Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   ПОСЛУГИ, ЦІНИ, ГАРАНТІЇ, ТЕРМІНИ   |   ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ ВЕРНАДСЬКОГО   |   ЛІНКИ   | 
|   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ    |   КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ   |   Р   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Перелік актуальних тем робіт

Перелік тем має орієнтовний характер.

1. Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці
2. Управління інноваційною діяльністю підприємства
3. Оптимізація управління попитом в умовах трансформації економіки
4. Совершенствование механизма валютного регулирования в Республике Казахстан
5. Развитие банковского маркетинга на рынке услуг населению (на примере банков второго уровня в Республике Казахстан)
6. Повышение эффективности управления местным бюджетом (на примере Кызылординской области)
7. Перспективи розвитку економічного співробітництва України та Бангладеш
8. Управління майновими ризиками підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки
9. Снижение себестоимости продукции на горнодобывающих предприятиях Казахстана: анализ, проблемы, пути решения
10. Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим)
11. Інтенсифікація і автоматизація управління технологічних процесів очищення природних і стічних вод
12. Транзит як форма міжнародної торгівлі послугами
13. Підвищення ефективності управління конкурентноспроможністю підприємств виноградорсько-виноробної галузі Криму
14. Использование маркетинга в управлении хозяйственной деятельностью предприятия (на примере производства и сбыта товаров бытовой химии и продуктов органического синтеза)
15. Організаційно-економічний механізм державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
16. Механізм забезпечення економічної ефективності інновацій (на прикладі водоспоживальних систем енергоустановок)
17. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
18. Особливості і проблеми розвитку сучасних торгово- економічних відносин України з країнами арабського регіону
19. Економічна ефективність господарювання суб'єктів підприємництва у ринковій економіці
20. Міханізм управління оборонними коштами промислового підприємства
21. Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні
22. Проблемы управления публичными услугами в общинах РА
23. Роль армяно-иранских и армяно-грузинских экономических связей в деле интеграции в региональных объединениях
24. Дослідження ринку овочів Іорданії
25. Проблемы повышения эффективности налоговой системы в Республике Армения
26. Приоритеты и механизмы проведения структурной промышленной политики (на примере России и Армении)
27. Экономические проблемы интенсификации производства минеральных вод Республики Армения
28. Формирование конкурентного рынка алкогольных напитков в Республике Армения
29. Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин
30. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін
31. Проблемы управления государственными резервами в Республике Армения
32. Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг
33. Управління людськими ресурсами на підприємстві
34. Економічні засади управління землями сільськогосподарського призначення
35. Напрями підвищення економічної ефективності і конкурентноспроможності птахівничих підприємств регіону
36. Оптимизация управления пакетом ценных бумаг (на примере РА)
37. Управление организацией труда и производства на предприятиях горнодобывающей промышленности в рыночных условиях
38. Программные основы бюджетного процесса и пути его улучшения в Республике Армения
39. Проблемы регулирования гарантийных фондов в Республике Армения
40. Пролемы развития и воспроизводства человеческого капитала (на примере РА)
41. Проблемы совершенствования торгово-посреднических операций (по материалам РА)
42. Проблемы формирования аграрного рынка РА и пути их решения
43. Проблемы формирования многоформенной собственности в Республике Армения
44. Влияние налоговой системы на инвестиционные процессы (на примере РА)
45. Бізнес-процесна організація надання Інтернет-послуг підприємствами телекомунікацій
46. Управление финансовыми рисками в банковской системе
47. Економічне стимулювання внутрішньогосподарської агропромислової інтеграції при переході до ринку:(на прикладі с.-г. підприємств Республіки Крим)
48. Інституалізація ринку цінних паперів перехідної економічної системи в умовах глобалізації
49. Економіко-організаційний механізм створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні
50. Управління формуванням оборотного капіталу промислового підприємства
51. Земельно-ресурсний потенціал та його раціональне використання
52. Развитие предпринимательства, как основная предпосылка повышения уровня жизни населения
53. Проблемы кооперации и применение инноваций в промышленных предприятиях РА
54. Пути совершенствования институциональной структуры рынка ценных бумаг в РА
55. Проблемы финансирования природоохраны (на примере РА)
56. Проблемы взаимодействия государственного и частного предпринимательства в РА
57. Основные задачи развития предпринимательства в Нагорно-Карабахской Республике
58. Современные проблемы государственного регулирования экономики (теория и практика)
59. Деятельность транснациональных корпораций в развивающихся странах (на примере РА)
60. Экономико-организационные вопросы образования и функционирования малых предприятий в розничной торговле
61. Проблема взаимоотношения экономического роста и благосостояния и тенденции развития в Республике Армения
62. Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів
63. Теория и практика реформирования сельскохозяйственных предприятий в арендные хозяйства
64. Моделювання процесів використання виробничого обладнання на промислових підприємствах
65. Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві
66. Стратегія підприємства в умовах розвитку ринкової економіки (на прикладі підприємств кольорової металургії)
67. Моделювання функціонування та технологія створення віртуальних комп'ютерних систем в економіці
68. Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації
69. Організація матеріального стимулювання персоналу підприємств залізорудної промисловості
70. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)
71. Організаційно-економічні основи процесів корпоратизації та реструктуризації операторів телекомунікацій
72. Развитие кооперации в сельском хозяйстве (на материалах Павлодарской области)
73. Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу)
74. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств будівельного комплексу
75. Оптимізація лісокористування на основі еколого-економічних критеріїв (на прикладі підприємств Українських Карпат)
76. Сочетание эффективности и справедливости в налоговой политике Республики Армения
77. Местные бюджеты Федеративной Республики Нигерии и проблемы регионального финансового регулирования
78. Формування ефективного механізму регулювання національної економіки
79. Моделирование и оптимизация систем жизнеобеспечения города
80. Экономические проблемы перепрофилирования машиностроительных предприятий Республики Армения
81. Організаційно-економічні основи формування і функціонування ринку насіння зернових культур
82. Проблеми формування та удосконалення податкового механізму в Азербайджанській Республіці
83. Ефективність управління матеріальними ресурсами в умовах ринку
84. Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
85. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
86. Маркетинг кондитерських товарів в Україні в умовах перехідної економіки
87. Організаційно-економічний механізм функціонування і регулювання споживчого ринку
88. Стратегия и социально-экономическая эффективность развития газовой промышленности Казахстана
89. Экономическое проблемы реализации сельскохозяйственных продуктов и сырья и пути их решения в РА
90. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РА
91. Виробництво як система "витрати-випуск": дослідження комбінаційних взаємозв'язків (теоретичні та прикладні аспекти)
92. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні
93. Оцінка потенціалу підприємництва
94. Проблемы страхования в Республике Армения
95. Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об'єднаннях
96. Анализ капиталовложений и воспоизводство основных фондов (на примере легкой промышленности Украины)
97. Державне регулювання цін на каву в Ефіопії
98. Проблемы формирования и расходования местных бюджетов Республики Армения
99. Проблемы страхования сельского хозяйства и пути их регулирования в Республике Армения
100. Проблемы формирования рынка корпоративных облигаций в Республике Армения
101. Актуальные проблемы управления городскими муниципальными образованиями (на примере города Еревана)
102. Платежная система РА и проблемы внедрения банковских пластиковых карточек
103. Экономические проблемы недропользования в Республике Армения
104. Развитие информационных систем - важный фактор совершенствования территориального управления и местного самоуправления РА
105. Развитие и экономическая эффективность овцеводства в крестьянских хозяйствах Республики Армения
106. Издержки производства и пути повышения эффективности в сельском хозяйстве РА
107. Формування стратегії маркетингу рибних товарів
108. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень з оновлення продукції
109. Развитие кооперации в агропромышленном производстве в условиях рыночной экономики (на материалах Алматинской области)
110. Підвищення економічної ефективності системи внутрішнього контролю підприємства
111. Джерела залучення додаткових ресурсів для вирішення виробничих та соціально-економічних проблем підприємств
112. Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області)
113. Формування господарського механізму підприємств харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки
114. Регіональні чинники інвестиційної реструктуризації економіки (на прикладі Автономної республіки Крим)
115. Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об'єктів (на прикладі гідроенергокомпаній)
116. Удосконалення методів аналізу прибутку та збитків господарюючих суб'єктів
117. Вплив Азіатської фінансової кризи на формування Європейського валютного союзу
118. Безработица и пути ее преодоления в переходной экономике на примере Тавушской области Республики Армении
119. Приоритеты защиты экономической конкуренции (на примере Республики Армения)
120. Анализ производства и реализации вина и коньяка (на примере РА)
121. Удосконалення виробичої діяльності підприємств матеріально- технічного забезпечення цивільної авіації України
122. Проблемы финансовой устойчивости страховых обществ (по материалам РА)
123. Инвестиционная среда и инвестиционное поведение предприятия (на примере медномолибденовой промышленности РА)
124. Тенденции преобразования и пути развития государственной политики защиты экономической конкуренции в Республике Армения
125. Управление риском ликвидности как фактор финансовой стабильности коммерческих банков (на примере РА)
126. Армения в процессе глобализации мировой экономики
127. Проблемы формирования рынка труда и сокращения бедности в Республике Армения
128. Экономические основы налоговой политики (на примере РА)
129. Моделирование и экономическое исследование реального сектора экономики Республики Армения
130. Воздействие налоговой политики на развитие бизнеса (по материалам НКР)
131. Проблемы распределения налогового бремени и его оценка в Республике Армения
132. Формування адаптивної системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств
133. Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України
134. Формування капітальних вкладень в розвиток агропромислового виробництва (теоретичні і практичні аспекти)
135. Розвиток методів організації виробництва і реалізації продукції
136. Організаційно-економічні методи управління процесом зниження витрат в технічному обслуговуванні виробництва
137. Механізм забезпечення діяльності інвестиційно- посередницьких організацій на фондовому ринку
138. Демоекономічні взаємозв'язки міграції населення України
139. Організаційно-економічні основи збалансованого еколого-економічного розвитку території
140. Економіко-математичне моделювання процесу управління матеріальними потоками (на прикладі виробничо-економічної системи харчової промисловості)
141. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах
142. Аудит розрахункових операцій з бюджетом
143. Экономическое обоснование стабильного функционирования угольной шахты в условиях перехода к рынку
144. Інформаційне забезпечення обгрунтування управлінських рішень в умовах маркетингової орієнтації підприємств
145. Эколого-экономическая эффективность природосберегающих технологий добычи руд в условиях Республики Северная Осетия-Алания
146. Формування стратегії запобігання банкрутства у промисловості (на прикладі машинобудування)
147. Визначення граничних цін на нові машини та обладнання виробничого призначення
148. Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах
149. Товарний потенціал землеробства сільськогосподарських підприємств Лісостепу України та шляхи його удосконалення при переході до ринкової економіки
150. Регулювання економічної динаміки в умовах обмежених екологічних ресурсів (на прикладі промислового виробництва)
151. Розділено-сумісні економічні відносини і форми їх реалізації в фінансовій сфері транзитивного суспільства
152. Підвищення економічної ефективності функціонування селянських (фермерських) господарств
153. Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств
154. Экономико-статистический анализ производства и распределения растениеводческих продуктов (по материалам РА)
155. Макроэкономические проблемы повышения инвестиционной привлекательности Республики Армения
156. Анализ институциональных аспектов деятельности предприятий
157. Ринок фінансового капіталу в економічній системі України
158. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні
159. Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності
160. Економічна ефективність виробництва свинини
161. Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
162. Використання бюрократичних інструментів в адміністративному управлінні підприємством
163. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
164. Формування адаптивного управління підприємствами вугільного машинобудування
165. Экспорт капитала из нефтедобывающих арабских стран Персидского залива как фактор межарабской экономической интеграции
166. Экономическая стратегия развития Республики Йемен
167. Маркетинг в системе экономии ресурсов
168. Маркетинг в системе экономии ресурсов
169. Проблемы ресурсосбережения и использования вторичных ресурсов в цветной металлургии Казахстана в условиях рынка
170. Контрактная система недропользования в нефтегазовом комплексе Казахстана
171. Формирование и управление негосударственных финансовых ресурсов в сельском хозяйстве
172. Маркетингові стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості
173. Організаційно-економічний механізм формування цін на вугільну продукцію шахт України
174. Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду
175. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності (на прикладі Закарпатської області)
176. Вопросы государственного регулирования сельского хозяйства Грузии в переходный период к рыночным отношениям
177. Маркетингова стратегія формування асортименту мийних косметико-гігієнічних засобів на підприємствах
178. Приватизація майна державних підприємств: проблеми і шляхи вирішення (на прикладі підприємств Донецької області)
179. Моделювання попиту підприємств на робочу силу
180. Учет и аудит материальных ресурсов :(на материалах предприятий легкой промышленности)
181. Облік і аудит капіталу підприємств торгівлі
182. Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні
183. Управління інвестиційними процесами країн, що розвиваються
184. Експортний потенціал Йорданії та шляхи покращення його використання
185. Резерви підвищення ефективності праці у промисловості Іорданії
186. Формування комплексної інформаційної системи управління на підприємстві (на прикладі машинобудування)
187. Підвищення ефективності управління діяльністю торговельного підприємства
188. Проблемы формирования и использования трудовых ресурсов Республики Йемен
189. Кон'юнктура ринку і маркетингове планування на підприємстві
190. Теоретико-методологічні основи формування національної стратегії сталого еколого-економічного розвитку /на прикладі держави Ізраїль/
191. Монетизація трансформаційної економіки: методологія дослідження, зміст і фактори
192. Економічний механізм підвищення ефективності використання земель
193. Реструктуризація промислового комплексу регіону в умовах трансформації соціально-економічних відносин
194. Оптимизация структур баз данных
195. Роль инвестиций в экономическом росте (на примере РА)
196. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків
197. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
198. Пути совершенствования бюджетного процесса в общинах (на примере Гегаркуникского марза)
199. Перспективы развития банковских услуг в Республике Армения
200. Формування продуктивної зайнятості сільського населення шляхом розвитку підприємництва та інтеграції його в міжнародний ринок
201. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні
202. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні
203. Корпоративна система планування торгівлі та механізми її забезпечення (на матеріалах споживчої кооперації України)
204. Проблемы развития инвестиционной деятельности в банковской системе Республики Армения
205. Основные задачи начисления налога на прибыль резидентов в Республике Армения
206. Контроль маркетингової діяльності в управлінні підприємствами торгівлі
207. Екологічні фактори раціоналізації зайнятості населення (регіональний аспект)
208. Проблемы и перспективы создания зоны свободной торговли между Китаем и АСЕАН
209. Соціально-економічні проблеми становлення і розвитку податкової системи України в умовах перехідної економіки
210. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного господарства регіону
211. Реформування споживчої кооперації України у перехідний період
212. Діяльність комерційних банків на ринку фінансових послуг
213. Синтез системи діагностики управління фінансовою діяльністю підприємства
214. Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів
215. Діяльність комерційних банків в системі іпотечного кредитування
216. Вдосконалення стратегічного планування діяльності підприємства: методичні та практичні аспекти (на прикладі м'ясопереробних підприємств Запорізької області)
217. Облік витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки
218. Формування собівартості пасажирських залізничних перевезень далекого сполучення в тарифних цілях
219. Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності
220. Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення
221. Реформування економічного механізму користування надрами
222. Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів
223. Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень
224. Організація мотивації праці на підприємствах в умовах реструктуризації
225. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні (Світогосподарські аспекти)
226. Менеджмент фінансових потоків підприємств енергетичних систем
227. Управління фінансами міста в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів
228. Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на підприємствах авіаційної промисловості
229. Удосконалення організації та підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах
230. Формування і розвиток ринку прісноводної риби
231. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності
232. Імітаційні моделі в матеріально-технічному забезпеченні регіону (на прикладі агротехсервісних підприємств)
233. Пути усовершенствования экономических механизмов эффективного освоения недр РА
234. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
235. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення податкової політики
236. Трасформація системи господарювання адміністративного району в умовах функціонування спеціальної економічної зони (СЕЗ) (На прикладі Ужгородського району)
237. Формування ринку зерна круп'яних культур та продуктів їх переробки
238. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
239. Роль банків у розвитку фінансового ринку України
240. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
241. Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства машинобудівного підприємства
242. Економічний і соціальний розвиток села в перехідний період до ринку
243. Регулювання процесів банкрутства підприємств у перехідній економіці України
244. Фінансова думка Заходу: генеза та еволюція
245. Удосконалення форм і методів економічного управління промисловими підприємствами
246. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу
247. Управління технічним розвитком підприємств роздрібної торгівлі
248. Ринкова трансофрмація економіки України (економічна роль держави)
249. Теоретико-методологічні основи функціонування будівельних організацій в конкурентному середовищі
250. Інтеграція України до світового ринку капіталу в умовах глобалізації
251. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо- виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
252. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку
253. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)
254. Довгострокове банківське кредитування підприємств: інституціональний аспект
255. Управління інвестиційним процесом на промислових підприємствах
256. Кредитування експортоорієнтованих підприємств
257. Еколого-економічна оцінка ефективності використання і охорони лісових ресурсів
258. Механізм індивідуалізованого управління персоналом міжнародного підприємства
259. Комплексний розвиток регіональних АПК у перехідний період до ринку: методологія і практика
260. Розвиток системи соціального захисту населення регіону
261. Економіко-екологічна оцінка функціонування грунтозахисної системи землеробства в регіоні (на прикладі Полтавської області)
262. Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності
263. Маркетинговий механізм формування товарного асортименту
264. Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
265. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі в умовах евроінтеграції
266. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
267. Маркетингове позиціонування на ринку морозива України
268. Венчурний капітал в системі перехідної економіки України (формування та ефективність функціонування)
269. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації
270. Економічні та організаційні засади реструктуризаційних процесів у харчовій промисловості України
271. Економічний механізм формування і функціонування ринку селекційно- племінної продукції великої рогатої худоби в Україні
272. Економічний механізм формування і функціонування ринку селекційно- племінної продукції великої рогатої худоби в Україні
273. Современные проблемы долгосрочного устойчивого экономического роста (на примере РА)
274. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти)
275. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу (регіональні аспекти)
276. Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти
277. Моделювання стратегічного потенціалу асоційованої системи
278. Оцінка і шляхи розвитку конкуренції як фактора удосконалення господарювання (на прикладі молочного підкомплексу АПК Криму)
279. Предупреждение загрязнения окружающей среды с помощью макроэкономического моделирования (на примере Республики Армения)
280. Підвищення якості послуг в туризмі
281. Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії
282. Формування ефективної регіональної системи хімічного сервісу аграрного виробництва
283. Бухгалтерский учет и аудит экспортных операций
284. Имущественные налоги как основной источник доходов бюджета общины (на примере Республики Армения)
285. Прямі іноземні інвестиції в Африці (проблеми залучення та використання в 1980-90-х рр.)
286. Управление природопользованием на основе комплексного анализа состояния региональных экосистем
287. 4
288. Проблемы предотвращения неплатежеспособности банковской системы в Республике Армения
289. Финансовые проблемы формирования оптимальной структуры капитала (по материалам организаций РА по производству золотых изделий и брилиантов)
290. Государственная политика сближения уровней доходов населения (на примере Республики Армения)
291. Управление валютного риска (на примере РА)
292. Внешние факторы экономического роста (на примере РА)
293. Перспективы внедрения и развития системы единого финансового надзора в Республике Армения
294. Організаційно-економічний механізм використання об'єктів інтелектуальної власності вищих навчальних закладів авіаційного профілю
295. Економічна ефективність виробництва яловичини в м'ясному підкомплексі АПК і шляхи її підвищення (на матеріалах спецгоспів Полтавської області)
296. Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м'ясопродуктового підкомплексу
297. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку
298. Економічні аспекти надання іноземної допомоги агропромисловому виробництву та удосконалення механізму її використання
299. Вдосконалення планування діяльності автотранспортних підприємств регіону
300. Формування та шляхи підвищення ефективності використання машинно- тракторного парку в умовах аграрної реформи (на матеріалах Запорізької області)
301. Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги
302. Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств
303. Методологічні проблеми управління та організації функціонування інтегрованих виробничих систем
304. Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в харчовій та м'ясо- молочній промисловості
305. Проблемы оценки стабильности финансовой системы РА
306. Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем охорони здоров'я
307. Методические и организационные вопросы выделения крупного аэропорта в самостоятельное предприятие (на примере аэропорта г.Ташкент)
308. Оцінка перспективи попиту та стратегія реалізації продукції в електротехнічній промисловості
309. Проблемы управления бюджетными доходами общин
310. Проблемы анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия (на примере пищевой промышленности РА)
311. Уровень жизни населения и социальная политика государства
312. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності в промисловості (на прикладі харчової галузі)
313. Качество социально-экономической защиты населения в условиях рынка (на примере здравоохранения)
314. Проблемы усовершенствования отношений собственности и пути их решений в Республике Армения
315. Проблемы государственного регулирования ассиметрии регионального развития в Республике Армения
316. Основные направления улучшения управления экономикой в общинах РА
317. Формування системи економічних інтересів у процесі приватизації
318. Вплив глобалізації на фінансову діяльність корпорацій (досвід розвинутих країн Західної Европи та Північної Америки)
319. Трансформация факторов эффективности труда на российских промышленных предприятиях (на примере предприятий электроэнергетики Саратовской области)
320. Совершенствование транспортно-экспедиторского обслуживания предприятий и организаци (на примере автомобильного транспорта общего пользования Украины)
321. Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв'язків регіону
322. Трансформація відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки
323. Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні воєнно- економічної безпеки
324. Управління ефективністю функціонування нафтогазовидобувного комплексу України
325. Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність
326. Організаційно-економічний механізм лізингових операцій товарів для підприємств АПК
327. Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни
328. Управління і організація освіти в перехідний до ринкових відносин період (на прикладі м.Києва)
329. Управління і організація освіти в перехідний до ринкових відносин період (на прикладі м.Києва)
330. Забезпечення конкурентоспроможністі підприємств санаторно-курортного комплексу АР Крим
331. Управління персоналом акціонерних товариств торгівлі
332. Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб'єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області)
333. Проблемы учета и контроля денежных потоков коммерческих банков (на примере банковской системы РА)
334. Внутренние инвестиции и основные направления их роста в реальном секторе экономики РА
335. Проблемы развития виноградарства и виноделия и пути их решения в Вайоц дзорском марзе РА
336. Направления развития системы управления социального страхования населения (по материалам пенсионной системы РА)
337. Миграция населения Республики Армения и ее влияние на экономику страны
338. Проблемы формирования доходов и расходывание общинных бюджетов (на примере Ширакского региона)
339. Экономические проблемы совершенствования и интернационализации вузовской системы РА
340. Основные проблемы становления и развития рынка молочных продуктов (на примере рынка сыра РА)
341. Экономические стимулы для расширения предпринимательской деятельности в Республике Армения
342. Оценивание воздействия экономического роста на человеческое развитие (на примере Республики Армения)
343. Инвестиционный риск на конкурентном рынке (на примере сферы услуг РА)
344. Структура и эффективность инвестиций (по материалам РА)
345. Розвиток ринку міжнародного туризму в Україні
346. Развитие навыков управления как фактор повышения эффективности малых и средних предприятий в РА
347. Проблемы и тенденции развития рынка государственных ценных бумаг в РА
348. Основополагающие принципы теории экономической свободы и их реализация в странах с переходной экономикой (на примере РА)
349. Основные направления модернизации бюджетного процесса в системе местного самоуправления (на примере общин Ширакского марза РА)
350. Проблемы управления бюджетного процесса и финансовой стабильности в системе местного самоуправления Республики Армения
351. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній
352. Пути совершенствования оценки финансово-экономического состояния (на примере организаций по переработке винограда Вайоц-Дзора РА)
353. Пути повышения эффективности налогообложения в Республике Армения
354. Стратегическое управление сельскохозяйственным производством и пути его перспективного развития (на примере Гегаркуникского марза РА)
355. Економіко-математичне моделювання розміщення вільних фінансових ресурсів
356. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації
357. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні
358. Проблемы адаптации предприятия к рыночной внешней среде
359. Привлечение экспортных кредитов коммерческими банками Казахстана (стратегия, механизмы, потенциал)
360. Трансферти в системі міжбюджетних відносин
361. Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємств
362. Подходы оценивания налоговых систем
363. Маркетинг в агропромышленном секторе Республики Армения
364. Проблемы управления государственным имуществом в Республике Армения
365. Проблемы пенсионного обеспечения Республики Армения в контексте преодоления бедности
366. Проблемы государственного регулирования и управления средствами массовой информации в Республике Армения
367. Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств
368. Методы управления в интегрированной производственно-сбытовой системе промышленного назначения
369. Пути и механизмы совершенствования системы финансирования высшего образования в Республике Армения
370. Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства
371. Управление системой безналичных расчетов на основе современных платежных технологий (по материалам Республики Армения)
372. Проблемы совершенствования отраслевой структуры промышленности НКР
373. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму приватизації майна підприємств
374. Функціонально-цільовий механізм перерозподілу пайових фондів працівників у корпоративному управлінні авіапідприємствами
375. Формування чинників ефективної реалізації експортного потенціалу вуглевидобувних підприємств України
376. Управління конкурентоздатністю виробів
377. Анализ и оценка экономических рисков угледобывающих предприятий
378. Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку
379. Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом
380. Формування і функціонування регіонального ринку овочевої продукції
381. Экономические основы финансового планирования в научно-производственных объединениях в условиях перехода к рынку
382. Організаційно-економічний механізм лізингових операцій товарів для підприємств АПК
383. Учет и аудит затрат в молочном скотоводстве
384. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции и его совершенствование (на материалах хлопкопрядильных предприятий Республики Казахстан)
385. Финансы населения: теория, методика и некоторые практические проблемы
386. Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарного виробництва)
387. Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику
388. Економіко-математичне моделювання експортного потенціалу підприємства
389. Макроекономічний механізм забезпечення зайнятості сільського населення
390. Формування економічного механізму енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами
391. Основи теорії та методи автоматизованого будування баз інтелектуальних імітаційних моделей регулярного використання
392. Реструктуризация промышленности Казахстана в условиях перехода к рынку: методология, проблемы, пути их решения (на примере угольной промышленности)
393. Регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання в умовах нестабільного економічного середовища
394. Удосконалення управління соціально-економічними процесами (на прикладі Луганської області)
395. Основи стратегії регулювання зайнятості населення України (теорія і практика)
396. Формирование и планирование квалифицированных рабочих кадров Республики Йемен
397. Інноваційна діяльність України в контексті міжнародного науково- технічного співробітництва
398. Енергоекономічна оцінка ефективності технологій вирощування озимого жита в умовах Лісостепу України
399. Проблемы развития предпринимательства в отрасли промышленности (на примере РА)
400. Організаційний механізм інвестування промислового виробництва в економічних регіонах
401. Економічні та організаційні методи удосконалення лізингу в становленні технічної бази підприємств АПК
402. Проблемы создания финансово-промышленных групп в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере угольной промышленности)
403. Проблемы финансового контроля экологической деятельности на промышленных предприятиях РА
404. Основные задачи системы страхования депозитов в Республике Армения
405. Проблемы совершенствования таможенного дела в Республике Армения
406. Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі при реалізації концепції екологічного маркетингу
407. Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора економіки
408. Управління підвищенням продуктивності праці в агропромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)
409. Система управління фінансовими потоками промислового підприємства
410. Держава на фінансовому ринку (на прикладі США)
411. Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій суб'єктам підприємницької діяльності
412. Державна політика стимулювання експорту в ринковій економіці
413. Структурна трансформація і перспективи розвитку промисловості Криму
414. Формування і розвиток економічних взаємовідносин в олієжировому підкомплексі АПК
415. Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону
416. Розвиток системи відносин споживчої кооперації України в умовах перехідної економіки
417. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці
418. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі господарств Харківської області)
419. Інноваційна модель транскордонного співробітництва України та Польщі
420. Ефективність використання техніки та прогресивних технологій на приготуванні та внесенні органічних добрив
421. Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем
422. Формування стратегічного напряму діяльності промислових підприємств в сучасних умовах
423. Формування ринку ветеринарних послуг
424. Ефективність та приіоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні
425. Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації виробництва (на прикладі лісового комплексу)
426. Удосконалення системи регулювання оподаткування підприємництва
427. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку
428. Формування та використання вітчизняних і світових високобілкових рослинних ресурсів
429. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевезників)
430. Стратегія розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання (на прикладі підприємств автотранспортної галузі)
431. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні
432. Бюджетування в системі фінансового планування (на прикладі транснаціональної фінансово-промислової компанії закритого акціонерного товариства "Укртатнафта"
433. Управління власним ризиком підприємства
434. Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах
435. Закономірності формування та напрямки підвищення сталості землеробства в підприємствах Півдня України
436. Напрями оптимізації функціональної діяльності судноплавних компаній України
437. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-економічну діяльність підприємств
438. Механізм оподаткування прибутку і ефективність функціонування промислових підприємств
439. Еколого-економічне обгрутування раціонального землекористування територіальних соціально-природних комплексів регіону
440. Ефективність різних форм технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва
441. Проблемы развития и становления промышленной политики предприятия (на примере предприятий пищевой промышленности РА)
442. Податкове регулювання доходів фізичних осіб в умовах переходу до ринкової економіки
443. Фінансовий механізм санації підприємства
444. Особенности малого и среднего бизнеса и перспективы развития в Республике Армения
445. Прямые налоги и их влияние на стимулирование производства (на примере Республики Армения)
446. Миграция и ее социально-экономические последствия в Республике Армения
447. Прямые иностранные инвестиции и развитие корпоративного управления (на материалах РА)
448. Проблемы ценообразования переходного периода рыночного хозяйства (на примере РА)
449. Взаимодействие инвестиционной деятельности и налоговой политики в Республике Армения
450. Совершенствование распределения и перераспределения прибыли на примере алмазных предприятий РА
451. Направления совершенствования разработки и внедрения региональных программ развития в Азербайджане
452. Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор")
453. Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову систему
454. Перспективы развития налоговой политики в Республике Армения
455. Пути совершенствования бюджетных методов государственного регулирования экономики в Республике Армения
456. Розвиток інтегрованого цукробурякового виробництва в Україні
457. Еколого-економічні основи раціонального використання і охорони сільськогосподарських земель (на прикладі Івано-Франківської області)
458. Стратегия инновационного менеджмента предприятия (на примере Республики Армения)
459. Пути совершенствования управления активами и пассивами на примере банковской системы Республики Армения
460. Воздействие прямых иностранных инвестиций на рост экспорта в Республике Армения
461. Проблемы повышения эффективности торговых услуг (на примере Республики Армения)
462. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства
463. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні
464. Удосконалення фінансового механізму забезпечення сталого розвитку України
465. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України
466. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей
467. Організаційно-економічний механізм державного регулювання ефективного використання трудового потенціалу України
468. Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур
469. Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України
470. Управління формуванням і використанням торгових марок підприємств
471. Управління трансакційними витратами підприємства
472. Методика і організація фінансового контролю в Україні
473. Страховий ринок України: природа та особливості функціонування
474. Розвиток системи управління підприємницьких структур в Україні
475. Підвищення ефективності функціонування і розвитку транспортного комплексу регіону в умовах становлення ринкових відносин
476. Діловий ризик в управлінні торговельним підприємством
477. Організаційний розвиток підприємств торгівлі
478. Структурные преобразования промышленности в услових рыночных отношений (на примере Южно-Казахстанской области)
479. Цінова еластичність як фактор удосконалення механізму ціноутворення в сільському господарстві
480. Статистическое исследование смертности населения Республики Каракалпакстан
481. Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України
482. Формування і реалізація кредитної політики регіональних банків
483. Підприємницька модель антикризового управління підприємством
484. Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика
485. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалізації
486. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах
487. Реклама у друкованих засобах масової інформації
488. Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах
489. Приватизація як форма зміни відносин власності в умовах ринкової трансформації
490. Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної системи оплати праці (на прикладі підприємств машинобудування)
491. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі
492. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств
493. Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації
494. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації
495. Конкурентоспроможність підприємств в умовах маркетингової орієнтації
496. Управління конкурентною раціональністю: теорія і методологія
497. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави
498. Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського землекористування (на прикладі Закарпатської області)
499. Механізм державного регулювання розвитку економічної системи проблемного регіону
500. Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством
501. Удосконалення системи матеріального стимулювання в сільськогосподарських підприємствах
502. Неформальна зайнятість (методологія і методика дослідження)
503. Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика
504. Структурноекономічна перебудова аграрного сектора економіки в умовах переходу до ринку (на матеріалах с.-г. підприємств Волинської обл.)
505. Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й основні напрямки підвищення його економічної ефективності
506. Менеджмент персоналу в АПК України
507. Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація)
508. Проблемы повышения эффективности иностранной помощи в РА
509. Зайнятість в умовах становлення інформаційного суспільства
510. Розвиток фінансово-кредитного забезпечення переробних підприємств АПК
511. Формування регіональної промислової політики в умовах конкурентної економіки
512. Державне регулювання діяльності підприємств у перехідний період (на прикладі машинобудування)
513. Науково-методичні основи індексації економічних збитків
514. Шляхи розвитку особистих селянських господарств
515. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств
516. Оцінка ефективності діяльності підприємств нових форм господарювання на основі показників ресурсозбереження
517. Оцінка ефективності діяльності підприємств новых форм господарювання на основі показників ресурсозбереження
518. Роль и воздействие налога на добавленную стоимость в экономиках переходного периода (на примере Республики Армения)
519. Управління фінансуванням оборонних активів торговельних підприємств
520. Енергетичний сектор зовнішньоекономічної діяльності України в системах світогосподарських відносин
521. Управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві
522. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах
523. Управління господарським ризиком при переході підприємства на випуск нової продукції
524. Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації
525. Удосконалення платіжно- розрахункових відносин між суб'єктами ринку як фактор забезпечення економічного зростання
526. Формування та функціонування капіталу підприємств України
527. Системний підхід до аналітичної оцінки тіньової виробничої діяльності промислових фірм
528. Формування ефективного механізму функціонування системи оподаткування сільськогосподарських підприємств
529. Управління навчанням керівників та специалістів у системі менеджменту персоналу підприємства
530. Моделі формування поведінки споживачів страхових послуг
531. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики)
532. Особливості розвитку фермерства і його кооперування в Закарпатській області
533. Пути повышения эффективности табачного производства в Армении
534. Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин
535. Структурна і інституціональна трансформація зовнішньоекономічних зв'язків України зі світовим господарством
536. Структурна і інституціональна трансформація зовнішньоекономічних зв'язків України зі світовим господарством
537. Методи багатокритеріальної оцінки ефективності інформаційно- інтелектуальних технологій
538. Формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва
539. Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії)
540. Удосконалення та підвищення ефективності спеціалізації господарств зернового напрямку
541. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі)
542. Ефективність господарської діяльності аграрних підприємств
543. Організаційно-економічні основи розвитку садівницьких підприємств
544. Облік та аналіз фінансових ресурсів підприємств торгівлі
545. Фінансові засади розвитку комунальної власності
546. Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України)
547. Моделювання маркетингових стратегій інформаційного бізнесу
548. Підвищення економічної ефективності роботи аеропортів
549. Підвищення економічної ефективності роботи аеропортів
550. Моделювання та інформаційні засоби підтримки маркетингової діяльності гірничо-металургійних підприємств
551. Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу
552. Науково-методичні засади укладення та ефективної реалізації угод про розподіл продукції
553. Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика)
554. Система додаткового стимулювання праці робітників на промислових підприємствах
555. Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств приміської зони
556. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні
557. Фінансове планування у страхових організаціях
558. Організація і методика оперативного аналізу фінансових результатів діяльності підприємств масового харчування при різних формах господарювання
559. Удосконалення методів економічної оцінки землі в умовах ринкових відносин (на прикладі господарств Лісостепу України)
560. Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні
561. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика
562. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України
563. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)
564. Стратегічне управління прибутком торговельного піприємства
565. Управління споживчим попитом населення України
566. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку
567. Формування портфелів міжнародних інвестицій в умовах інтеграції України до світового фондового ринку
568. Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії
569. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)
570. Основи організаційно-економічного механізму управління стійкістю розвитку судноплавних компаній
571. Моделювання системи інформаційної підтримки управління навчальним процесом у вищому закладі освіти
572. Организационно-экономическое управление устойчивым развитием региона
573. Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств: механізми та шляхи розвитку
574. Проблемы организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин (на примере Арагацотской области РА)
575. Методы реформирования системы управления энергетической отрасли Республики Армения
576. Методологические оценки проблем и прогнозирования риска банкротства хозяйствующих субъектов и пути их решения
577. Роль государства в формировании и развитии конкурентной среды экономики Республики Армения
578. Пути повышения эффективности основных фондов и инвестиций в аграрно- продовольственном комплексе РА (на примере Арагацотнской области)
579. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання
580. Регіональна соціальна політика: інформаційне забезпечення її формування та реалізації
581. Нормування і реалізація резервів економії праці на початкових стадіях проектування верстатів та ліній
582. Організаційно-економічні основи розвитку та підвищення ефективності малих промислових формувань в АПК
583. Механізми інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в умовах сучасної міжнародної конкуренції
584. Управління розподільчою діяльністю в акціонерному товаристві
585. Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу господарської діяльності підприємств на здоров'я населення
586. Государственная политика содействия развитию малого бизнеса в переходном периоде (на примере Республики Армения)
587. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України
588. Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворень
589. Інноваційна стратегія розвитку міжнародних ринків фінансових послуг
590. Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання
591. Маркетингова концепція торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації
592. Удосконалення методів економічної оцінки споживчих якостей електротехнічних виробів
593. Формування механізму промислової іпотеки
594. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств- об'єктів купівлі- продажу
595. Стратегія економічного розвитку сезонних галузей харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості України)
596. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації
597. Финансовые проблемы повышения конкурентоспособности РА
598. Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах
599. Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках
600. Імплементація сучасних форм міжнародних розрахунково-кредитних відносин в перехідних економічних системах
601. Фонд жизненных средств и его формирование в процессе воспроизводства
602. Формирование системы управления общественного питания Республики Беларусь в условиях рынка
603. Соціально-економічні напрями підвищення ефективності виробництва у вугільній промисловості
604. Методы формирования производственной программы в условиях становления рыночной экономики :(на примере строительных организаций Кыргызской Республики)
605. Ринкове реформування регіонального агропромислового комплексу
606. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки
607. Социально-экономические основы повышения эффективности информационного обеспечения АПК (на примере инженерно-технической службы)
608. Ефективність комплексу маркетингових комунікацій банківських установ
609. Формування корпоративних недержавних пенсійних фондів підприємств легкої промисловості
610. Роль теореми Кроуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині XX ст.
611. Анализ деятельности рынка ценных бумаг с применением статистических методов
612. Облік і контроль виробничих витрат у системі управління підприємством (на прикладі м'ясопереробних виробництв споживчої кооперації України)
613. Управління зовнішньоекономічною діяльністю транснаціональних корпорацій
614. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників
615. Реформування відносин власності у садівницьких та плодопереробних підприємствах і підвищення ефективності їх функціонування (на матеріалах підприємств Західного Лісостепу України)
616. Методические проблемы оценки финансового положения хозяйствующих субъектов
617. Экономический механизм устойчивого функционирования горно-обогатительных комбинатов цветной металлургии
618. Становление и развитие финансово-промышленных групп в условиях хозяйственной системы Республики Казахстан
619. Стратегія змішаного маркетингу акціонерного товариства (на прикладі видобувних галузей промисловості)
620. Пенсійне страхування в аграрному секторі агропромислового комплексу
621. Проблемы оценки и улучшения финансового состояния в коммерческих промышленных организациях (на примере РА)
622. Організаційно-економічне обгрунтування системного оновлення та ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві
623. Особенности лизинговой деятельности в сельском хозяйстве РА
624. Планування, економічних ризиков машинобудівних підприємств
625. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур
626. Консалтинг и переподготовка кадров как факторы, стимулирующие развитие предпринимательской деятельности (на примере Республики Армения)
627. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств
628. Становлення і розвиток малого бізнесу в умовах промислового регіону (на прикладі Донецької області)
629. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві
630. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі
631. Управління інноваційними процесами на підприємствах кольорової металургії
632. Повышение социально-экономической эффективности управления условиями и охраной труда
633. Інтеграція металургійного комплексу України до світового господарства
634. Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства
635. Управління ціновою політикою підприємства
636. Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки
637. Державне соціальне страхування працівників аграрних підприємств
638. Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
639. Формування організаційно-економічного механізму мобілізації резервів промислового підприємства при трансформації економіки
640. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично- оздоровчого комплексу в регіонах України
641. Таргетування інфляції в європейських країнах
642. Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах
643. Розвиток похідних фінансових інструментів у країнах з перехідною економікою
644. Підвищення ефективності виробництва у харчовій промисловості на основі поліпшення використання трудових ресурсів
645. Формування споживчого ринку взуття
646. Торгові марки у зовнішньоекономічній стратегії підприємств
647. Стратегічне управління персоналом підприємства
648. Ефективність логістичної концепції постачання сировини на молокопереробних підприємствах
649. Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону)
650. Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства
651. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості
652. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства
653. Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництва
654. Экономико-математические модели природоохранных мероприятий (на материалах Аральского региона)
655. Задачи развития экономического взаимосотрудничества РА и стран региона
656. Підвищення економічної ефективності використання нових технологій в промисловості
657. Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України)
658. Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат
659. Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств
660. Оцінка фінансового стану підприємств побутового обслуговування
661. Моделювання системи компенсації великого промислового комплексу в умовах ринкової економіки
662. Взаємодія валютного курсу та інфляції в перехідній економіці України
663. Регулювання валютного курсу в Україні в умовах глобалізації
664. Формування механізму управління грошовими потоками аграрної корпорації
665. Організація управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах
666. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств корпоративного типу
667. Механізми регулювання ринкових відносин в трансформації економічних систем
668. Інвестиційний аналіз формування машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств
669. Капіталізація інноваційно активних підприємств
670. Підвищення стимулюючих функцій заробітної плати в умовах перехідної економіки України
671. Облік і контроль затрат на виробництво (на прикладі підприємств переробної промисловості України)
672. Громадське харчування: його стан та місце в народногосподарському, продовольчому комплексі в умовах переходу до ринку (на прикладі Західного регіону України)
673. Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні
674. Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса і яєць
675. Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві
676. Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)
677. Экономико-организационный механизм структуры сбора и переработки вторичного сырья в Республике Узбекистан в условиях перехода к рыночной экономике
678. Заощадження населення в умовах економічного зростання
679. Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації
680. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим)
681. Форми організації та методи управління рекреаційною сферою в нових умовах господарювання (на прикладі Кримського регіону)
682. Моделювання логістики безперервного виробництва
683. Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України
684. Підвищення ефективності розподілу прибутку в умовах інформаційних технологій на підприємствах машинобудування
685. Податкове регулювання підприємницької діяльності
686. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності АПК
687. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика
688. Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм
689. Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві
690. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні
691. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України
692. Регіональні чинники системи управління ресурсовикористанням аграрних підприємств
693. Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від дінаміки і розподілення ВВП
694. Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України
695. Кредитування банками України сільськогосподарських підприємств
696. Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств
697. Податкове регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією
698. Економічна ефективність агрохімічного обслуговування рослинництва на регіональному рівні
699. Проблеми утворення і функціонування малих підприємств в харчовій промисловості України
700. Організаційно-економічний механізм інвестування сільськогосподарського виробництва
701. Система реформування ціноутворення у будівництві України
702. Економічний механізм регулювання виробництва тваринницької продукції в радіаційно забруднених регіонах (на матеріалах Житомирської області)
703. Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії
704. Державне управління поводженням з твердими відходами
705. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в регіоні
706. Развитие системы подготовки и принятия управленческих решений (на примере предприятий машиностроения)
707. Моделювання комунікаційно-розподільчих процесів у маркетинговому управлінні
708. Моделювання ресурсних можливостей підприємства в поточному й оперативному управлінні
709. Регулирование банковской деятельности в условиях рынка
710. Проблемы повышения эффективности промышленного комплекса Эфиопии
711. Фінансове забезпечення діяльності фінансово-промислових груп в економічній системі держави
712. Мережева організація економічної інформації в управлінських структурах
713. Прийняття управлінських рішень: процесний підхід
714. Синтез системи організаційно-фінансової підтримки підприємництва
715. Формування інвестиційних ресурсів промислових підприємств небанківськими фінансовими організаціями
716. Управління експортною діяльністю підприємства
717. Формування ринкових відносин в аграрному секторі економіки на основі кооперації
718. Механізм регулювання результативності господарської діяльності (на прикладі лісогосподарських підприємств)
719. Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах
720. Державне регулювання трансфертного ціноутворення в системі транснаціональних корпорацій
721. Бухгалтерські моделі непрямих витрат промислових підприємств
722. Методологія формування оптимальної структури власності як основи економічного розвитку України
723. Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу
724. Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основних виробничих фондів промислових підприємств
725. Промислові підприємства в системі функціонування фондового ринку (на прикладі промислових підприємств Донбасу)
726. Економічні важелі регулювання структури промислового виробництва
727. Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз
728. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарський підприємств
729. Економічна оцінка наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища (на прикладі аварії на ЧАЕС)
730. Економічна оцінка наслідків радіоактивного забруднення навколишнього середовища (на прикладі аварії на ЧАЕС)
731. Оцінка антикризового потенціалу вугледобувних підприємств
732. Формування стратегії розвитку вуглевидобувних підприємств
733. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту
734. Формування маркетингової стратегії управління кадровим потенціалом
735. Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств
736. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства
737. Соціально- економічні та правові аспекти управління природокористуванням в регіоні
738. Формування доходної частини місцевих бюджетів на прикладі бюджету АР Крим
739. Формування ринку сої та продуктів її переробки в Україні
740. Управління організаційними змінами підприємства
741. Удосконалення організаційно-економічного механізму у сфері поводження з промисловими відходами (на прикладі Черкаської області)
742. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі
743. Якість управління персоналом сільськогосподарських підприємств
744. Формування ефективних ринкових земельних відносин в аграрних підприємствах
745. Механізми управління основним капіталом промислового підприємства
746. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК
747. Совместное предпринимательство в рыночной экономике
748. Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України
749. Оцінка та планування фінансово-економічного потенціалу підприємств загальнодержавного значення
750. Розвиток продуктивних сил сільського господарства і шляхи удосконалення територіальної організації в зоні зрошення
751. Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо- збагачувальних підприємств Кривбасу)
752. Форми використання додаткового продукту в розширеному відтворенні
753. Моделювання людського потенціалу держави
754. Організація підготовки виробництва на промислових підприємствах
755. Організаційно-економічні засади розвитку ринку зерна
756. Еколого-економічні основи розвитку продуктивних сил (Теорія та методологія)
757. Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів
758. Збалансованість територіального ринку праці: методологія та шляхи досягнення
759. Економічні механізми та фактори відтворення житла в Україні
760. Механізм управління соціальним розвитком у вугільній промисловості України в умовах реструктуризації
761. Територіальна організація зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки
762. Розробка моделей та методів дослідження банківської діяльності
763. Економічні аспекти сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами
764. Економічні аспекти сертифікації продукції та систем управління якістю за міжнародними стандартами
765. Облік і аудит нематеріальних активів
766. Методи залучення підприємствами ресурсів на міжнародних фінансових ринках
767. Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання
768. Економіка аграрного виробництва столичного регіону України в умовах ринку, що розвивається
769. Економіка аграрного виробництва столичного регіону України
770. Стратегії ТНК у сфері науково-технічнологічного обміну
771. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку
772. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства
773. Науково-методичні основи раціоналізації регіонального розвитку лісосировинної бази
774. Облік і аналіз діяльності спільних підприємств (на прикладі підприємств целюлозно-паперової промисловості)
775. Іноземні інвестиції і зовнішньоекономічна політика: регіональний аспект
776. Організаційно-економічний механізм управління гнучкістю виробничих систем
777. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
778. Науково-методичні основи реформування відносин власності (на прикладі машинобудування України)
779. Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації Західного регіону України)
780. Моделювання комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України
781. Стратегічне управління збутом на підприємстві
782. Механізм підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі феросплавних заводів України)
783. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством
784. Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості
785. Ефективність підприємництва у видавничо- поліграфічному комплексі
786. Синтез системи управління стратегічними взаємодіями великого металургійного комплексу
787. Ефективність малих форм підприємництва в сфері обслуговування
788. Управлінський облік витрат основної діяльності на плодовоовочевих переробних підприємствах
789. Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційні мережі
790. Управління фінансами державних підприємств
791. Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв'язання
792. Удосконалення процесів забезпечення ефективності банківських послуг для фізичних осіб
793. Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації
794. Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку
795. Фактори і тенденції розвитку економічних зв'язків прикордонних територій (на прикладі Чернівецької області та єврорегіону "Верхній Прут")
796. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка і прогнозування
797. Економічні проблеми підприємництва та формування ринкових відносин в АПК (на матеріалах підприємств та організацій АПК України)
798. Маркетингові стратегії підприємства мобільного зв'язку
799. Удосконалення інноваційного менеджменту на машинобудівному підприємстві
800. Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України
801. Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств
802. Формування організаційних форм і структур управління організацій і підприємтв системи споживчої кооперації в умовах становлення ринкових відносин
803. Формування та шляхи підвищення ефективності кормової бази м'ясного скотарства Центрального Полісся України (на матеріалах господарств Радомишльського району Житомирскої області)
804. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією
805. Розвиток ринку інноваційної продукції в аграрній сфері
806. Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації
807. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України
808. Організаційно-технологічні аспекти обгрунтування якісного і кількісного складу будівельних машин для реконструкції
809. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості
810. Шляхи розвитку підприємств молочнопродуктового підкомплексу АПК в умовах трансформації форм власності (на прикладі агропромислових формувань Тернопільської обл.)
811. Кадровий потенціал в системі стратегічного управління підприємством
812. Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах невизначеності
813. Формування мотивації праці персоналу аграрних господарств
814. Формування та регулювання ринку корпоративних облігацій України
815. Операції відкритого ринку центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію
816. Кооперування підприємств у сучасних умовах господарювання (за матеріалами виробників телекомунікаційного обладнання в Україні)
817. Вплив поділу праці на соціально- економічну структуру господарської системи в період трансформації
818. Формування і відтворення засобів виробництва в сільському господарстві
819. Фінансове планування діяльності промислових підприємств
820. Формування, реструктуризація і використання виробничого потенціалу в нових умовах господарювання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області)
821. Моделювання продовольчого комплексу регіону в умовах трансформації економіки (на прикладі Полтавської області)
822. Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва
823. Корпоративний механізм залучення фінансових ресурсів в агропромислове виробництво
824. Банки України на ринку цінних паперів
825. Стратегія інтернаціоналізації підприємства
826. Управлінська результативність в ТНК
827. Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами
828. Оцінка ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (на прикладі нових організаційно-правових форм господарювання у Сумській області)
829. Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в електроенергетиці
830. Структура системи інтерактивного моделювання методів ручної і машинно- ручної праці
831. Управління соціальною підсистемою торговельного підприємства
832. Оцінка та шляхи покращення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки
833. Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства
834. Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів
835. Державне регулювання діяльності підприємств електроенергетики в умовах ринкових перетворень
836. Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні
837. Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону
838. Оцінка ефективності інвестиційних проектів як складова процесу прийняття інвестиційного рішення на підприємствах автомобільного пасажирського транспорту
839. Державне регулювання фондового ринку в Україні
840. Контролінг малого бізнесу регіону в ринкових умовах
841. Розвиток і вдосконалення фінансово-кредитного механізму АПК
842. Система оцінки економічної ефективності діяльності промислових підприємств на основі застосування критерію якості (на прикладі машинобудування)
843. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки
844. Моделювання механізму формування та регулювання виробничих зв'язків у широкомасштабних системах в умовах ринкової економіки (на прикладі лісопромислового комплексу)
845. Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України
846. Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ (на прикладі підприємств взуттєвої пром-ті)
847. Структура комплексної системи нормування праці в основному і обслуговуючому виробництвах
848. Соціальний розвиток сіл і їх перспективи:(на матеріалах лісостепових районів Житомирської області)
849. Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері
850. Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу України
851. Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку
852. Соціально- демографічні основи формування ринку робочої сили на селі (на матеріалах приміської зони м.Львова)
853. Маркетинговий механізм управління продовольчим ринком регіону
854. Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємства
855. Регіональні особливості ринку праці в Україні: методологія дослідження, аналіз та прогноз
856. Економіко-організаційний механізм функціонування оптової торгівлі
857. Методичні та організаційні засади стратегічного маркетингу торговельного підприємства
858. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки
859. Механізм ресурсозбереження в промисловості
860. Організація маркетингових досліджень туристичного продукту
861. Моделювання функціонування авторемонтного підприємства в ринкових умовах
862. Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господарства України
863. Управління діяльністю рекреаційних підприємств
864. Формування фінансового механізму системи пенсійного забезпечення в Україні
865. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону
866. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах
867. Оценка рисков в деятельности предприятий цементной промышленности
868. Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов
869. Діагностика та оцінка кризового стану суб'єктів підприємницької діяльності
870. Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами
871. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні
872. Відтворення основних засобів аграрних підприємств
873. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)
874. Регулювання економічних процесів розвитку підприємств промисловості
875. Вплив об'єктивних факторів на мету і масштаби інвестиційного проекту
876. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні
877. Організаційно-економічні основи формування ринків м'ясо-молочної продукції (на прикладі західних областей України)
878. Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах
879. Механізми динамічного управління підприємствами
880. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему
881. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України)
882. Стратегії зарубіжних банків в країнах з перехідною економікою (маркетингово-управлінський аспект)
883. Облік та аналіз фінансових інвестицій
884. Моделювання рейтингового управління економічними системами
885. Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах
886. Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві
887. Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємств лісового господарства
888. Развитие механизма распределения прибыли акционерных обществ (на примере промышленных предприятий Донбасса)
889. Фондові методи фінансування розвитку промислових корпорацій
890. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону
891. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування
892. Маркетинговий аналіз та прогнозування ринку трубної продукції
893. Розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві
894. Організаційно-економічні аспекти формування структури трудових ресурсів
895. Зайнятість і професійна орієнтація в сфері наукової діяльності
896. Соціально- економічні передумови розвитку землеробства за ринкових умов (на прикладі Західного Полісся Львівської області)
897. Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
898. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні
899. Підвищення економічної ефективності використання інформаційних технологій у промисловості
900. Маркетингові дослідження українського ринку добровільного медичного страхування
901. Методи прогнозування показників зовнішньоекономічної діяльності
902. Синтез корпоративної системи управління контрольно-ревізійною діяльністю у регіоні
903. Стратегія організаційно-економічного розвитку залізничних рефрижераторних перевезень
904. Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підриємства
905. Моделювання процесу структурних змін виробничих потужностей промислових підприємств (квантово-інвестиційний підхід)
906. Формування менеджменту на підприємствах зв'язку: праксеологічні засади
907. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку
908. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зони радіоактивного забруднення України
909. Управління кредитними ресурсами на промислових підприємствах України
910. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в перехідній економіці України (проблеми ефективності)
911. Розвиток ринку зерна в Україні
912. Економічний неоконсерватизм: зміст, еволюція, взаємозв'язок теорії і політики
913. Управління інноваційним кредитуванням промислових підприємств
914. Економіко-організаційний механізм забезпечення стабілізації і розвитку продуктивних сил аграрного сектора економіки України
915. Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її регулювання
916. Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект
917. Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості
918. Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості
919. Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій
920. Розвиток міжнародної податкової конкуренції в умовах глобалізації
921. Організаційно-економічний механізм управління конкурентноспроможністю торговельного підприємства
922. Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі Черкаської області)
923. Організація управління діяльністю суб'єктів ринку нерухомості
924. Розвиток інтеграції виробництва, переробки та реалізації продукції молочного скотарства
925. Удосконалення управління оборотними коштами на підприємствах автомобільного транспорту
926. Формування ринкових економічних відносин господарств, інтегрованих на виробництві яловичини
927. Стратегія функціонування і розвитку міжнародних транспортних коридорів і методи управління
928. Фінансове забезпечення підготовки кадрів
929. Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України
930. Управління розвитком молочного скотарства в аграрних підприємствах
931. Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
932. Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств
933. Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах
934. Економіко-екологічні проблеми та перспективи розвитку золотовидобувної промисловості України
935. Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління
936. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування
937. Організаційно-економічний механізм формування ринкової вартості морських суден
938. Економічні методи оцінки інноваційних рішень (на прикладі підприємств машинобудування)
939. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)
940. Облік і калькулювання на промислових підприємствах: організація і методика
941. Формування організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку вантажних портів
942. Експортний потенціал ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в Україні
943. Фінансовий механізм стимулювання регіонального розвитку
944. Оцінка трудової мобільності жінок на регіональному ринку праці
945. Визначення економічного потенціалу антрацитових шахт у депресивних регіонах Донбасу
946. Організація обліку та аудиту на підприємствах малого бізнесу
947. Вплив комерційних банків на діяльність підприємств в Україні
948. Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)
949. Інвестиційний механізм конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування
950. Малий бізнес в системі регіонального ринку
951. Управління формуванням та використанням інвестиційного потенціалу промислових підприємств
952. Підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах бурякоцукрового виробництва Вінницької області
953. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України
954. Розвиток форм господарювання в умовах реформування земельних відносин
955. Конкурентно-мотиваційний механізм інноваційного становлення ринку праці в трансформаційній економіці
956. Управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств
957. Моделювання процесів аналізу ризику в управлінні інвестиційною діяльністю судноплавної компанії
958. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств аграрного сектора економіки
959. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агротехнічного сервісу
960. Конкурентні стратегії фірм на світовому ринку та особливості їх реалізації в умовах України (на матеріалах ринку побутової техніки)
961. Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства
962. Обгрунтування нагромадження в молочній промисловості України
963. Маркетингова концепція підприємства в умовах ринкових трансформацій
964. Формування і розвиток регіонального ринку плодів
965. Управление коммерческой производственной и непроизводственной деятельностью сельскохозяйственного института
966. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності
967. Економічні та організаційні методи управління виробництвом (на прикладі підприємств хімічної промисловості)
968. Планування інвестицій в розвиток соціальної інфраструктури регіонів з ризиком проживання населення у складних екологічних умовах
969. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)
970. Організація і технологія аудиторської діяльності: стратегія якості та відповідальності
971. Моделювання розвитку малих виробничих підприємств на основі процесів взаємодії
972. Теоретичні основи державного регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного типу
973. Короткострокове банківське кредитування аграрного сектора в умовах трансформаційних процесів економіки України
974. Узгодження задач управління за фазами відтворення
975. Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної діяльності
976. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області)
977. Методика вибору ефективного варіанту оновлення парку рухомого складу АТП (на прикладі акціонерного підприємства автомобільного транспорта)
978. Менеджмент інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
979. Організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств (на матеріалах промислових підприємств України)
980. Кредитування населення на споживчі потреби
981. Формування,тенденції та особливості функціонування територіального аграрного ринку
982. Розвиток соціальної інфраструктури села в ринкових умовах
983. Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку
984. Соціально-економічний розвиток сільської місцевості регіону та напрями його удосконалення
985. Формы общественного труда
986. Розвиток організаційної структури управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки
987. Територіальна організація продовольчого ринку регіону та напрями її удосконалення (на матеріалах Вінницької області)
988. Фінансове забезпечення розвитку міста (на прикладі міста Києва)
989. Управління формуванням власного капіталу банку
990. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
991. Оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної власності
992. Концептуальні основи забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів України
993. Удосконалення організації управління реструктуризацією промислово- інвестиційної корпорації
994. Конкурентоспроможність економіки України в умовах розвитку національної інноваційної системи
995. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку
996. Організаційно-економічний механізм управління матеріальним потоком промислового підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств з дрібносерійним і одиничним характером виробництва)
997. Ресурсний потенціал регіону та напрями удосконалення його використання
998. Управління процесом забезпечення загальної стійкості промислового підприємства
999. Розвиток особистих селянських господарств в контексті використання трудового потенціалу
1000. Экономико-теоретические аспекты разработки показателей и методы комплексного статистического анализа загрязнения атмосферы стационарными источниками

 www.diplom.in.ua