх реалізації в особистих селянських господарствах (на прикладі Миколаївської області)
2869. Методологічні основи формування господарського механізму регіону
2870. Научно-методические основы развития маркетинга промышленного комплекса региона (на примере Донецкой области)
2871. Науково-методичні основи розвитку маркетингу промислового комплексу регіону (на прикладі Донецької області)
2872. Ринкова трансформація промислового комплексу регіону
2873. Формування системи кадрового менеджменту в організаціях споживчої кооперації
2874. Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки
2875. Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями вдосконалення
2876. Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства
2877. Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг
2878. Формування комплексної системи управління господарськими ризиками (за матеріалами підприємств олійно-жирової галузі України)
2879. Моделювання, методи та комп'ютерні засоби підтримки прийняття групових рішень
2880. Економіко-математичне моделювання фінансового механізму системи обов'язкового медичного страхування
2881. Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони
2882. Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу
2883. Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві
2884. Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні
2885. Регулювання трансакційних витрат міжнародної економічної інтеграції
2886. Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції
2887. Формування системи реалізації молока та молокопродуктів в умовах ринку
2888. Основи формування організованого сільськогосподарського ринку регіону
2889. Оплата праці у виробничих галузях США: досвід і перспективи використання в Україні
2890. Аудит на підприємствах АПК (методологія та організація)
2891. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості
2892. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем у навчально-науково-виробничому комплексі
2893. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин
2894. Кластери як форма ринкової централізації
2895. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи)
2896. Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам на глобальному та національному рівнях
2897. Формування ринкового механізму: регіональні особливості
2898. Вплив обмежених енергоресурсів на якість життя населення (на прикладі Харківського регіону)
2899. Міжнародні фінансові стратегії в умовах глобалізації (на прикладі країн транзитивного типу)
2900. Фінансово-економічний механізм регулювання державного боргу України
2901. Економічні інструменти стимулювання раціонального використання недеревинних ресурсів лісу (на прикладі березового соку)
2902. Механізм управління створенням наукоємної продукції в організаціях науково- технологічної сфери
2903. Організація та управління міськими позиками
2904. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб
2905. Організація праці та заробітної плати в ринковій економіці
2906. Інвестиційна діяльність в машинобудівному комплексі Центрального економічного регіону
2907. Економічні проблеми формування інфраструктури ринку в Україні
2908. Розробка стратегії промислового підприємства на основі системного підходу
2909. Вексельний обіг в системі фінансових відносин
2910. Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових електростанцій західного регіону України)
2911. Экономическое обоснование оценки сложности инженерных работ на угледобывающих предприятиях
2912. Організаційно-економічний механізм поетапної реструктуризації підприємств машинобудування
2913. Регіональні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2914. Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва
2915. Організаційно-економічні механізми становлення і розвитку ринку нерухомості
2916. Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами
2917. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях
2918. Державне регулювання розвитку фармацевтичного ринку в Україні
2919. Эколого-экономическое обоснование развития производительных сил в агропромышленном комплексе :(на примере учета атмосферных факторов влияния)
2920. Управління механізмом залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор економіки України
2921. Вплив державного регулювання на ефективність діяльності підприємств цукрової промисловості
2922. Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік
2923. Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік
2924. Економічні основи формування ринку молока
2925. Ринок науково-технічної інформації в структурі національної економіки
2926. Организация управления вертикально-интегрированной компанией с использованием критериев финансовой устойчивости
2927. Методологічні основи регулювання потенціалу економічного розвитку регіону
2928. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва за спрощеною системою
2929. Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами
2930. Теоретико-методичні підходи проведення зіставлення даних у статистиці зовнішньої торгівлі товарами
2931. Регулирование интенсификации воспроизводства и использования лесосырьевых ресурсов Украины
2932. Оцінка рентабельності грошових потоків при управлінні фінансово- господарською діяльністю підприємства
2933. Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності
2934. Аудит и анализ в системе управления финансами: Теория и методология
2935. Конкурентоспроможність виробництва молока в умовах ринку
2936. Іпотечне кредитування як фактор соціалізації економічної системи
2937. Економічна оцінка та визначення прийнятного рівня операційно-фінансового ризику у підприємствах роздрібної торгівлі
2938. Оподаткування доданої вартості в Україні
2939. Формування контролінгу операційної діяльності підприємств машинобудування
2940. Держане регулювання економіки в Китаї
2941. Підвищення економічної ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах
2942. Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами
2943. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК
2944. Механізми економічного партнерства сировинного та переробного секторів харчової промисловості
2945. Визначення конкурентноспроможності автотранспортних підприємств та стратегії її підвищення
2946. Еколого-економічна оцінка інвестицій у лісогосподарське виробництво (на прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового господарства)
2947. Проблемы занятости и пути их решения в Республике Армения
2948. Проблемы государственного регулирования миграции рабочей силы в Республике Армения
2949. Операционные банковские риски и пути их смягчения
2950. Теоретические и методологические аспекты занятости в переходной экономике (на примере Республики Армения)
2951. Переходное развитие и человеческий капитал: система и проблемы
2952. Проблемы регулирования расходов муниципалитетов в Республике Армения
2953. Целесообразность создания сельскохозяйственных кооперативов и основные пути их развития в Республике Армения (на примере Котайкской области)
2954. Пути улучшения инвестирования в агропродовольственной системе РА
2955. Эффективность поточного производства (на примере автоматических поточных линий) в брошюровочно-переплетных цехах полиграфических предприятий
2956. Программно-целевая модель денежно-кредитной политики переходного периода (на примере РА)
2957. Досвід розвитку продовольчого господарства Угорщини в умовах ринкової економіки та можливості його використання в Україні
2958. Проблемы стимулирования как фактор экономического управления в угольной промышленнности (на примере ПО "Макеевуголь")
2959. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу в умовах глобалізації
2960. Нігерія на світовому ринку нафти
2961. Проблемы и пути интенсификации производства в промышленности (машиностроение)
2962. Моделирование экологической обстановки в промышленном городе
2963. Методологические и теоретические аспекты трансформации экономической системы
2964. Регулирование иностранных портфельных инвестиций международными организациями (на примере Республики Армения)
2965. Регулирование инновационных процессов в сфере банковских услуг РА
2966. Экономические проблемы развития формы хозяйствования и повышения экономической эффективности в агропродовольственной системе РА
2967. Економічні проблеми нарощування виробництва м"яса великої рогатої худоби в умовах переходу до ринкової економіки в Республіці Таджикистан
2968. Эффективность малых форм хозяйствования в сфере аграрного сектора Крыма
2969. Современные экономические проблемы улучшения использования сельскохозяйственных земель (на примере Гегаркуникской области РА)
2970. Экономико-математическое моделирование межхозяйственных связей (на материалах АПК Каракалпакстана)
2971. Механизм взаимодействия форм собственности в системе местного самоуправления
2972. Опыт внешнеэкономической деятельности предприятий АПК Крыма
2973. Проблемы разработки и внедрения финансовых программ экономики в Республике Армения
2974. Регулювання соціально-трудових відносин на селі в умовах економічної трансформації (на матеріалах Закарпатської області)
2975. Соціально-економічний вплив індустріальної політики на навколишнє середовище (на прикладі Нігерії)
2976. Управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств
2977. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки
2978. Экономические основы рационального использования земли в сельском хозяйстве
2979. Регіональна політика розвитку туризму (методологія формування, практика реалізації)
2980. Формування системи еколого-економічних показників при переході до сталого розвитку регіону
2981. Економічне обгрунтування процесу інвестиційного проектування в промисловості
2982. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування
2983. Державне регулювання економічного розвитку
2984. Економетричні та організаційні основи управління ціною будівельного контракту
2985. Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності
2986. Облік і контроль витрат цукрового виробництва та формування собівартості продукції
2987. Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
2988. Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості
2989. Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості
2990. Моделювання матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства
2991. Формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості
2992. Удосконалювання системи стимулювання ефективної роботи колективів підприємств залізничного транспорту
2993. Статистичне забезпечення процесу регулювання фондового ринку в Україні
2994. Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель
2995. Управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні
2996. Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні
2997. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості
2998. Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств
2999. Розробка інноваційної стратегії розвитку молокопереробного підкомплексу регіону
3000. Еколого-економічний потенціал України: відтворення в умовах формування ринкових відносинwww.diplom.in.ua