Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   ПОСЛУГИ, ЦІНИ, ГАРАНТІЇ, ТЕРМІНИ   |   ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ ВЕРНАДСЬКОГО   |   ЛІНКИ   | 
|   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ    |   КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ   |   Р   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Перелік актуальних тем робіт

Перелік тем має орієнтовний характер.

1001. Облік і аудит діяльності страхових компаній: методика та організація
1002. Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК
1003. Формування і використання електронних інформаційних ресурсів підприємствами
1004. Оптимізація використання фінансових ресурсів для виробництва будівельної продукції
1005. Управління оборотними активами підприємств
1006. Вдосконалення ринкового механізму оплати праці
1007. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії
1008. Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного зростання в Україні
1009. Оптимізація інвестиційного забезпечення інноваційної складової економічного росту
1010. Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)
1011. Облік і контроль загальновиробничих витрат (на прикладі гірничо- збагачувальних підприємств)
1012. Удосконалення управління діяльністю вугільних підприємств на основі трирівневої системи бюджетування
1013. Стратегії трансформації воєнних економік розвинутих країн в умовах глобалізації
1014. Управління виробничими запасами на підприємстві
1015. Організація оплати праці працівників підприємств АПК (на прикладі підприємств Рівненської області)
1016. Державний борг України: механізм управління та обслуговування
1017. Механізм формування системи професійної орієнтації населення в Україні
1018. Моніторинг виробничих витрат у переробці сільськогосподарських продуктів
1019. Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві
1020. Економічне регулювання формування і використання виробничих ресурсів підприємницьких структур
1021. Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологічних активів в рослинництві
1022. Формування зборів за проходження суднами шлюзів р.Дніпро
1023. Міжнародні пасажирські перевезення в контексті інтеграції України до світового господарства
1024. Оцінка економіко-екологічної ефективності і механізм удосконалення природокористування у промисловості
1025. Ефективність цукробурякового виробництва в умовах переходу до ринку
1026. Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки
1027. Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства з безперервним характером виробництва
1028. Методы оценки основных технико-экономических показателей новых ТЭС в условиях изменения качества топлива
1029. Постприватизаційна стратегія економічного розвитку акціонерних підприємств
1030. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України
1031. Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації
1032. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах
1033. Рекламне забезпечення результативності авіаційних перевезень
1034. Застосування методів моделювання та витратно- цінового аналізу у прогнозуванні та адаптивному плануванні урожайності зернових (на матеріалах Луганської області)
1035. Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного виробництва
1036. Кооперація в ринкових умовах господарювання: суть, протиріччя та проблеми розвитку
1037. Економічне відтворення природного ресурсного потенціалу АПК
1038. Фінансове планування як інструмент регулювання розвитку підприємства
1039. Організація та ефективність використання виробничих ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону
1040. Конкурентні переваги регіонів України в контексті її інтеграції до світового ринку капіталу
1041. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах
1042. Банки на валютному ринку України
1043. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю
1044. Оцінювання результатів діяльності менеджерів промислового підприємства
1045. Управління соціальним розвитком промислових підприємств
1046. Формування системи обов'язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення
1047. Розвиток маркетингової діяльності плодоовочевих господарств на ринку органічної продукції
1048. Формування організаційних структур будівельних фірм у відповідності до умов ринку
1049. Управління лізингом на базі спільних інтересів комерційних банків та промислових підприємств
1050. Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи)
1051. Людський капітал в аграрній сфері економіки України: науково-організаційні основи сучасного формування і розвитку
1052. Ефективність фінансового стимулювання інвестицій в охорону навколишнього середовища
1053. Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів
1054. Формування соціально- економічного механізму мотивації праці та регулювання розподільних відносин в сільськогосподарських підприємствах
1055. Забезпечення системної ефективності будівництва автомобільних доріг
1056. Організація управління розвитком транспортно-логістичних систем в контексті європейської інтеграції
1057. Роль підприємництва у формуванні нової системи виробничих відносин в Україні
1058. Формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг України
1059. Стратегія розвитку туристичних регіонів
1060. Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу
1061. Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації
1062. Фінансові відносини: формування і тенденції розвитку в процесі ринкової трансформації економіки України
1063. Управління акціонерним капіталом підприємств в агропромисловому виробництві
1064. Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС
1065. Організаційно-економічні основи функціонування підприємств продовольчого комплексу в умовах перехідного періоду до ринку (на прикладі молокопродуктивного підкомплексу Львівської обл.)
1066. Теоретико-методологічні основи системного аналізу сталого розвитку еколого- економічних систем
1067. Управління портфельними інвестиціями комерційних банків в Україні
1068. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами
1069. Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний і соціально- економічний аспекти)
1070. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
1071. Основные задачи программного обеспечения государственного бюджета в Республике Армения
1072. Совершенствование методов анализа и прогнозирования воспроизводства горных работ в угольной промышленности
1073. Обов'язкове соціальне пенсійне страхування
1074. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
1075. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки
1076. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект
1077. Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституційональної теорії і практики
1078. Формування та використання людських ресурсів аграрного сектору України
1079. Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств
1080. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Армения
1081. Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва
1082. Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області)
1083. Облік виробництва сільськогосподарської продукції
1084. Формування системи оцінки і регулювання соціального захисту населення
1085. Методи управління підприємством на основі маркетингу
1086. Шляхи формування економічної стійкості галузей рослинництва сільськогосподарських підприємств
1087. Економічні аспекти зниження енергоємності виробництва, транспортування та переробки молока
1088. Управління підприємствами друкованих ЗМІ: маркетингово-орієнтований підхід
1089. Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК "Укррудпром")
1090. Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості
1091. Облік нематеріальних активів в АПК
1092. Методи планування та реалізації авіатранспортних послуг
1093. Облік і аудит нематеріальних активів (на прикладі підприємств харчової промисловості)
1094. Формування регіональної інфраструктури аграрного ринку
1095. Информатизация государственного управления экономикой: теория, математические и программные аспекты (на материалах Республики Казахстан)
1096. Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах
1097. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
1098. Економічні методи регулювання промислової переробки сільськогосподарської продукції
1099. Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області)
1100. Моделювання системи компенсації еколого-економічних збитків
1101. Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства
1102. Фінансово-інвестиційні ризики підприємницької діяльності в Україні
1103. Регіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн
1104. Моделювання управління системою пенсійного забезпечення у регіоні (на прикладі Запорізької області)
1105. Еколого-економічні проблеми використання природних сільськогосподарських ресурсів Західного регіону України
1106. Товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації
1107. Регіональний ринок праці та механізм його регулювання (на прикладі Тернопільської області)
1108. Трансформація ринку праці та її вплив на життєвий рівень населення (теорія, методологія, тенденції розвитку)
1109. Економіко-екологічні проблеми ефективного розвитку м'ясопромислового виробництва (на матеріалах Київського регіону)
1110. Організація і функціонування сумісних підприємств
1111. Облік і контроль витрат виробництва та калькулювання собівартості кондитерських виробів
1112. Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів
1113. Банківський маркетинг: організація процесів інвестування (на прикладі Донецької області)
1114. Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства
1115. Становлення ринку праці та формування механізму його функціонування у перехідній економіці
1116. Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємства
1117. Механізм формування високої економічної ефективності інтенсивного молочного скотарства
1118. Развитие внешнеэкономических связей России и ее регионов с Украиной
1119. Повышение эффективности управления системой использования воздушного пространства Украины на базе современных информационных технологий
1120. Підвищення ефективності управління системою використання повітряного простору України на базі сучасних інформаційних технологій
1121. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства
1122. Господарська культура як фактор сучасного суспільного відтворення
1123. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
1124. Економічний механізм формування і функціонування ринку насіння соняшнику в Україні
1125. Грошово-кредитна політика як фактор розвитку економіки
1126. Розвиток різноукладності у сільському господарстві регіону
1127. Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України
1128. Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості
1129. Формування механізму реструктуризації підприємств важкої промисловості
1130. Система управления государственными расходами и пути ее усовершенствования в Республике Армения
1131. Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області)
1132. Економічна оцінка впливу екологічних імперативів на рівень суспільного виробництва
1133. Экономический механизм регулирования уровня производства в условиях рыночных отношений (на примере ТЭК Украины)
1134. Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств
1135. Державне бюджетування з використанням методів фінансового контролінгу
1136. Основи формування та реалізації науково-технічної політики (регіональний аспект)
1137. Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства
1138. Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів
1139. Перспективи розвитку реформованої економіки сільського господарства (на прикладі сільськогосподарських підприємств Криму)
1140. Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах
1141. Організація транспортного обслуговування сільських товаровиробників в умовах реформування економіки
1142. Підвищення ефективності комерційної експлуатації рейсів трансатлантичного напрямку авіакомпанії "Авіалінії України"
1143. Забезпечення пропорційності у діяльності промислового підприємництва
1144. Методи і область застосування державної підтримки вітчизняного виробника
1145. Управління кредитним портфелем комерційному банку в ринкових умовах господарювання
1146. Організаційно-економічний механізм розвитку агробізнесу на ринку продовольства
1147. Забезпечення інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств
1148. Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств
1149. Підвищення ефективності будівництва на засадах проектного ланцюжка вартості
1150. Статистико-економічний аналіз ефективності аграрної праці
1151. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності металургійного комплексу регіону (на прикладі підприємств Донецької області)
1152. Еколого-економічні проблеми використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (на прикладі вітрової енергії)
1153. Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика
1154. Наукові основи регіонального сільськогосподарського землекористування (на прикладі Львівської області)
1155. Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної інтеграції: методичні аспекти
1156. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання
1157. Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону
1158. Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону)
1159. Удосконалення співвідношень основного і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах Поділля
1160. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії
1161. Облік і аналіз фінансових результатів за центрами прибутковості гірничо- збагачувальних підприємств
1162. Методи підвищення інвестиційної активності у регіоні
1163. Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємств молочної промисловості
1164. Конкурентоспроможність продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств
1165. Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій
1166. Методологія і практика формування інноваційної стратегії в державних і регіональних науково-виробничих системах
1167. Методологія аналізу та оцінки економічного ризику в інноваційних процесах
1168. Реальний валютний курс та фактори його стабільності
1169. Оцінювання і розвиток брендингової діяльності підприємств
1170. Моделювання впливу зміни податкових ставок на динаміку податкових надходжень у державний бюджет України
1171. Финансово-кредитные ресурсы в инвестировании экономического развития: моделирование показателей взаимовлияния на региональном уровне (на примере Карагандинского региона)
1172. Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України
1173. Маркетингові стратегії торгівців цінними паперами
1174. Прогнозування та регулювання інфляції в Україні
1175. Моделі та методи адаптивного стратегічного планування у великому промисловому комплексі
1176. Пути повышения эффективности торговой деятельности (на примере розничных торговых организаций РА)
1177. Організаційно-економічне забезпечення екологічної безпеки транзиту вантажів територією України
1178. Державне регулювання агропромислового комплексу регіону
1179. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'язку
1180. Обеспечение эффективности производства на этапе формирования рыночных отношений (на примере предприятий по обработке цветных металлов)
1181. Реформи сільського господарства України і Казахстану за роки незалежності і шляхи удосконалення економічних відносин
1182. Оптимізація господарського механізму промислових підприємств в умовах ринкових відносин (на прикладі соляної промисловості України)
1183. Теоретико-методичне забезпечення формування державної науково- технологічної політики (аспект фінансування)
1184. Облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств України на стадії банкрутства
1185. Розвиток інвестиційної діяльності промислових підприємств
1186. Засади розвитку приморських регіонів в системі міжрегіонального співробітництва
1187. Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України
1188. Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)
1189. Регіональні аспекти формування ефективного виробництва та реалізації зерна кукурудзи
1190. Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення
1191. Управление трудовой мотивацией на промышленном предприятии (на примере заводов тяжелого машиностроения)
1192. Экономическое обоснование развития территориальных корпоративных комплексов Сибири
1193. Інфляційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України
1194. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації
1195. Економічний механізм формування ринку картоплі
1196. Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України в умовах урбанізації
1197. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою (теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку)
1198. Ровиток виробничих кооперативів в сільському господарстві перехідного періоду
1199. Организация управления производственной инфраструктурой предприятий (методологические проблемы)
1200. Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств
1201. Становлення і розвиток селянських (фермерських) господарств: (на прикладі Чернівецької області)
1202. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки
1203. Організація та економічна оцінка діяльності маркетингових служб підприємств
1204. Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних підприємств Криму)
1205. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (на прикладі машинобудування)
1206. Інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки України в ринкових умовах (державно-регулятивні засади)
1207. Міжнародний маркетинг підприємств України у торговельно-економічних відносинах із США
1208. Механізми формування адаптивної фінансової стратегії підприємств малого бізнесу
1209. Підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств
1210. Становлення та ефективний розвиток регіонального ринку аграрної продукції
1211. Короткотермінові моделі прогнозування основних макроекономічних індикаторів
1212. Інвестиційні проблеми нафтопереробної промисловості України
1213. Інноваційні проблеми розвитку нафтопереробної промисловості
1214. Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств
1215. Ефективність реформування освіти в умовах трансформаційної економіки
1216. Еволюція італійської моделі економіки у другій половині ХХ століття
1217. Формування ефективного податкового середовища господарювання підприємств
1218. Маржинальний механізм оцінки портфельних інвестицій
1219. Організація та ефективність функціонування садівницьких фермерських господарств
1220. Підвищення ефективності капітальних інвестицій в будівництві (на прикладі АР Крим)
1221. Моделювання процесів інвестування та управління потоками платежів для фінансових інструментів з фіксованим доходом
1222. Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства
1223. Регулювання фондового ринку в умовах інтернаціоналізації (оптимізація міжнародних та національних регулятивних систем)
1224. Регіональні проблеми формування ефективності виробництва і реалізації зерна
1225. Логістичні системи на фармацевтичному підприємстві: формування та функціонування
1226. Методика та організація аналізу капіталу акціонерних товариств
1227. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку
1228. Методичні основи оцінки ефективності та продуктивності праці персоналу поштового зв'язку
1229. Механізм управління інформаційними ресурсами промислових підприємств
1230. Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування України
1231. Інтенсифікація відтворення виробничого апарату в умовах перехідної економіки
1232. Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів у сфері підприємництва
1233. Управління якістю продукції птахівництва
1234. Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України
1235. Механізм адаптації податку на додану вартість до ринкових перетворень
1236. Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави
1237. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки
1238. Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села
1239. Порівняльна оцінка методів ад'ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залози (рандомізоване дослідження)
1240. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах
1241. Витратоємність і рентабельність заготівель та реалізації окремих видів сільськогосподарських продуктів і сировини
1242. Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва
1243. Інноваційні механізми підприємництва в машинобудуванні
1244. Організація управління та регулювання фінансово-кредитних систем у перехідних економіках
1245. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки
1246. Формування регіональної моделі ефективного господарювання
1247. Розвиток орендних відносин в рослинництві (на прикладі господарств Черкаської області)
1248. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія
1249. Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті
1250. Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку
1251. Моделювання планування витрат регіону на соціальні потреби
1252. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
1253. Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської області в умовах формування ринкових відносин
1254. Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіабудівної та авіатранспортної галузей
1255. Формування ринкового механізму господарювання на підприємствах харчової і переробної промисловості України
1256. Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно- екологічної безпеки
1257. Організаційно-економічний механізм бюджетного регулювання економікою регіону (на матеріалах Закарпатської області)
1258. Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств
1259. Економічний механізм формування технічного потенціалу залізорудних підприємств
1260. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)
1261. Ефективність скорочення втрат у сільськогосподарських підприємствах Криму
1262. Форми господарювання підприємств в умовах ринку
1263. Розвиток інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельних підприємств
1264. Ефективність господарювання аграрних підприємств різних організаційно- правових форм
1265. Моделювання та розробка системи управління кредитними ризиками комерційного банку (за прикладом АКБ "ТК Кредит")
1266. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій
1267. Організаційно-економічний механізм раціонального розвитку і підвищення ефективності тютюнництва (на прикладі тютюносійних господарств Придністров'я України)
1268. Удосконалення організаційно-економічного механізму природокористування у сільськогосподарському виробництві (теорія, методика, практика)
1269. Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні
1270. Міжнародна міграція робочої сили в контексті розширення Європейського Союзу
1271. Підприємництво в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку економіки України
1272. Економічні перспективи видобутку вугілля в районах з обмеженими запасами (на прикладі Торезько- Сніжнянського регіону Донбасу)
1273. Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України
1274. Регулювання інноваційного розвитку регіону
1275. Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)
1276. Організація діяльності аудиторської фірми (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)
1277. Механізм реалізації державної політики зайнятості в регіоні (на матеріалах Дніпропетровської області)
1278. Механізм державного регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україні
1279. Механізм оцінки результативності діяльності підприємств з корпоративним управлінням
1280. Визначення потреби в реактивах для лабораторних аналізів крові біохімічними, клінічними та експрес методами
1281. Економічні оцінки збитків від застосування пестицидів та їх використання
1282. Соціально- економічні передумови розвитку сільськогосподарської кооперації
1283. Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціонування (на матеріалах Полтавщини)
1284. Організаціно-економічний механізм забезпечення соціальної стабільності в регіоні
1285. Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріалі Поліського регіону)
1286. Розвиток інфраструктури і регулювання товарного ринку в умовах конкуренції
1287. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління)
1288. Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки
1289. Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіаційного палива
1290. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення
1291. Механізм оцінки економічної стійкості будівельної галузі
1292. Фінансовий механізм регулювання діяльності державних вищих навчальних закладів
1293. Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки
1294. Ефективність і перспективи розвитку м'ясного скотарства у фермерських господарствах Львівської області
1295. Організація управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України (на прикладі відкритих акціонерних товариств)
1296. Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами
1297. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація
1298. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
1299. Пути совершенствования финансовых механизмов природоохранных программ в Республике Армения
1300. Проблемы развития городской экономики и пути их решения в Республике Армения
1301. Стратегия и совершенствование организации банковских услуг в Республике Армения
1302. Роль научно-технической информации в деле повышения эффективности сельскохозяйственного производства
1303. Пути повышения эффективности управления ирригационной системы (на примере Араратской равнины)
1304. Методичні аспекти оцінки ефективності економічних взаємовідносин підприємств морського транспорту
1305. Моделирование стратегического размещения активов с точки зрения риска менеджмента международных резервов Республики Армения
1306. Науково-методичні основи розробки системи державного регулювання економіки України
1307. Науково-методичні основи розробки системи державного регулювання економіки України
1308. Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємства
1309. Розвиток системи екологічного менеджменту на металургійних підприємствах
1310. Управління стратегією сталого розвитку споживчої кооперації в умовах економічної кризи
1311. Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні
1312. Стратегічне управління інвестиціями в сфері підприємництва
1313. Формирование и развитие трансакционного сектора экономики Армении (теоретический, методологический и эмпирический анализ)
1314. Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні
1315. Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт
1316. Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах
1317. Організаційно-економічний механізм розвитку спеціальних (вільних) економічних зон
1318. Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств
1319. Формування та розвиток національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформації економіки України
1320. Реорганізація системи ресурсозабезпечення промислових підприємств в умовах структурного реформування економіки України (на прикладі підприємств тракторного машинобудування харківського регіону)
1321. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній
1322. Економічний механізм стимулювання розвитку виробничо-територіальних систем
1323. Механізм формування економічних регуляторів виробничої діяльності вугільних шахт
1324. Диверсифікація інвестиційної діяльності банків
1325. Управління якістю послуг пасажирських підприємств автомобільного транспорту
1326. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств
1327. Формування регіонального ринку цукру
1328. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу
1329. Бюджетний механізм активізації економічного розвитку України
1330. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом
1331. Ефективність діяльності акціонерних підприємств
1332. Удосконалення методів управління оборотними коштами підприємства
1333. Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки України
1334. Стратегічний менеджмент розвитку підприємства в умовах ринку
1335. Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань
1336. Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць
1337. Синтез системи управління контрольно-ревізійною діяльністю у великому промисловому регіоні
1338. Трансформація відносин власності і формування раціональної структури економіки
1339. Економічні проблеми реформування системи матеріально- технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва
1340. Структура та механізм фондового ринку України в умовах економічної інверсії
1341. Науково-методичні засади удосконалення механізму соціально-економічного розвитку монофункціональних міст України
1342. Організаційно-економічне забезпечення інформатизації підприємтсв
1343. Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва
1344. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом
1345. Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади
1346. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту
1347. Маркетингове забезпечення конкурентної стратегії глобальної галузі (на прикладі суднобудування України)
1348. Адаптация системы управления предприятием к условиям рыночной экономики
1349. Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів
1350. Розвиток виробництва молока та ринку молочних продуктів в Карпатському регіоні України
1351. Бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі
1352. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави
1353. Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні
1354. Реструктуризація внутрішньогосподарських економічних відносин як фактор підвищення мотивації праці в сільському господарстві
1355. Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об'єднаннях
1356. Историко-научный анализ становления науковедческих исследований в Украинской ССР (1966-1986 гг.)
1357. Формування і розвиток ринку продовольчої продукції АПК
1358. Організаційно-економічне регулювання розвитку малого підприємництва в сфері послуг населенню регіону
1359. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності у регіоні (на прикладі підприємств та організацій Донбасу)
1360. Вдосконалення трансфертного ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємства
1361. Формування і забезпечення ефективного функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції
1362. Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку
1363. Фінансове забезпечення інвестиційної програми (на прикладі Харківського регіону)
1364. Управління банківськими операціями: методологія і практика
1365. Організація маркетингових досліджень підприємствами на ринку продуктів харчування
1366. Споживання домогосподарств в умовах ринкової трансформації економіки України
1367. Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці України
1368. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємств (на прикладі Львівської області)
1369. Система фінансових відносин та її ефективність в умовах ринкової трансформації економіки
1370. Економічні наслідки державного боргу України
1371. Формування, економічна роль і регулювання зовнішнього боргу
1372. Показники економічної ефективності інноваційних технологій у банківській сфері (на прикладі дистанційного банківського обслуговування)
1373. Система економічних методів оптимізації будівництва
1374. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону
1375. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку
1376. Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіта
1377. Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільноекономічних відносин
1378. Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників
1379. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України
1380. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств
1381. Податкові механізми підвищення ефективності торговельного підприємства
1382. Підвищення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
1383. Механізм формування конкурентоспроможності галузей агропромислового комплексу на зовнішньому і внутрішньому ринках
1384. Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва
1385. Мотивація підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки
1386. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України)
1387. Приватно-державні джерела фінансування розвитку автомобільних доріг регіону
1388. Математичне моделювання в управлінні експортно-імпортними операціями країн Центральної та Східної Європи
1389. Коммерческая специализация услуг риэлтерского бизнеса на рынке жилой недвижимости
1390. Відтворення трудових ресурсів аграрного сектора
1391. Теоретико-методологічні та методичні основи оцінки інвестиційних параметрів регіонального розвитку (на прикладі Чернівецької області)
1392. Формування механізму регулювання оплати праці робітників у сучасних умовах господарювання
1393. Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
1394. Економічні суперечності сучасного природокористування
1395. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств
1396. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи ії підвищення
1397. Ефективність створення і споживання промислових виробів
1398. Невиробниче накопичення та його роль в соціальній переорієнтації економічного розвитку
1399. Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста
1400. Розвиток кооперативних форм господарювання в аграрній сфері економіки
1401. Оптимізація плану виробництва коксу в умовах ринку
1402. Подолання відчуження праці в умовах переходу до ринкової економіки
1403. Ефективність та організація машинно-технологічного обслуговування в сільському господарстві
1404. Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК
1405. Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях
1406. Інтеграція виробництва і переробки молока в підприємствах АПК
1407. Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва
1408. Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС
1409. Підвищення ефективності функціонування будівельного комплексу в умовах перехідної економіки
1410. Відтворення робочих місць підприємства як чинник продуктивної зайнятості
1411. Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та Східної Європи)
1412. Планування бюджетної підтримки підприємств міського пасажирського транспорту (на прикладі автобусного транспорту м.Харкова)
1413. Методичні основи оцінки економічного ризику в діяльності підприємств
1414. Еколого-економічні компоненти глобалізації
1415. Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону
1416. Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу
1417. Фінансово-кредитні інституції національного господарського руху в Західній Україні впродовж 1848-1939 років
1418. Эффективность использования автотранспорта в аграрном секторе экономики
1419. Динаміка трансакційних витрат країни в процесі її регіональної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)
1420. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління
1421. Стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілів
1422. Оцінка корпоративної реструктуризації економіки регіону
1423. Формування фінансових стратегій промислових підприємств
1424. Оцінка інвестиційних можливостей і перспектив підприємств промислового міста
1425. Контролінг як система управління реальними інвестиціями торговельного підприємства
1426. Розробка та обгрунтування виробничої і збутової стратегії підприємства
1427. Методичні основи еколого-економічного обгрунтування інвестиційних проектів
1428. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її залежність від фіскальної політики держави
1429. Українсько-французькі зовнішньоекономічні зв'язки та перспективи їх розвитку
1430. Оцінка і регулювання грошових доходів населення з урахуванням інфляційних процесів
1431. Оцінка фінансового стану підприємств із виробництва машин і устаткування: питання методології та методики
1432. Економічний механізм функціонування ринку яєць в Україні
1433. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентноспроможності малих та середніх підприємств
1434. Розвиток економічної науки в Київському університеті (ХІХ - початок ХХ ст.)
1435. Формування і функціонування регіонального ринку цукру
1436. Проблемы развития внешней торговли стран Восточной Африки на современном этапе
1437. Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності
1438. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно збалансованій економіці
1439. Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів України
1440. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу
1441. Геоекономічний та регіональний вектори прямого іноземного інвестування в економіку України
1442. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму
1443. Формування організаційно-методичного забезпечення досліджень конкурентоспроможності підприємств машинобудування
1444. Повышение эффективности использования рабочей силы в отраслях народного хозяйства (на примере предприятий теплоснабжения и строительных организаций Крыма)
1445. Соціально-економічний механізм розвитку господарської діяльності промислових підприємств
1446. Основні тенденції макродинаміки у трансформаційній економіці
1447. Управління знаннями при формуванні конкурентних переваг підприємства
1448. Управління фінансовими ресурсами суб'єктів малого підприємництва
1449. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи (на прикладі підприємств м. Житомира та Житомирської області)
1450. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання
1451. Використання стратегічного маркетингу на підприємствах військово- промислового комплексу в умовах конверсії та переходу до ринку
1452. Місцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного забезпечення соціальної сфери
1453. Маркетинг в інноваційній діяльності підприємств корпоративного типу
1454. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія
1455. Організація системи адаптивного менеджменту фірми
1456. Інформаційно-організаційний механізм використання залучених коштів в системі менеджменту промислового підприємства
1457. Інноваційний чинник розвитку промисловості
1458. Управління витратами авіакомпаній при здійсненні регулярних внутрішніх пасажирських перевезень
1459. Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України
1460. Стратегічне планування розвитку промислового підприємства
1461. Стратегічне планування розвитку промислового підприємства
1462. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація
1463. Управління і регулювання факторами та наслідками курсової динаміки акцій
1464. Управління реструктуризацією підприємств торгівлі
1465. Функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства
1466. Вдосконалення механізмів соціально- економічних мотивацій підприємницької діяльності
1467. Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України
1468. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: теорія і практика
1469. Ринкові перетворення і їх вплив на зайнятість населення
1470. Міжнародні фінансові інститути в світовій регулятивній системі
1471. Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні
1472. Пореформений розвиток сільського господарства в регіоні
1473. Удосконалення механізму визначення економічної доцільності використання основних виробничих фондів промислових підприємств
1474. Сітьове моделювання процесу програмно- цільового управління економічними системами
1475. Реформування системи оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки
1476. Принципи побудови і шляхи реформування податкової системи України: політекономічний аспект
1477. Ефективність розвитку племінного свинарства південного регіону України
1478. Методологічні основи вдосконалення оподаткування підприємств
1479. Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК
1480. Еколого-економічні проблеми раціонального використання територій (на прикладі приморських регіонів)
1481. Економічна ефективність лізингових угод на промислових підприємствах
1482. Активізування інвестиційної діяльності підприємств
1483. Організація приватизації державних підприємств (на прикладі Чеської республіки)
1484. Формування каналів розподілу підприємствами оптової торгівлі
1485. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції підприємсива борошномельної промисловості
1486. Економіко-екологічні аспекти техногенно-природної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західних областей України)
1487. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС
1488. Концесія у трансформаційній економіці
1489. Теоретико-методичні засади формування системи страхування екологічних ризиків
1490. Організаційні основи становлення та перспектива розвитку фермерства в Придніпровському регіоні
1491. Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства
1492. Організація інформаційного забезпечення системи управління формуванням прибутку промислового підприємства
1493. Організаційно-економічний механізм комплексного розвитку морського транспорту України
1494. Принципи ефективного розвитку морського транспорту України
1495. Рекламна діяльність фармацевтичних підприємств
1496. Забезпечення економічної стійкості вищого навчального закладу шляхом оптимізації управління ресурсами
1497. Міжнародні розрахунки України та перспективи їх розвитку
1498. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі
1499. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки
1500. Науково-методичні основи управління проектами: економічний аспект
1501. Еколого-економічні засади удосконалення земельних відносин в ринкових умовах (на прикладі Автономної Республіки Крим)
1502. Організаційно-економічні основи формування і розвитку нормативних систем в агропромисловому виробництві України
1503. Організація нормування праці у галузях АПК
1504. Оцінка, моделювання та оптимізація управління економічним ризиком
1505. Інвестиції та економічне зростання: взаємозв'язок у перехідній економіці
1506. Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці
1507. Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машинобудівної галузі: методологія і організація
1508. Підвищення ефективності функціонування машинобудівного виробництва у перехідний період (на прикладі виробництв сільськогосподарського, тракторного машинобудування і конверсії)
1509. Моделювання механізму стратегічного планування діяльності страхової компанії у напрямку добровільного медичного страхування
1510. Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України
1511. Управління інноваційною діяльністю підприємства
1512. Формування стратегій диверсифікації діяльності підприємств автомобільного транспорту
1513. Функціонування малих підприємств в економіці України
1514. Трансформація відносин власності в умовах інверсійного переходу до ринкової економіки
1515. Удосконалення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на торговельних підприємствах в умовах невизначеності
1516. Управління трансакційними витратами в агробізнесі
1517. Эконометрический анализ тенденций развития внешнеэкономических отношений России и Египта
1518. Продовольча проблема в умовах глобалізації
1519. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами
1520. Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі)
1521. Менеджмент в соціальній сфері економічних систем
1522. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення
1523. Економічні методи оцінки вартості майна підприємств у процесі приватизації
1524. Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово-кредитної політики України
1525. Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків в аспекті розвитку пропозиції товаровиробників України
1526. Організаційно-економічний механізм управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості
1527. Методика і організація економічного аналізу грошових потоків підприємств (на прикладі поліграфічної промисловості)
1528. Моделі аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку України
1529. Ефективність раціонального поєднання техніки та живого тягла на перевезенні вантажів у сільському господарстві
1530. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід)
1531. Інвестиційна привабливість садівницьких підприємств південного Степу України
1532. Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону
1533. Управління розвитком послуг підприємств ринкової інфраструктури (методологічний та організаційний аспекти)
1534. Економічні аспекти підвищення ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні
1535. Соціально-економічний механізм управління підприємницькою діяльністю на промислових підприємствах
1536. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства
1537. Вибір стратегії антикризового управління (на прикладі комерційного банку)
1538. Формування соціальної політики підприємства
1539. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України)
1540. Економічні аспекти формування стратегії ефективного функціонування судноплавних компаній
1541. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання
1542. Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні
1543. Підвищення ефективності реструктуризації вуглевидобувних підприємств
1544. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень
1545. Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств
1546. Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів
1547. Підвищення ефективності управління інвестиційною та інноваційною діяльністю будівельних організацій (на прикладі будівельних організацій Донецької області)
1548. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
1549. Соціально-економічні умови становлення та розвитку підприємницької діяльності в Україні
1550. Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України
1551. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
1552. Совершенствование организации управления ресурсами запасных частей флота рыбной промышленности (на примере южного бассейна)
1553. Оптимізація фінансових ресурсів акціонерних товариств у торгівлі
1554. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління банкрутством
1555. Особливості циклічності в розвитку економіки України на сучасному етапі
1556. Організаційно-економічні форми підтримки підприємництва
1557. Розвиток економіки регіону в умовах реформування податкового механізму
1558. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України
1559. Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку
1560. Ефективність використання обігових коштів у незавершеному виробництві машинобудівних підприємств
1561. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади
1562. Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні
1563. Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості
1564. Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу сільських територій (на прикладі областей Карпатського регіону)
1565. Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства
1566. Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств)
1567. Планування стратегічних змін на радіоелектронних виробництвах
1568. Вдосконалення управління оціночно-консультаційною діяльністю в інноваційній сфері
1569. Удосконалення стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств
1570. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів в товарах тривалого вжитку в системі маркетингу
1571. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів в товарах тривалого вжитку в системі маркетингу
1572. Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств машинобудування
1573. Економічна оцінка та оптимізація розвитку виробничо-технологічного потенціалу промислових підприємств
1574. Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів
1575. Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту
1576. Розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах Західної Європи (результати та можливості застосування в агропромисловому виробництві України)
1577. Фінансова мотивація акціонування підприємств регіону
1578. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства
1579. Економічна ефективність зернопродуктового виробництва в підприємствах АПК та шляхи її підвищення
1580. Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів
1581. Організація територіальної системи податкового регулювання розвитку підприємств в регіоні
1582. Ефективність стратегій розвитку мобільного зв'язку в Україні
1583. Механізм справляння податку на додану вартість в Україні
1584. Управління діяльністю транспортного вузла
1585. Регулювання та прогнозування зайнятості населення (на матеріалах Житомирської області)
1586. Інформаційно-програмне забезпечення розвитку підприємництва
1587. Управление природоохранной деятельностью предприятий в промышленном регионе
1588. Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК
1589. Роль регіональних банків розвитку у структурних зрушеннях в економіках країн Центральної та Східної Європи
1590. Фінансовий механізм реалізації демографічної політики в Україні
1591. Підвищення інвестиційної активності суб'єктів господарювання на ринку цінних паперів
1592. Механізм фінансових відносин на регіональному рівні
1593. Особливості використання трудового потенціалу жінок в промисловості України (на прикладі підприємств Дніпропетровської області)
1594. Валютно- фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі
1595. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою
1596. Підвищення ефективності функціонування автотранспортного комплексу сільськогосподарського регіону
1597. Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту
1598. Моніторинг економічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових перетворень
1599. Інноваційний провайдинг на наукоємному ринку АПК
1600. Маркетингова система освітніх послуг вищого навчального закладу
1601. Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
1602. Ринок заощаджень населення в перехідній економіці України
1603. Державна регіональна промислово-інноваційна політика
1604. Ефективність кредитної діяльності банку
1605. Удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні перевезення на основі логістичного підходу
1606. Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні
1607. Фінансова реструктуризація підприємств (на прикладі підприємств гірничо- металургійного комплексу України)
1608. Трансформація економічних можливостей людей в економічний ресурс
1609. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва
1610. Економіко-екологічні передумови та механізми запобігання негативних наслідків зміни клімату
1611. Формування ринку конкурентоспроможного зерна
1612. Територіальна організація потенційно небезпечного промислового виробництва
1613. Ефективність функціонування і перспективи розвитку ринку молока і молочної продукції
1614. Управління продуктивністю підприємства (на прикладі гірничо- збагачувальних комбінатів Криворізького басейну)
1615. Стратегічне фінансове управління у банку
1616. Маркетингова підтримка інноваційного процесу (на прикладі машинобудівних підприємств)
1617. Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні
1618. Моделювання впливу митного тарифу на розвиток економіки України
1619. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування
1620. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки
1621. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України
1622. Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами
1623. Розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами
1624. Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу
1625. Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикладі підприємств бавовняної галузі)
1626. Мотиваційні механізми діяльності фермерських господарств
1627. Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств
1628. Механізм банківського інвестування в умовах ринкової економіки
1629. Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія і практика оцінювання
1630. Фінансовий капітал підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки
1631. Українська школа фізичної економії
1632. Формування стимулюючого механізму управління малим бізнесом
1633. Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства
1634. Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування
1635. Розвиток інвестиційного процесу на підприємствах регіону
1636. Управління персоналом на засадах маркетингу
1637. Социалистическое хозяйствование: теория и методология
1638. Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої продукції
1639. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційних економіках
1640. Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом
1641. Механізм маркетингового ціноутворення
1642. Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств- виробників
1643. Управління фінансовим результатом промислового підприємства
1644. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності в промисловості
1645. Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно- переробного комплексу споживчої кооперації
1646. Управління ризиком інноваційних проектів
1647. Формування і розвиток форм господарювання в аграрному секторі України в сучасних умовах
1648. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом промислових підприємств
1649. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в податковому процесі
1650. Сучасна єврорегіоналізація: інтеграційний аспект
1651. Економічний механізм формування і відтворення технічних засобів в аграрних підприємствах
1652. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах
1653. Економічна ефективність виробництва зерна і шляхи її підвищення в господарствах півдня України (на матеріалах Запорізької області)
1654. Совершенствование экономической политики промышленных предприятий в условиях инфляции (на примере угольной промышленности)
1655. Рынок картофеля, основные пути развития и повышения экономической эффективности производства в Лорийской области
1656. Проблемы инфляционного таргетирования в денежно-кредитной политике (на примере Республики Армения)
1657. Проблемы оценки уровня репрессивности денежно-кредитной политики в странах с переходной экономикой (На примере Республики Армения)
1658. Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств
1659. Управління основними фондами торговельного підприємства
1660. Організація та ефективність біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні
1661. Теоретико-методичні засади формування збалансованої системи управління підприємством (за матеріалами швейних підприємств України)
1662. Формування маркетингової системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів
1663. Управління виробничим потенціалом фермерських господарств регіону
1664. Управління ризиками та забезпечення економічної стабільності підприємств
1665. Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства
1666. Екологічні витрати в лісозаготівельному виробництві (на прикладі комплексних лісових підприємств Львівської області)
1667. Проблемы совершенствования хозяйственного механизма деятельности предприятий связи СРВ в условиях рыночной экономики
1668. Організація управління процесом адаптації підприємства
1669. Исследование трудового вклада цехов, подразделений в конечные результаты производства
1670. Формирование системы диагностики предприятий электроэнергетики
1671. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків
1672. Формування стратегії фінансування інвестиційних програм птахівницьких підприємств
1673. Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу
1674. Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону
1675. Режимы обменных курсов стран с переходной экономикой в процессе евроинтеграции
1676. Влияние внешних торгово-экономических связей на экономический рост в Республике Армения
1677. Проблемы стабилизации в переходной экономике (на примере экономики РА)
1678. Проблемы улучшения деятельности организаций, импортирующих товары (на примере РА)
1679. Совершенствование организационных структур управления в промышленности (на примере промышленных предприятий НКР)
1680. Экономические проблемы оптимальной организации типовых технологических процессов
1681. Проблемы совершенствования государственного регулирования сфер естественной монополии Республики Армения
1682. Управління трудовими ресурсами на підприємстві
1683. Формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу
1684. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування)
1685. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері
1686. Дослідження параметричного рентгенівського випромінювання (типу Б), генерованого на електронних пучках середніх енергій
1687. Реструктуризація підприємств житлово-комунального господарства
1688. Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації України
1689. Забезпечення стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості шляхом залучення кредитних ресурсів
1690. Стратегічне управління підприємством в умовах кризи (на прикладі підприємств легкої промисловості)
1691. Модель оценки эффективности инновационных проектов с пофакторным учетом рисков
1692. Стратегія подолання бар'єрів входу на ринок
1693. Організаційно-економічні засади розвитку комерційного підприємництва
1694. Совершенствование организационного механизма хозяйствования (на примере ГПЗ "Славное" Республики Крым)
1695. Організаційні форми інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості
1696. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень
1697. Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно- енергетичної галузі України)
1698. Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств)
1699. Формування та розподіл доходів підприємств із сезонним характером виробництва: обліково-аналітичний аспект
1700. Організаційно-економічне регулювання розвитку послуг автотранспорантними системами (комплексами)
1701. Розвиток підприємництва в сфері послуг (на прикладі Чернівецької області)
1702. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах
1703. Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні
1704. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг
1705. Регіональна політика ринку праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України)
1706. Ринкова трансформація традиційних секторів регіональної економіки (на прикладі переробки льону)
1707. Методологічні та організаційно- економічні засади забезпечення сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами та підвищення ефективності їх використання
1708. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства
1709. Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно- курортного комплексу
1710. Организационно-экономический механизм повышения эффективности противокоррозионной защиты металлов
1711. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко- фармацевтичної промисловості України
1712. Резерви підвищення продуктивності праці в молочному скотарстві колгоспів лісостепової зони Волинської області
1713. Оптимальное управление экономического роста и стабильности в краткосрочном периоде
1714. Соціальні наслідки реструктуризації підприємств вугільної промисловості
1715. Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн із перехідною економікою (на матеріалах Азербайджанської Республіки)
1716. Економічні аспекти розвитку залізничного транспорту України
1717. Перспективы развития ипотечного кредитования в Армении
1718. Формування і використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на прикладі сільгосппідприємств Закарпатської області)
1719. Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу в умовах ринкових трансформацій
1720. Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства
1721. Моделювання контрактної діяльності економічного об'єкту в умовах ринкової економіки
1722. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством
1723. Формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу
1724. Управління системою нормування праці на підприємствах різноманітних форм власності
1725. Формування механізмів державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків
1726. Інституціоналізація глобального економічного розвитку
1727. Управління результативністю функціонування сільськогосподарських підприємств
1728. Матеріальне стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств
1729. Інформаційні ресурси і моделі системи планування діяльності підприємства
1730. Формування організаційних умов розвитку малого бізнесу у регіоні
1731. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг
1732. Організаційно-економічний механізм управління лізингом
1733. Управління інноваційним потенціалом підприємств України
1734. Трансформація системи реалізації зерна в Україні до ринкових умов
1735. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України на міжнародному ринку капіталу
1736. Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся
1737. Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства
1738. Пути повышения эффективности производства винограда (на примере Араратской области РА)
1739. Регулювання євроінтеграційних процесів у сфері освітніх послуг
1740. Фінансове забезпечення економічної політики в Україні
1741. Економічні аспекти відновлення та організації використання рекультивованих земель в сільському господарстві
1742. Менеджмент комбікормового виробництва України
1743. Державне регулювання результатів фінансово-економічної діяльності природних монополій
1744. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку
1745. Підвищення конкурентноспроможності молокопродуктивного підкомплексу АПК
1746. Системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах
1747. Управління ризиками в банківській діяльності
1748. Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються
1749. Удосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства
1750. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України
1751. Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія
1752. Організаційні форми і економічні взаємовідносини в бурякоцукровому виробництві
1753. Фінансові посередники на інвестиційному ринку (політекономічний аналіз)
1754. Лізінг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств
1755. Экономическая эффективность бизнес-процессов с учетом факторов риска при разработке рудных месторождений золота
1756. Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції
1757. Соціально-економічний механізм регулювання пенсійного страхування населення
1758. Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і практика
1759. Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і пратика
1760. Економіко-організаційний механізм становлення ринку м'ясо-молочної продукції в регіоні
1761. Грошово-кредитні механізми структурного розвитку економіки в умовах ринкової трансформації
1762. Економічні методи активізації інвестиційної діяльності
1763. ДС71998
1764. Економічні методи активізації інвестиційної діяльності
1765. Моделі та технології систем моніторингу в економіці
1766. Статистичний аналіз розвитку структури економіки
1767. Цена в системе аграрных отношений переходной экономики
1768. Проблемы управления интеллектуальной собственностью в Республике Армении
1769. Особенности формирования и проблемы воспроизводства интеллектуального капитала
1770. Статистический анализ структуры и динамики промышленной продукции (на примере РА)
1771. Проблемы управления пассажироперевозками посредством логистических систем (на примере города Еревана)
1772. Проблемы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РА
1773. Проблемы внедрения медицинского страхования в Республике Армения
1774. Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання
1775. Планування і регулювання ефективності управління виробництвом в умовах реструктуризації промисловості
1776. Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
1777. Управління реструктуризацією великих акціонерних товариств
1778. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових піприємств Донбасу)
1779. Організаційно-економічні засади формування та реалізації політики розвитку проблемних регіонів
1780. Лізінг в системі стимулювання інноваційної діяльності
1781. Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні
1782. Організаційно-економічні основи формування ринку насіння овочевих культур в Україні
1783. Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва
1784. Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин
1785. Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємств легкої промисловості
1786. Пути развития взаимоотношений между органами государственного управления и местного самоуправления Республики Армения
1787. Формування стратегії росту прибутку на підприємствах харчової промисловості
1788. Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства
1789. Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю цукру
1790. Теоретичні засади формування зернового підкомплексу Причорноморського регіону України
1791. Малі підприємства перехідної економіки (на прикладі України)
1792. Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості
1793. Управління розвитком дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів АР Крим
1794. Економічна роль держави у формуванні українсько-російських торговельних відносин в агропродовольчій сфері
1795. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)
1796. Організаційно-економічні засади реалізації пріоритетів підприємницької діяльності
1797. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
1798. Моделювання впливу глобалізаційних процесів на функціонування ринку цінних паперів
1799. Формування бізнесового клімату як фактору управління економікою регіону (на матеріалах Закарпатської області)
1800. Трансформація світової фінансової системи в контексті економічної глобалізації
1801. Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму
1802. Рейтингова оцінка інститутів та інструментів фондового ринку України
1803. Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
1804. Економічна оцінка і шляхи підвищення ефективності пасажирських перевезень в регіоні обслуговування Одеської залізниці
1805. Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК
1806. Формування регіонального м'ясопродуктового підкомплексу АПК
1807. Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)
1808. Передумови та економічна доцільність формування оффшорних зон в Україні
1809. Організаційний механізм реструктуризації інтегрованих корпоративних структур
1810. Методичні, основи оцінки динамічної конкурентоспроможності підприємств автосервісу
1811. Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз)
1812. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку
1813. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні
1814. Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально- трудових відносин в перехідній економіці
1815. Ринок праці: становлення та перспективи розвитку в Україні
1816. Економічні напрями створення нових форм господарювання за умов реформування земельних відносин
1817. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання
1818. Управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства
1819. Особливості реформування аграрного сектора промислового Придніпров'я в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки
1820. Економічно-інституційні аспекти регулювання монопольної влади в Україні
1821. Економічно-інституційні аспекти регулювання монопольної влади в Україні
1822. Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько- виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки
1823. Формування організаційно-економічних основ високоефективного розвитку виноградарства в умовах ринкових відносин
1824. Зовнішньоекономічні умови та інструментарій ефективного розвитку морських портів України
1825. Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру
1826. Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредитної діяльності банку
1827. Комплексна оцінка та механізм регулювання зайнятості населення у контексті соціально-економічного розвитку регіону
1828. Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель
1829. Механизм повышения экономической устойчивости угледобывающего преприятия
1830. Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності
1831. Економічне регулювання фунціонування електроенергетики в умовах конкуренції (на прикладі енергосистеми Азербайджанської Республіки)
1832. Маркетинговий контролінг в системі управління підприємством
1833. Міжнародне економічне співробітництво України та Королівства Марокко: стан і перспективи
1834. Оценка прогнозирование инвестиционного риска в экономике РА
1835. Основные направления корпоративного управления в Республике Армения
1836. Пути повышения эффективности коммерческих организаций Республики Армения, имеющих государственную долю
1837. Інтегрована система планування виробничо-господарської діяльності підприємства
1838. Информационная поддержка принятия маркетинговых решений
1839. Информационная поддержка принятия маркетинговых решений
1840. Еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища
1841. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин
1842. Організаційне та економічне обгрунтування концентрації виробництва насіння кукурудзи у господарствах Лісостепу України:(на прикладі насінницьких господарств Вінницької обл.)
1843. Мотиваційне управління малими підприємствами АПК
1844. Організація і економічна ефективність агротехсервісного виробництва в перехідний період до ринку
1845. Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері
1846. Розвиток і ефективність малого бізнесу в АПК Львівської області
1847. Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання
1848. Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)
1849. Управління підприємствами на основі бізнес-планування
1850. Основные проблемы реализации сельскохозяйственных продуктов и пути их решения (на примере Араратского марза РА)
1851. Територіальна організація ринку фінансових активів регіону (на прикладі Київської області)
1852. Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства
1853. Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства
1854. Потребительская корзина как инструмент измерения и оценки уровня благосостояния населения и бедности
1855. Место резервов в банковской системе
1856. Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ
1857. Управление человеческим капиталом как фактором экономического роста (на примере РА)
1858. Пути повышения товарности и эффективности сельского хозяйства РА
1859. Проблемы формирования земельного рынка в Республике Армения
1860. Проблемы социальной политики по сокращению неравенства в распределении доходов (на примере Республики Армения)
1861. Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації продукції на підприємствах м'ясної промисловості
1862. Розробка методів та моделей формування виробничо-технологічного потенціалу ремонту автомобілів
1863. Земельна іпотека в аграрному виробництві
1864. Методи і моделі інтервального оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств
1865. Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції
1866. Методи оперативного інформаційного забезпечення діяльності машинобудівних підприємств
1867. Економіко-організаційний механізм управління маркетинговим середовищем
1868. Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону
1869. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні
1870. Економічні трансформації в постсоціалістичних державах (на матеріалах республік колишнього СРСР)
1871. Економічний механізм визначення та прогнозування витрат підприємств гірничорудної промисловості
1872. Проблемы промышленного развития и стимулирования экспорта в Республике Армения
1873. Науково-методичні засади економічної діяльності об'єктів природно- заповідного фонду України
1874. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу
1875. Концентрація капіталу в трансформаційній економіці
1876. Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні
1877. Управління виробничими витратами на металургійному підприємстві
1878. Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково- технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)
1879. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочерніх підприємств
1880. Інформаційно-методологічні проблеми аналізу фінансового стану споживчих товариств (на матеріалах споживчих товариств системи Укоопспілки)
1881. Управління регіональними інвестиційними процесами в АПК
1882. Оцінка та шляхи підвищення ефективності праці на вугільних підприємствах
1883. Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського регіону)
1884. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України
1885. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки
1886. Управлінський облік і функціонально- вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України)
1887. Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом
1888. Державне регулювання розвитку приватних агроформувань
1889. Маркетинг і розвиток підприємства
1890. Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці
1891. Формування ринку праці в умовах трансформації економічної системи України
1892. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики)
1893. Організаційно-економічні методи підвищення ефективності функціонування малих форм господарювання
1894. Управління формуванням підприємництва в малих підприємствах
1895. Некоректні задачі відновлення економічної інформації за умов невизначеності
1896. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК
1897. Державне регулювання малого підприємництва
1898. Морфологічні зміни лімфоїдних структур селезінки в постнатальному онтогенезі в нормі та при антигенній стимуляції
1899. Господарський комплекс прикордонного району в умовах міжрегіональної інтеграції
1900. Економічне обгрунтування типу годівлі молодняка та структури посівних площ в господарствах по виробництву яловичини степової зони (на прикладі Донецької області)
1901. Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу
1902. Становлення ринкової економічної системи в Україні (Теоретико- методологічні аспекти)
1903. Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні
1904. Маркетингове забезпечення зайнятості економічно активного населення в аграрній сфері
1905. Фінансова політика в умовах ринкової трансформації економіки України
1906. Кредитно-денежные отношения в Украине в годы "военного коммунизма" и нэпа (1918-1928 гг.)
1907. Підвищення ефективності функціонування підприємств на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю
1908. Інвестиційні стратегії комерційних банків України
1909. Новые явления в перемещении капитала между развитыми и менее развитыми странами ЕЭС (на примере Греции)
1910. Обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков в конкурентной среде
1911. Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора
1912. Організаційно-економічний механізм державного управління паливно- енергетичним комплексом України
1913. Управління процесом створення нового товару: маркетинговий аспект
1914. Моделювання механізмів взаємодії підприємства та споживача
1915. Формування ланцюга поставок на товарному ринку підприємств нафтохімічної промисловості
1916. Еколого-економічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду України
1917. Соціально- економічні проблеми зайянотості спеціалістів поліграфічних підприємств (на прикладі респубіканського виробничого об"єднання "Поліграфкнига)
1918. Прогнозування створення конкурентоздатної продукції
1919. Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні
1920. Міжнародна регіоналізація світової економіки: Теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи
1921. Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства)
1922. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики)
1923. Методические основы оценки технического уровня технологических процессов в машиностроении
1924. Розвиток організаційно-економічних методів управління малими формами господарювання (на прикладі підприємств будівельного комплексу)
1925. Форми і методи державного регулювання цін
1926. Контролінговий механізм у системі управління підприємством
1927. Інвестиційна діяльність торговельних підприємств
1928. Методологічні засади формування вибіркових сукупностей населення в системі державної статистики України
1929. Оптимізація бюджетного дефіциту: західна теорія і практика
1930. Організаційний механізм екологічного страхування при реструктуризації вугільних підприємств
1931. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області)
1932. Разработка методических вопросов прогнозирования социально-экономических процессов в регионе в условиях рынка
1933. Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва
1934. Методи управління стратегією дилерської мережі транснаціональної корпорації
1935. Організаційно-технологічні основи формування трудових ресурсів в будівельних фірмах (на прикладі будівельних фірм Республіки Хорватії)
1936. Формування системи управління транспортними підприємствами
1937. Управління інвестиційними процесами на підприємстві в умовах ризику
1938. Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)
1939. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості
1940. Еколого-економічні перспективи розвитку ринку молока в Поліській зоні Житомирської області
1941. Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток
1942. Реформування сільськогосподарських підприємств в АРК та його вплив на їх економічну ефективність
1943. Розвиток підприємництва в системі становлення сільського (зеленого) туризму
1944. Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств
1945. Оптимізація виробничої структури аграрної та переробної сфер районного АПК (по матеріалах АПК Охтирського району Сумської області)
1946. Інвестиційна політика акціонерних підприємств в Україні
1947. Формування інноваційної стратегії використання шахтних вод
1948. Управління результативністю науково-технічної діяльності в корпоративному секторі економіки
1949. Резерви розвитку адаптивних структур управління підготовкою виробництва
1950. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
1951. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва
1952. Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфері
1953. Становлення та розвиток вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні
1954. Формування місцевих бюджетів в Україні
1955. Податкове планування в системі управління підприємством
1956. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності
1957. Организация внутрихозяйственнных отношений на эксплуатационных предприятиях управления воздушным движением
1958. Формування та реалізація регіональної політики розвитку рекреаційної сфери
1959. Управління використанням та розвитком виробничого потенціалу підприємств (на прикладі підприємств машинобудівного комплексу)
1960. Підвищення конкурентноспроможності продукції підприємств-виробників молочних консервів
1961. Становлення і розвиток багатоукладної економіки в сільському господарстві
1962. Регіон як територіальна система в світогосподарських зв'язках країни
1963. Доходи і видатки сільського населення
1964. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств
1965. Еколого-економічні аспекти раціонального використання і охорони земельних ресурсів в умовах переходу до ринкової економіки (на прикладі Львівської області)
1966. Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (на прикладі цивільної авіації України)
1967. Моделювання фінансово-логістичних функцій в управлінні виробничо- споживчими системами
1968. Управління конкурентним потенціалом підприємств
1969. Спільне підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України
1970. Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери
1971. Формування системи інвестування підприємств в умовах ринкових відносин
1972. Організація обліку та аналізу роботи транспортних засобів аграрних підприємств
1973. Оцінка ефективності інвестиційних проектів на залізничному транспорті в умовах невизначеності і ризиків
1974. Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки України
1975. Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості
1976. Облік і аналіз витрат виробництва на основі принципів управлінського обліку (на прикладі підприємств приладобудування України)
1977. Організація та регулювання біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію
1978. Регіональний ринок праці в аграрному секторі економіки
1979. Мотивація ефективної праці в сільськогосподарських підприємствах
1980. Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні
1981. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області)
1982. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області)
1983. Ефективність розвитку малого підприємства у харчовій промисловості в Україні
1984. Розвиток та підвищення ефективності виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі
1985. Механізм організації впливу на контрагентів авіатранспортних підприємств
1986. Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села
1987. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств на ринку свинини
1988. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування
1989. Розвиток системи довгострокового банківського кредитування агроформувань
1990. Формування транспортно-логістичного кластеру Закарпаття в контексті розвитку транскордонного співробітництва України
1991. Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі
1992. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми
1993. Моделирование процесса выбора рационального варианта организационной структуры управления (на примере основного звена строительного производства)
1994. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку
1995. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки
1996. Виставково-ярмаркова діяльність підприємства
1997. Моделі антикризового управління регіоном
1998. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах Центральної та Східної Європи
1999. Управління інвестиційною діяльністю залежних підприємств міжнародних холдингових компаній
2000. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україніwww.diplom.in.ua