Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   УСЛУГИ, ЦЕНЫ, ГАРАНТИИ, СРОКИ   |   О НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВЕРНАДСКОГО   |   ССЫЛКИ   | 
|   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА    |   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   Українська версія   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Актуальные темы дипломных работ

Перечень не носит исчерпывающий характер

2001. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
2002. Трансформація корпоративних стратегій іноземних комерційних банків в умовах глобалізації
2003. Економічна діяльність спільних підприємств при переході до ринку (на прикладі регіону Західної України)
2004. Державний сектор в умовах ринкової трансформації економіки України
2005. Податкові важелі державного регулювання доходів фізичних осіб
2006. Організаційно-економічні основи створення вільних промислово орієнтованих зон
2007. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
2008. Ефективність інвестиційного процесу на промислових підприємствах в умовах системної трансформації економіки
2009. Ефективне використання ресурсного потенціалу водогосподарського комплексу України
2010. Механізми інституційного забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного регіону
2011. Развитие судостроительной промышленности Украины в послевоенный период (1946-1965 гг.)
2012. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства
2013. Економічні механізми ресурсозабезпечення оперативно-рятувальної служби МНС України
2014. Облік і контроль виробничих витрат в об'єднаннях кооперативної промисловості (на матеріалах споживчої кооперації України)
2015. Соціально-економічні проблеми та перспективи використання трудового потенціалу сільської місцевості регіону
2016. Соціально-економічний розвиток села в умовах європейського вибору
2017. Роль ТПП в сприянні зовнішній торгівлі в інституційній системі регулювання відкритої економіки
2018. Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості
2019. Соціально- економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах
2020. Управління витратами при відтворенні потужності вугільного підприємства
2021. Управління державним боргом
2022. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки
2023. Економічна оцінка організаційного розвитку підприємств промисловості
2024. Економіко-екологічна оцінка сільськогосподарських земель: методологічні та методичні аспекти
2025. Механізми активації інноваційного розвитку легкої промисловості
2026. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста
2027. Соціально-економічні основи функціонування приватного сектору вищої освіти в Україні
2028. Науково-методичні основи здійснення масової приватизації в Україні
2029. Організація і ефективність переробки плодоовочевої продукції в системі споживчої кооперації
2030. Облік фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах
2031. Підвищення ефективності оперативної діяльності судноплавної компанії
2032. Мотивація аграрної праці
2033. Реструктуризація виробничого потенціалу в умовах глобалізації
2034. Теорія грошового обігу у спадщині М.І.Тугана-Барановського
2035. Соціальні гарантії зайнятості: методологія та напрями забезпечення
2036. Ефективність організації систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання машинобудівних підприємств
2037. Обгрунтування напрямків інвестування на промисловому підприємстві
2038. Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону
2039. Комплексна оцінка конкурентоздатності об'єктів і суб'єктів контрактної діяльності в будівництві
2040. Державне регулювання ринку праці в умовах трансформації економіки
2041. Регулирование взаимоотношений между банком и заемщиком (на примере банков второго уровня региона)
2042. Зовнішньоекономічний механізм розвитку інноваційного потенціалу України
2043. Організація експортно- імпортної діяльності підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища
2044. Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду
2045. Ефективність вантажних залізничних перевезень в Україні та її підвищення в умовах глобалізації
2046. Організаційно-економічне обгрунтування високоефективного розвитку відокремлених виробничо-обслуговуючих формувань в аграрному секторі України
2047. Формування організаційних систем маркетингового менеджменту в птахівничому підкомплексі АПК
2048. Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства
2049. Кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками України
2050. Розвиток особистих господарств населення в умовах перехідної економіки
2051. Напрямки вдосконалення оплати праці на підприємстві
2052. Рентабільність підприємств громадського харчування в умовах інфляції
2053. Інституційні інвестори в економічній системі України
2054. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання продуктів побічного лісокористування (на матеріалах Закарпатської області)
2055. Розвиток ринку вітчизняного шкіряного взуття в Україні
2056. Управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва
2057. Розвиток регіональної енергетичної політики: концептуальні засади та напрямки реалізації
2058. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону
2059. Організація комісійної торгівлі продовольчими товарами в період переходу до ринкової економіки
2060. Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки
2061. Финансовые проблемы развития акционерных обществ горно-металлургической промышленности РА
2062. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування
2063. Науково-методологічні основи розвитку підприємництва в легкій промисловості на засадах маркетингу
2064. Проблеми сталого землекористування в Україні
2065. Вдосконалення управління регіональною системою екологічної безпеки населення
2066. Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу
2067. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах
2068. Організаційно-економічні фактори регулювання розвитком соціальної інфраструктури села (на матеріалах Закарпатської області)
2069. Ефективність сільськогосподарських підприємств різних організаційно- правових форм
2070. Розвиток системи управління земельними ресурсами
2071. Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та ВВП
2072. Стратегічне планування у системі управління національним господарством
2073. Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах
2074. Організація і оцінка управлінської діяльності на підприємстві
2075. Механізм формування та використання державного бюджету (на матеріалах підприємств АПК)
2076. Соціально-економічні проблеми використання праці сільської молоді в аграрному секторі економіки
2077. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика
2078. Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України
2079. Формування ринку продовольчих товарів України (на прикладі кондитерської промисловостї)
2080. Формування оптимального складу основних виробничих фондів аграрних підприємств та підвищення ефективності їх використання (за матеріалами Миколаївської області)
2081. Математичні методи в управлінні запасами складських та гуртових підприємств
2082. Економічний аналіз якісних параметрів цінних паперів
2083. Оцінювання та формування організаційних структур управління промислових підприємств
2084. Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у промисловості
2085. Организация и экономическая эффективность информационных технологий на предприятиях АПК
2086. Формирование системы экономической поддержки предприятий угольного машиностроения в условиях адаптации к рыночной экономике
2087. Еволюція ролі і механізмів залучення науки до процесу трансформації економічних систем
2088. Організація оплати праці робітників шахтобудівельних управлінь в ринкових умовах господарювання
2089. Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням
2090. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика
2091. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів
2092. Іноземне інвестування в період ринкової трансформації економіки України
2093. Спеціалізовані банки: напрями та перспективи розвитку в Україні
2094. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні
2095. Розробка та обгрунтування управлінських рішень в ринкових умовах
2096. Розробка кваліметричних методів оптимізації економічної стратегії товарного виробництва на мікро- і макрорівнях
2097. Розвиток підприємницької діяльності у виробничій інфраструктурі промислових підприємств
2098. Державне регулювання інноваціної сфери
2099. Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК
2100. Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одеського регіону)
2101. Организационно-экономическое обоснование устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства в военное время
2102. сл
2103. Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика
2104. Організаціно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
2105. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в молочном скотоводстве :(на материалах колхозов Харкской области)
2106. Економічний механізм біржової торгівлі в управлінні ціновим ризиком
2107. Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання
2108. Управління інвестиційними ризиками у виробничо-господарських системах
2109. Податкові регулятори екологічної безпеки пепехідної економіки України
2110. Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем
2111. Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
2112. Формування стратегічних напрямків розвитку ремонтних підприємств вугільного машинобудування
2113. Економічний механізм залучення іноземних інвестицій в Україну
2114. Моделювання системи масового обслуговування "Портовий флот"
2115. Формування інноваційної стратегії великих машинобудівних підприємств
2116. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921 - 1928 рр.)
2117. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрній сфері АПК
2118. Проблемы учета ценных бумаг и производных финансовых инструментов
2119. Екологічний менеджмент на промисловому підприємстві
2120. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління
2121. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств
2122. Удосконалення оцінки та аналізу економічного стану акціонерних підприємств
2123. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів
2124. Методи і засоби прийняття рішень в управлінні роботою флоту судноплавної компанії
2125. Державне регулювання інноваційної діяльності: економічний механізм і його вдосконалення
2126. Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи
2127. Грошово-кредитне регулювання перехідної економіки
2128. Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України)
2129. Организационно-экономический механизм управления теплоснабжением городов
2130. Экономическое обоснование оптимальной величины дотации угледобывающим предприятиям
2131. Облік та контроль витрат на ремонт основних засобів виробничого призначення: методика та організація
2132. Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу
2133. Регіональний митний маркетинг: організаційно-економічні аспекти
2134. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем
2135. Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим
2136. Макроекономічне регулювання інституціональних перетворень в умовах ринкової трансформації
2137. Трансформація відносин власності у перехідній економіці України (на прикладі промисловості)
2138. Планування собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкових механізмів господарювання
2139. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури
2140. Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства
2141. Соціальна діяльність сільськогосподарських підприємств (методологічний аспект)
2142. Шляхи підвищення ефективності використання енергії при виробництві яловичини
2143. Концептуальные основы инвестиционного магапроекта "Урал Промышленный - Урал Полярный"
2144. Економічний механізм санаційної реструктуризації підприємств роздрібної торгівлі
2145. Оцінка надійності інвестиційних проектів вугільних шахт
2146. Методи і моделі управління підготовкою персоналу на промислових підприємствах
2147. Комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку виробничої сфери економіки України у перехідний період
2148. Экономико-математические модели прогнозирования развития производственно- финансовой сферы экономики Франции
2149. сл
2150. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту (на прикладі підприємств лісового сектору економіки України)
2151. Розвиток ефективного використання землі суб'єктами аграрного господарювання
2152. Ефективність експортоорієнтованої діяльності АПК Криму
2153. Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери послуг
2154. Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика
2155. Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг
2156. Трансформація регіонального ринку робочої сили під впливом реформування власності (оцінка та напрями регулювання)
2157. Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту
2158. Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку
2159. Економічні основи застосування добрив в сільському господарстві
2160. Синтез системи фінансового менеджменту державного ВНЗ, що функціонує в умовах ринку
2161. Соціально-економічні аспекти формування регіонального продовольчого ринку
2162. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України
2163. Моделювання фінансового менеджменту підприємницької діяльності
2164. Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК
2165. Маркетингове дослідження лікарських засобів для оториноларингологічної практики
2166. Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств
2167. Облік і аудит операцій в іноземній валюті
2168. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій
2169. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон'юнктури ринку
2170. Моделювання динаміки фінансової діяльності виробничо-економічних систем
2171. Державне регулювання ефективного функціонування інноваційної інфраструктури в Україні
2172. Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення
2173. Моніторинг розвитку житлового будівництва в Україні
2174. Маркетингове управління товаропросуванням молокопродукції аграрних формувань на споживчому ринку
2175. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно- функціональний аналіз)
2176. Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві
2177. Економіко-організаційний механізм державного регулювання лізінгу
2178. Соціально-економічні проблеми реструктуризації промисловості України в умовах ринкових відносин (на прикладі Центрального регіону)
2179. Экономические проблемы инвестиционной стратегии в Республике Армения
2180. Формування маркетингового механізму кредитування підприємств АПК
2181. Стабілізація та подальший розвиток економіки овочівництва (на прикладі колективних сільгосппідприємств Криму)
2182. Облік і контроль при агрохімічному обслуговуванні сільськогосподарських підприємств
2183. Інформаційно-методичне забезпечення управління науково-технічними програмами та проектами
2184. Регіональні важелі формування амортизаційної політики підприємства
2185. Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України)
2186. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку
2187. Формування стратегії розвитку авторєтранспортних підприємств
2188. Розвиток виробництва та збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами
2189. Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України
2190. Демографічні втрати України у період сучасної соціально- економічної кризи: регіональні особливості
2191. Количественная оценка технико-экономического уровня участков железнодорожной сети и эффективности его повышения
2192. Управління інвестиціями у людський капітал
2193. Організація ефективного функціонування соціального комплексу регіону
2194. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції у Південному Степу України
2195. Організаційно-економічний механізм фірмового сервісу складнотехнічного обладнання на принципах франчайзингу
2196. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
2197. Маркетинг ринку праці (методологія дослідження)
2198. Розвиток державного антикризового регулювання щодо санаційної реструктуризації електроенергетики
2199. Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарських підприємств України)
2200. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України
2201. Экономические методы управления научно-техническим развитием машиностроительного предприятия
2202. Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу
2203. Розвиток підприємництва в сільському господарстві Луганської області
2204. Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку
2205. Економіко-екологічне обгрунтування стійких лісостепових агроландшафтів в умовах реформування земельних відносин
2206. Теоретичні основи ефективності стратегічного планування
2207. Інвестиційні фонди на фінансовому ринку України
2208. Організаційно-економічний механізм активізації конкурентних переваг судна на локальному фрахтовому ринку
2209. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання
2210. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу)
2211. Удовлетворение личных потребностей населения в условиях перехода к рыночной экономике
2212. Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним розвитком акціонерного товариства
2213. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним соціально-економічним розвитком акціонерного товариства
2214. Інтеграція України у міжнародний ринок праці
2215. Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів
2216. Организационно-экономические условия создания и эффективного функционирования временных научно-технических коллективов
2217. дх
2218. Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області)
2219. Управління соціальним ризиком (на прикладі Донецької області)
2220. Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції
2221. Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень
2222. Форми фінансової взаємодії банків і підприємств
2223. Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємства
2224. Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці
2225. Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці
2226. Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва
2227. Реструктуризація системи управління промислових підприємств в Україні
2228. Статистичний аналіз ринку нафтопродуктів
2229. Механізм інвестиційного забезпечення технічного переозброєння вугільної промисловості
2230. Мале підприємництво: ефективність становлення та особистості розвитку
2231. Еколого-економічне оцінювання потенційно небезпечних підприємств
2232. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення)
2233. Особливості фінансування і нагромадження фінансових ресурсів в акціонерних товариствах
2234. Екологічна ефективність національної економіки в умовах переходу до ринкових відносин(політико- економічний аналіз)
2235. Еколого-економічна ефективність функціонування виробничої інфраструктури регіонального АПК /на прикладі Херсонської області/
2236. Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України
2237. Соціально- трудові відносини та механізм їх регулювання (регіональні аспекти дослідження)
2238. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК
2239. Інформаційне забезпечення управління накладними витратами підприємства
2240. Стратегія розвитку торговельного підприємства в умовах економічної кризи
2241. Складові інформаційного забезпечення планування потреби в персоналі на підприємствах зв'язку
2242. Оцінка стану і перспективи завершення реформування економіки агропромислового комплексу Криму
2243. Управління науково-технічним прогресом на основі створення системи показників термінів служби техніки
2244. Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств промисловості (інвестиційно-інноваційний аспект)
2245. Удосконалювання податкового менеджменту (на прикладі сільськогосподарських підприємств Криму)
2246. Методология и методика социально-экономической оценки продолжительности жизни и трудовой активности населения регионов Украины
2247. Функціональний підхід до формування системи управління персоналом підприємства (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)
2248. Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти
2249. Соціально-економічне стимулювання працівників на промислових підприємствах
2250. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні
2251. Формування та використання менеджерського персоналу сільськогосподарських підприємств
2252. Розвиток економічних взаємовідносин в системі зернопродуктового підкомплексу АПК
2253. Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні
2254. Удосконалення форм та методів державної підтримки національного морського судноплавства в Україні
2255. Методи ресурсозбереження на промислових підприємствах
2256. Мотивація господарської діяльності в трансформаційній економіці
2257. Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою
2258. Соціальна спрямованість податкової системи в перехідній економіці України
2259. Аналіз ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах
2260. Становлення і розвиток фермерських господарств в Карпатському регіоні
2261. Розвиток агротуризму як напрямок диверсифікації особистих селянських господарств
2262. Управління оборотними коштами підприємства
2263. Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно- каналізаційного господарства
2264. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин
2265. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств
2266. Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції
2267. Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу
2268. Стан та перспективи розвитку господарств населення
2269. Управління поточними витратами торговельного підприємства
2270. Моделювання та інформаційна підтримка прийняття рішень щодо економічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів на основі оцінки раціонального використання надр
2271. Інтеграція України до світового господарства в контексті процесу транснаціоналізації
2272. Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами водно- каналізаційного господарства
2273. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості підприємств як суб'єктів регіональних і галузевих економічних відносин
2274. Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці цукрових буряків
2275. Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення техногенної та екологічної безпеки (на прикладі морського природокористування)
2276. Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами на підприємствах України
2277. Індекс людського розвитку: політекономічний аспект
2278. Ефективність використання управлінського персоналу машинобудівних підприємств
2279. Управління ризиками в банку
2280. Організація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України
2281. Організація та методологія обліку і аналізу затрат на виробництво (на прикладі підприємств виробництва будівельних матеріалів України)
2282. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві
2283. Економічна стратегія багатопрофільних будівельно- комерційних об'єднань в умовах ринку
2284. Облікова політика основних засобів і аналіз ефективності їх використання на підприємствах харчування
2285. Формування ефективної структури цукрової промисловості України
2286. Інноваційний потенціал євроінтеграції України
2287. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю
2288. Стимулювання розвитку малого бізнесу в промисловості
2289. Макроекономічне середовище підприємницької діяльності в Україні
2290. Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду
2291. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві
2292. Банки у зовнішньоекономічних відносинах України
2293. Формування механізму активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України
2294. Регулювання економічних відносин міста і присіської зони
2295. Домогосподарство в умовах перехідної економіки інверсійного типу
2296. Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації
2297. Вплив системи оподаткування на ефективність виробництва в чорній металургії
2298. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні
2299. Акціонерна форма власності в перехідний період до ринкових відносин в Україні
2300. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України
2301. Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній економіці
2302. Формування експортної політики України на світовому ринку зернових
2303. Управління соціальним розвитком трудового колективу
2304. Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн перехідної економіки
2305. Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні
2306. Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні
2307. Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації
2308. Економічний інструментарій обгрунтування виробництва та споживання продукції екологічного призначення (на прикладі малогабаритних автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій)
2309. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктуацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості)
2310. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції (на матеріалах НАФТА)
2311. Моделювання гнучкої товарної політики в системі управління маркетингом
2312. Організаційно-економічний механізм технічного забезпечення вантажних авіакомпаній чартерного типу
2313. Розвиток форм господарювання в приміській зоні (на прикладі приміської зони м.Харкова)
2314. Економічні умови ефективного використання конверторного шлаку для виплавляння чавуну
2315. Становлення ринкових відносин власності та господарювання в аграрній сфері
2316. Формування конкурентоспроможного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах
2317. Воздействие банковского процента на совокупный денежный оборот
2318. Облік на позабалансових рахунках: проблеми теорії та практики
2319. Фінансово-економічне регулювання імпорту риби та морепродуктів
2320. Обгрунтування складу ризиків та їх рівня при оцінці загроз діяльності підприємства
2321. Інвестиційний потенціал підприємства: формування та розвиток (за матеріалами хімічних підприємств України)
2322. Моделювання організаційного механізму управління великого промислового комплексу
2323. Формування механізму міжнародного регулювання іноземних інвестицій у процесі глобалізації економіки
2324. Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві
2325. Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва захищеного грунту
2326. Організаційно-економічні засади формування вільних виробничих зон
2327. Формування інфраструктури підприємств на споживчому ринку
2328. Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної безпеки
2329. Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України
2330. Організаційно-економічний механізм формування і ефективного використання людського капіталу
2331. Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку
2332. Трудові ресурси сільського господарства (методичні і практичні аспекти)
2333. Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах
2334. Формування системи управління якістю продукції підприємств ливарного виробництва
2335. Управління об'єктами промислової власності підприємств
2336. Формування економічного механізму екологічної трансформації народного господарства Китаю
2337. Розвиток китайсько-українського економічного співробітництва в сучасних умовах
2338. Бідність як об'єкт соціально- економічної політики
2339. Управління міжнародною економічною діяльністю Гонконгу
2340. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду
2341. Теоретико-методологічні засади та механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів (на прикладі Китайської Народної Республіки)
2342. Вплив економічної інформації та планування господарської діяльності підприємства
2343. Маркетинг на ринку комерційної нерухомості України
2344. Антикризове управління торговельним підприємством
2345. Моделювання маркетингової стратегії підприємства (на прикладі продукції виробничо-технічного призначення)
2346. Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних процесів (на прикладі Закарпатської області)
2347. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України)
2348. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві
2349. Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців
2350. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств
2351. Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2352. Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості
2353. Економічний механізм формування і функціонування ринку льонопродукції
2354. Імітаційне моделювання інноваційних процесів у системах енергетики
2355. Інвестиційна діяльність промислового підприємства з використанням інструментів фондового ринку
2356. Ефективність територіальної організації роздрібної торгівлі споживчої кооперації
2357. Єдність економічної і соціальної ефективності на підприємстві
2358. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК Сумської області
2359. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості підприємств (розробка методологічного та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту)
2360. Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та управління
2361. Прогнозування розвитку картопляного агропромислового підкомплексу України
2362. Організаційно-фінансові аспекти акціонування державних підприємств (на матеріалах промислового комплексу України)
2363. Політекономічні аспекти маркетингу: особливості ефективного використання в Україні
2364. Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення
2365. Організаційно-економічні основи ефективної експлуатації сільськогосподарської техніки
2366. Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства
2367. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою
2368. Еколого-економічне регулювання лісовідновлення
2369. Фактори та стимули регулювання енергоємності продукції промислового підприємства
2370. Економіко-математичне моделювання навчального процесу у вищих закладах освіти України
2371. Аналітичне забезпечення управлінських рішень
2372. Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)
2373. Територіально-організаційна структура системи підприємств промислового залізничного транспорту та напрями її удосконалення
2374. Розвиток високих технологій в промисловості КНР
2375. Концепція програми структурної і технологічної перебудови виробництва машиноприладобудування та іноваційний механізм її здійснення
2376. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Запорізької області)
2377. Моделювання логістичного процесу енергопостачання у ринковому середовищі
2378. Фінансування підприємств сільського господарства
2379. Управління інвестиційними ресурсами промислово-фінансових об'єднань
2380. Управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту (на прикладі гірничорудних підприємств Кривбасу)
2381. Фінансові ресурси закладів охорони здоров'я дітей
2382. Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві
2383. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України
2384. Производственный риск: экономические механизмы предупреждения и компенсации ( на примере предприятий угольной промышленности)
2385. Механізми регулювання антропогенних викидів парникових газів
2386. Підвищення ефективності використання енергопотенціалу регіону
2387. Відкритість економічної системи транзитивного типу як чинник її просторової динаміки в умовах глобалізації
2388. Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу
2389. Удосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК Криму
2390. Обмеження ризику в інноваційній діяльності машинобудівного підприємства
2391. Забезпечення стимулювання розвитку мережі підприємств яхтового туризму в Криму
2392. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком регіону
2393. Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону
2394. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України
2395. Обгрунтування конкурентної стратегії підприємства
2396. Розміщення та спеціалізація насінництва овочево- баштанних культур і кормових коренеплодів в Україні в умовах переходу до ринкової економіки
2397. Формування еколого-економічних результатів діяльності гірничо- збагачувальних комбінатів
2398. Організація потокових процесів на мережевих підприємствах в умовах інформатизації
2399. Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці
2400. Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств
2401. Стартегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив)
2402. Методика та організація стратегічного обліку й аналізу на підприємствах поліграфічних матеріалів
2403. Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній
2404. Інтеграція України до світового ринку металу
2405. Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних проектів
2406. Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та реінжиніринговий підхід)
2407. Економічне регулювання монополізму в трансформаційній економіці
2408. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності виноградарсько- виноробних підприємств Крыму та резерви її зростання
2409. Механізм збалансування фінансів підприємств в умовах трансформації економіки
2410. Особливості управління фінансовими ресурсами в умовах ринкових відносин (на прикладі лікувальних установ)
2411. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах
2412. Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості
2413. Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах
2414. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України
2415. Інституціональна трансформація аграрного сектора
2416. Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища
2417. Соціально-економічні аспекти розвитку вищих навчальних закладів України
2418. Развитие лесного хозяйства России и его место в мировой экономике
2419. Ефективність виробництва і реалізації зерна кукурудзи
2420. Обгрунтування методичних основ формування структури інвестиційних ресурсів підприємства
2421. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства
2422. Формування витрат на виробництво продукції молокопереробних підприємств
2423. Моделювання розвитку просторової структури ринку
2424. Економіка трудових ресурсів села (регіональні аспекти)
2425. Облік та контроль витрат на обслуговування виробництва і управління
2426. ДС58963
2427. Облік та контроль витрат на обслуговування виробництва і управління
2428. Інноваційна політика в управлінні підприємствами в умовах маркетингової орієнтації
2429. Дослідження продуктивності та економічної доцільності застосування автоматизованих виробничих комплексів
2430. Інституціональне забезпечення трансформації економічної системи
2431. Формування конкурентних переваг аудиторських фірм
2432. Формування ефективної податкової політики торговельного підриємства
2433. Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу
2434. Формування маркетингу підприємства на ринку титану України
2435. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків
2436. Комплексна оцінка науково-технічного потенціалу Української академії аграрних наук та її місце в академічному секторі науки України
2437. Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропромислового виробництва в Україні
2438. Податок на доходи юридичних осіб та економічні наслідки його стягнення
2439. Розвиток національної економіки в умовах міжнародної інтеграції
2440. Системне моделювання механізму бюджетного регулювання
2441. Бухгалтерський облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств України
2442. Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств
2443. Удосконалення нормативно- методичної бази економічної оцінки збитків, заподіяних забрудненням водних ресурсів України
2444. Екологічний менеджмент в системі територіального управління
2445. Формування витрат виробництва на підприємствах побутового обслуговування
2446. Управління обіговими коштами підприємства
2447. Економіко-організаційне забезпечення розвитку комунальної містообслуговуючої сфери
2448. Розвиток економіки міста в умовах ринкових перетворень
2449. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України
2450. Ефективність молочного скотарства в сільськогосподасрьких підприємствах різних форм власності
2451. Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва
2452. Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК
2453. Удосконалення методів оцінки ефективності функціонування підприємств
2454. Використання та розвиток природно- ресурсного потенціалу прикордонного району в умовах створення спеціальної економічної зони
2455. Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів
2456. Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах
2457. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства
2458. Экономическое обоснование конкурентоспособности сахалинских углей
2459. Економічний потенціал регіону та регулювання його розвитку (в умовах ринкових перетворень)
2460. Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств
2461. Формування ринку робочої сили суб'єктами господарювання в аграрній сфері
2462. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України
2463. Економіко-математичне моделювання задачі формування асортименту супермаркету у розрізі товарних груп
2464. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення
2465. Акціонерні відносини в агропромисловому комплесі (методологія і організація)
2466. Управління золотовалютними резервами Національного банку України
2467. Реформування структури власників підприємств чорної металургії України
2468. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств торгівлі
2469. Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці
2470. Формування логістичних систем на ринку меблів
2471. Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту
2472. Інформація в системі ринкових відносин трансформаційного суспільства
2473. Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства
2474. Соціально- економічний розвиток транскордонного регіону (на прикладі Єврорегіону "Буг")
2475. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України
2476. Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області)
2477. Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону
2478. Формування конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств сфери послуг
2479. Удосконалення економічного механізму регулювання екологічної безпеки
2480. Формування продуктивної зайнятості населення в сільському господарстві
2481. Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування
2482. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку
2483. Економічні основи формування середнього класу в країнах ринкової трансформації
2484. Моделювання інвестиційної діяльності в макроекономічних системах
2485. Економічні аспекти розвитку збуту промислової продукції
2486. Науково-методологічні основи державного регулювання інвестиційними процесами розвитку економіки (регіональний і галузевий аспекти)
2487. Організація управління лізингом у системі перспективного інвестування
2488. Ресурсосбережение на химических предприятиях в условиях рыночных отношений
2489. Державний борг США
2490. Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання
2491. Організація і удосконалення ринку матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
2492. Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства
2493. Роль вільних економічних зон у формуванні ринкового господарства (на прикладі Китаю)
2494. Підвищення усталеності роботи підприємства і його адаптація до інфраструктури регіону
2495. Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх функціонування
2496. Облік, і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів
2497. Методика і організація контролю в бюджетних установах
2498. Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства
2499. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування фінансово- промислових груп
2500. Моделювання процесів прийняття фінансових рішень на макрорівні
2501. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку
2502. Становлення і розвиток підприємництва в аграрному виробництві
2503. Приватизація власності та зміни соціально- економічної структури суспільства
2504. Організаційно-методологічні основи інтеграції промислового та банківського капіталів
2505. Конкурентоспроможність продукції на регіональному продовольчому ринку та напрями її підвищення (на прикладі Кіровоградського регіону)
2506. Упорядкування і підвищення ефективності використання земель у господарствах Передкарпаття
2507. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах
2508. Стратегії розвитку та регулювання регіонального ринку теплової енергії
2509. Управління процесами підвищення професійної компетенції персоналу в підприємницьких організаціях
2510. Реформування земельних відносин та формування ринку землі
2511. Форми фінансово-кредитної підтримки підприємства в Україні
2512. Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України
2513. Грошово- кредитна політика та механізм її реалізації в Україні
2514. Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування
2515. Економічна ефективність інтенсивного вирощування і використання голштинського молодняка в степовій зоні України
2516. Економіко-організаційний механізм функціонування особистих селянських господарств
2517. Удосконалення організації оплати праці найманих працівників (на прикладі малих недержавних підприємств)
2518. Економічне регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві
2519. Управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу і логістики
2520. Організація зовнішньоекономічної діяльності промислового комплексу регіону (на прикладі Донбасу)
2521. Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
2522. Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу
2523. Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості
2524. Підвищення ефективності інвестиційного проекту (На прикладі текстильної промисловості України)
2525. Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва
2526. Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки
2527. Розвиток малих форм господарювання та забезпечення їх ефективного функціонування в Криму
2528. Моделювання транспортної діяльності в системі міжнародної торгівлі
2529. Методи та моделі комерціалізації трасферу технологій
2530. Нелінійні статичні та динамічні моделі управління запасами підприємств
2531. Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах впливу ринкових чинників
2532. Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки
2533. Науково-методичні основи державного управління процесом реструктуризації вугільної промисловості України
2534. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової трансформації економіки (теорія і практика)
2535. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності
2536. Організаційно-економічний механізм інформаційного забезпечення управління багатопереробним виробничим процесом підприємства
2537. Науково-методичні основи державного управління процесом реструктуризації вугільної промисловості України
2538. Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений агропромышленного комплекса (на примере Республик Крым и Конго)
2539. Приватизація власності і ефективність праці:(на прикладі підприємств легкої промисловості України)
2540. Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах кризи
2541. Еволюційний механізм становлення багатоукладної аграрної економіки
2542. Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової промисловості
2543. Економічна ефективність виробництва винограду
2544. Стратегия экономической безопасности
2545. Эволюция инвестирования в условиях современных рыночных отношений
2546. Проблемы развития машиностроения Армении
2547. Оценка эффективности капитальных вложений на промышленных предприятиях в условиях рыночной экономики
2548. Транскордонне економічне співробітництво в умовах глобалізації та європейської інтеграції
2549. Экономико-математические модели в планировании и управлении агропромышленными предприятиями
2550. Управління маркетинговим потенціалом підприємства в умовах ринку
2551. Розвиток культури підприємства
2552. Розвиток і структурна переорієнтація сфери товарного обігу як фактор економічного зростання
2553. Моделювання процесів праці
2554. Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі
2555. Статистичне забезпечення управління регіональною системою вищої освіти
2556. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі Львівської області)
2557. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні
2558. Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб'єктами малого підприємництва
2559. Розвиток інтеграційних процесів у м'ясопродуктовому підкомплексі регіону
2560. Регіональні особливості формування ринку товарів народного споживання України
2561. Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально- економічним розвитком регіонів в перехідний період
2562. Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах
2563. Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект)
2564. Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах
2565. Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазобудівних підприємств
2566. Формування і ефективність функціонування регіонального плодопродуктового підкомплексу
2567. Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України
2568. Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону
2569. Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства
2570. Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України
2571. Регулювання темпів економічного зростання методами податкової політики
2572. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства
2573. Індексний метод в соціально- економічних дослідженнях
2574. Розвиток м'ясопродуктового підкомплексу України
2575. Статистика санітарної очистки міст
2576. Підвищення ефективності промислового виробництва на основі вдосконалення банківської діяльності та переборення кризи неплатежів
2577. Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльностю оборонно-промислового комплексу України
2578. Інституціональні перетворення ринку праці в трансформаційній економіці України
2579. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства
2580. Управління фінансовими потоками підприємства
2581. Розвиток методичного забезпечення антикризового управління на підприємстві
2582. Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів (на прикладі швейної промисловості)
2583. Економічні основи регулювання ринку продуктів харчування (на прикладі Одеської області)
2584. Стан і шляхи оздоровлення економіки підприємств (на прикладі сільськогосподарських підприємств Роздольненського і Первомайського районів Криму)
2585. Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і методика
2586. Методичні, економічні та алгоритмічні питання побудови комп'ютерних прогнозно- аналітичних систем
2587. Оцінка економічної ефективності промислового виробництва (на прикладі верстатобудування)
2588. Розвиток Британсько- Українських економічних відносин в сучасних умовах
2589. Економіко-математичні моделі оцінки впливу погодних умов на ефективність авіатранспорту
2590. Аграрне підприємство в трансформаційній економіці України
2591. Використання результатів дослідження ринку при виборі експортної стратегії промислового підприємства
2592. Банківське кредитування інвестиційних проектів
2593. Кредитоспособность российского предприятия в условиях перехода к рынку
2594. Кредитоспособность российского предприятия в условиях перехода к рынку
2595. Організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності використання виробничої потужності машинобудівних підприємств
2596. Підвищення економічної ефективності виробництва молока на основі залучення інвестицій
2597. Ефективність використання енергії при виробництві різних кормів (на прикладі Харківської області)
2598. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості
2599. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства
2600. Макроекономічне короткострокове прогнозування динаміки ВВП з урахуванням впливу соціальних факторів
2601. Організація приватних підприємств в сільському господарстві (на матеріалах Дніпропетровської області)
2602. Моделювання раціональної стратегії оновлення основного капіталу підприємства з урахуванням ризику (на прикладі пірприємства гірничорудної промисловості України)
2603. Інноваційна політика в кризовій фазі економічного циклу і вплив на неї інфляційних процесів
2604. Забезпечення регіонального розвитку в системі міжбюджетних відносин України
2605. Управління ефективним функціонуванням машінобудівних підприємств
2606. Совершенствование принципов и методов финансирования железных дорог Украины и их структурных подразделений
2607. Організаційно-економічні основи реструктуризації залізничного транспорту України
2608. Удосконалення принципів і методів фінансування залізниць України та їх структурних підрозділів
2609. Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці
2610. Акціонування, інвестування і забезпечення соціально- економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин
2611. Моделювання взаємодії підприємства з активним середовищем
2612. Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково- підприємницького середовища
2613. Антикризове управління підприємствами хлібопекарської промисловості
2614. Економічна оцінка впливу авіатранспортних процесів в Україні на навколишнє середовище
2615. Формування і розвиток ринку молока і молокопродукції на регіональному рівні
2616. Моделювання соціально-економічного розвитку індустріального регіону з урахуванням енергозберігаючих технологій
2617. Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах
2618. Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових підприємствах
2619. Становлення цифрової економіки постіндустріального суспільства
2620. Державні соціальні програми: теорія, методика розробки та оцінки
2621. Регіональне прогнозування трудової активності населення
2622. Організаційно-економічні чинники забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств
2623. Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства
2624. Развитие форм предпринимательства в агропромышленном комплексе (на примере предприятий различных форм собственности)
2625. Ефективність управління корпоративною власністю в умовах транзитивної економіки
2626. Підвищення ефективності промислового виробництва на основі організаційно- економічного механізму стимулювання персоналу
2627. Мотиваційні механізми управління розвитком промислового виробництва
2628. Моделювання управління економічною стійкістю підприємств електронної комерції
2629. Економічна ефективність виробництва свинини на комбікормах із різними білковими добавками
2630. Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2631. Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі
2632. Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання
2633. Економічна ефективність відтворення в сільському господарстві
2634. Формування міжгалузевих зв'язків у територіальних системах виробництва м'яса (на прикладі передгірних і гірських районів Карпат Львівської області)
2635. Управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях
2636. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках
2637. Деякі закономірності розвитку сфери послуг в соціально орієнтованій економіці (порівняльний аналіз)
2638. Формування кадрового потенціалу виноградарсько-виноробних господарств Закарпаття
2639. Роздержавлення власності в перехідній економіці
2640. Еколого-економічна оцінка зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств України
2641. Ефективність виготовлення та застосування нестандартного обладнання в умовах реформування економіки (на прикладі деревообробних підприємств західного регіону України)
2642. Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу регіону
2643. Формування місцевих бюджетів області у механізмі бюджетного регулювання
2644. Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машинобудівного підприємства
2645. Фінансове управління розвитком підприємств малого і середнього бізнесу в АПК
2646. Економічне обгрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств
2647. Формування механізму діагностування та прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів
2648. Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації
2649. Розвиток системи управління підприємства в умовах переходу до ринкової економіки
2650. Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано- Франківської області
2651. Перспективы интеграции России в Балтийском регионе в свете вступления в ЕС государств Балтии
2652. Особливості соціально- економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Львівсько- Жешувського транскордонного регіону)
2653. Механізм валютно- курсової політики в європейських країнах з перехідною економікою
2654. Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
2655. Обгрунтування перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні
2656. Протиріччя світогосподарських зв'язків і форми їх розв'язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес
2657. Грошово-кредитні чинники макроекономічної трансформації перехідної економіки
2658. Оцінка трансакційних витрат підприємства
2659. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення
2660. Казначейське обслуговування Державного бюджету України: реалії та шляхи вдосконалення
2661. Формування системи маркетингу у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
2662. Формування системи керівництва на промислових підприємствах
2663. Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних підприємств
2664. Соціально-економічні основи мотивації підприємницької діяльності малих підприємств
2665. Основи оцінки ефективності управління автотранспортним комплексом як елементом інфраструктури регіону з урахуванням ризиків
2666. Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання
2667. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності
2668. Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування
2669. Державне регулювання та управління банківською діяльністю в Україні
2670. Конкурентоспроможність машинобудівного комплексу України в умовах глобалізації світових ринків
2671. Стратегія досягнення машинобудівним підприємством конкурентних переваг на основі інноваційного розвитку
2672. Розвиток підприємств інфраструктури автомобільного транспорту
2673. Стратегічне управління підприємством (на прикладі цивільної авіації)
2674. Механізми формування ринку продовольства в перехідній економіці
2675. Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах
2676. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення
2677. Формування і використання платежів за недеревні рослинні ресурси для реалізації лісової політики
2678. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення
2679. Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України
2680. Підвищення конкурентоздібності та якості товарів народного вжитку (на прикладі ливарного виробництва)
2681. Управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування
2682. Економічне управління ринковою поведінкою підприємства (на прикладі підприємств вовняної промисловості України)
2683. Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банкрутства і санації
2684. Вдосконалення реального інвестування в основні виробничі фонди машинобудівного підприємства
2685. Стимулювання інвестиційної дяльності на територіях пріоритетного розвитку
2686. Формування та розвиток фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері
2687. Система фінансування охорони здоров'я: конкурентні та соціальні критерії розвитку
2688. Проблеми мотивації виробничої діяльності в аграрній сфері АПК (методологія і організація)
2689. Синтез системи управління витратами промислового підприємства
2690. Ефективність діяльності господарств сільських жителів
2691. Державне регулювання розвитку підприємництва в Україні
2692. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів
2693. Вплив ризик-менеджменту на інвестиційну привабливість підприємства
2694. Організаційно-економічні аспекти діяльності малих форм господарювання на селі в умовах переходу до ринкової економіки
2695. Розвиток пенсійного страхування сільського населення
2696. Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти)
2697. Економіко-математичне моделювання системи управління підприємством по охороні рухомих об'єктів
2698. Розвиток посередницько- збутової діяльності в системі маркетингу
2699. Субсидування та кредитування соціальних трансвертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг)
2700. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико- методологічні основи
2701. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області)
2702. Портфельне інвестування в умовах розвитку фінансового ринку України
2703. Управління портфельними інвестиціями в банках України
2704. Теоретичні основи відтворення людського капіталу
2705. Гетерогенність у динамічній макроекономіці
2706. Трансформація міжнародної підприємницької діяльності в умовах волатильності глобальних ринків
2707. Стратегічне планування конкурентоспроможності продукції
2708. Методологія формування модельного базису опису соціально-економічних систем
2709. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення бюджетних прав органів місцевого самоврядування
2710. Організація та механізм функціонування підприємств з іноземними інвестиціями (на прикладі структур видавничо- поліграфічного комплексу (ВПК)
2711. Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів аграрних підприємств
2712. Организация функционирования системы управления персоналом товарной биржи
2713. Розвиток малого підприємництва в умовах перехідної економіки (на прикладі України та Йорданії)
2714. Організаційно-економічні чинники розвитку нафтопереробної галузі
2715. Экономические взгляды Вагана Тотомянца
2716. Формування та розвиток акціонерної власності в перехідній економіці України
2717. Організаційно-економічний механізм управління капіталом будівельних підприємств
2718. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості)
2719. Підвищення ефективності використання інвестицій підприємства на основі методів управління проектами
2720. Науково-методичні засади реформування відносин власності
2721. Удосконалення системи державного регулювання діяльності вільних економічних зон в Йорданії
2722. Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств
2723. Экономические методы регулирования социальных затрат (на примере угольной промышленности)
2724. Сообразовывание задач политики государственного протекционизма и стратегических альянсов в деле становления нового экономического порядка (на примере Армении)
2725. Бартерные сделки и его особенности в переходной экономике
2726. Экономическая оценка риска инвестиционного проекта строительства угледобывающего предприятия
2727. Рівень життя населення та механізми його регулювання
2728. Підвищення економічної ефективності ефіроолійного виробництва в Автономній Республіці Крим
2729. Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості
2730. Валеологічні основи відтворення трудового потенціалу (на прикладі Львівської області)
2731. Маркетингове управління розвитком регіональних рекреаційних систем
2732. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань
2733. Регіональний господарський комплекс: особливості відтворення в умовах трансформації
2734. Діагностування впливу ринку нерухомості на розвиток національної економіки
2735. Лізинг в умовах перехідної економіки
2736. Моделювання погрішностей у нормуванні праці та статистичні моделі самоспостережень
2737. Управление страховым рынком (на примере Республики Армения)
2738. Современные приоритеты управления платежной системой Республики Армения
2739. Моделирование налоговых поступлений Республики Армения (по примеру налога на добавленную стоимость)
2740. Основные пути повышения эффективности коммерческих организацый реального сектора в Республике Армения
2741. Проблемы валютной политики в Армении и пути их решения
2742. Удосконалення методів оцінки й обліку матеріальних і нематеріальних активів підприємства
2743. Повышение производительности труда и пути решения задач соразмерного развития сельских территорий в аграрной сфере РА
2744. Удосконалення розвитку житлового господарства міст України
2745. Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни
2746. Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку
2747. Балансування показників плану економічного і соціального розвитку регіону
2748. Застосування грошової оцінки в регулюванні земельних відносин України
2749. Ринок корпоративних цінних паперів в Україні: стан та перспективи розвитку
2750. Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприємств
2751. Податкове стимулювання підприємницької діяльності
2752. Економічне стимулювання підприємств у поводженні з твердими відходами (на прикладі Сірійської Арабської Республіки)
2753. Организация управленческого учета обязательств и проблемы обеспечения финансовой устойчивости (на примере организаций производства табака РА)
2754. Проблемы осуществления сельскохозяйственного страхования в Республике Армения
2755. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базі харчової промисловості Чернігівського регіону)
2756. Розвиток локальних соціальних ресурсів прикордонних територій в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів (на матеріалах Закарпатської області)
2757. Формирование организационно-экономической системы страхования инвестиций
2758. Экономические проблемы предотвращения загрязнения водных ресурсов коммерческими организациями (на примере Республики Армения)
2759. Формування валютної політики країн світу в сучасних умовах
2760. Управління конкурентоспроможністю підприємства
2761. Внутрішньогосподарські відносини в реформованих сільськогосподарських підприємствах
2762. Трансформація та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики)
2763. Управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації підприємств
2764. Домогосподарство в умовах ринкової трансформації економіки України
2765. Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики (на прикладі холдингової компанії "Київміськбуд")
2766. Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики (на прикладі холдингової компанії "Київміськбуд")
2767. Облік виробничих витрат і аналіз собівартості продукції: питання організації та методики (на прикладі підприємств хлібопечіння різних форм власності)
2768. Интеграция науки и производства в условиях системной трансформации экономики
2769. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: теорія та практика
2770. Ефективність інтенсифікації садівництва (на матеріалах південних областей України)
2771. Військові фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України
2772. Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу
2773. Денежные выплаты населению из общественных фондов потребления (вопросы теории и практики)
2774. Механизмы осуществления и оценки инновационной политики в фармацевтической промышленности Республики Армения
2775. Регулирование налоговым бременем в Республике Армения
2776. Проблемы и перспективы развития корпоративного финансирования (на примере РА)
2777. Проблемы формирования и распределения денежных доходов населения в Республике Армения
2778. Прямые иностранные инвестиции в экономической системе переходного периода (на примере Республики Армения)
2779. Формирование и оценка активов коммерческого банка (на примере РА)
2780. Совершенствование учета и контроля расходов на орошение (на примере фермерских обществ водопотребителей Армавирского и Котайского регионов)
2781. Стратегія залучення іноземних інвестицій в нові федеральні землі Об'єднаної Німеччини
2782. Эволюция внешнеэкономических связей в странах Восточноевропейского региона при переходе к рыночным отношениям
2783. Еколого-економічне удосконалення структури земельних угідь Полтавської області
2784. Формування ринків економічних ресурсів в Україні
2785. Запобігання банкрутства підприємств громадського харчування
2786. Науково-методичні основи стратегії життєздатності підприємств промисловості у конкурентному середовищі
2787. Організація управління підприємствами сфери соціальних послуг
2788. Організація ремонтно-технічного обслуговування в аграрних підприємствах України
2789. Удосконалення організації та підвищення ефективності обслуговування обладнання у тваринництві
2790. Стратегія підприємства на ринку безалкогольної продукції
2791. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону
2792. Формування адаптивної системи управління якістю продукції вовнопереробних підприємств
2793. Економічна ефективність галузі скотарства в сільськогосподарських підприємствах Північно-Західного Полісся
2794. Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства
2795. Інституціональні механізми інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації
2796. Особливості становлення та розвитку системи управління малими підприємствами України
2797. Освіта як фактор інтенсифікації суспільного виробництва в перехідній економіці України
2798. Економічна ефективність виробництва яловичини та шляхи її підвищення (на матеріалах господарств радіоактивно забрудненої зони Житомирської області)
2799. Реалізація принципу протекціонізму в митній політиці країн з перехідною економікою
2800. Управління трудовими ресурсами в сільському господарстві регіону
2801. Первоочередные задачи упорядочения продовольственного рынка РА
2802. Вопросы лизинга и его вложения в переходной экономике (на примере Республики Армения)
2803. Особенности и основные направления улучшения кредитной политики коммерческих банков Армении
2804. Основные задачи государственного урегулирования туризма в Республике Армения
2805. Экономико-математическое моделирование влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост на примере РА
2806. Пути совершенствования системы государственных закупок в Республике Армения
2807. Логистические модели перевозок в системах индикативного планирования
2808. Проблемы постприватизационного периода предприятий и пути их решения в Республике Армения
2809. Формирование ассортиментной (номенклатурной) политики как гаранта экономической стабильности промышленной организации
2810. Формирование рынка табачной продукции в Республике Армении
2811. Взаимовлияние государственных и рыночных рычагов регулирования отрасли в условиях переходной экономики (на примере энергетики РА)
2812. Исследование и прогнозирование спроса и предложения промышленной продукции РА (на примере ювелирного производства)
2813. Улучшения систем водоснабжения и водоотведения больших городов (на примере города Еревана)
2814. Удосконалення управління фінансами підприємств ринкової інфраструктури
2815. Оцінка ефективності створення і функціонування холдингової компанії
2816. Економічна структура виробництва в аграрному секторі України в 20-х рр. ХХ століття
2817. Підвищення обсягів продажу послуг на підприємствах туризму на основі інтернет-маркетингу
2818. Экономическое обоснование атмосфероохранной деятельности в районе закрытия угольных шахт
2819. Особливості експортного маркетингу продукції машинобудування України в Азіатському регіоні
2820. Економічний механізм регулювання соціальних процесів
2821. Економічний механізм стимулюючої системи оподаткування сільського господарства
2822. Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання
2823. Инновационные механизмы экономического роста в странах с переходной экономикой: возможности Армении
2824. Облік і аналіз залученого капіталу підприємства (на прикладі підприємств молочної промисловості)
2825. Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах
2826. Управління ліквідністю як складова конкурентноспроможності банку
2827. Управління підприємствами готельного господарства різних форм господарювання
2828. Маркетингове забезпечення діяльності підприємства в умовах переходу до ринку
2829. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики
2830. Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області)
2831. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності в період формування відкритої економіки (на прикладі України)
2832. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України
2833. Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу при різних технологіях утримання м'ясної худоби
2834. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)
2835. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)
2836. Стратегія зростання прибутку морських торговельних портів України
2837. Інтеграція України в процеси міжнародної міграції капіталу
2838. Врахування екологічних чинників при економічній оцінці міських територій
2839. Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки України
2840. Консалтингові ресурси та їх функціонування в інноваційних системах національної економіки
2841. Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу
2842. Стратегія розрахункових компаній в Україні
2843. Економічне оцінювання та регулювання процесів трансформацій підприємств
2844. Регулювання виробничих ресурсів землеробства в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах сільскогосподарських підприємств зони Лісостепу України)
2845. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства
2846. Планування руху грошових коштів в системі управління фінансовими ризиками
2847. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва
2848. Організаційно-економічний механізм диверсифікації виробництва в селянських (фермерських) господарствах
2849. Організаційно-економічні основи функціонування регіонального біржового ринку зерна
2850. Удосконалення методів ціноутворення на промислову продукцію в умовах коливань ринкової кон'юнктури
2851. Удосконалення методів ціноутворення на промислову продукцію в умовах коливань ринкової кон'юнктури
2852. Приватизація колективних сільськогосподарських підприємств: форми, методи, шляхи вдосконалення
2853. Инновационная деятельность японских компаний (1990-е - 2000-е гг.)
2854. Пріоритети використання інвестиційного потенціалу у борошномельно- круп'яній і комбікормовій промисловості
2855. Підвищення ефективності використання земельних угідь у сільському господарстві
2856. Сучасна управлінська парадигма фінансового потенціалу виробничого підприємства (на матеріалах підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини)
2857. Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні
2858. Економічна стратегія підвищення ефективності використання сукупного сільськогосподарського капіталу
2859. Фіскальний механізм у системі державного регулювання
2860. Внутрішня торгівля України в період непу (1921-1929 рр.)
2861. Особливості формування валютного ринку в перехідній економіці
2862. Планування фінансової діяльності банку
2863. Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційного банку
2864. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика
2865. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні
2866. Методи оцінки економічного ризику при прийнятті управлінських рішень у галузі зв'язку
2867. Фінансова влада та її вплив на економічну безпеку в транзитивному суспільстві
2868. Формування і підвищення ефективності крупнотоварного виробництва молока в регіоні
2869. Еколого-економічні основи комплексного використання ресурсів низькоякісної та уживаної деревини і деревинних відходів
2870. Удосконалення процесів формування власності на повітряному транспорті
2871. Організація регіональних систем інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва
2872. Синтез системи управління податковими органами в умовах перехідної економіки
2873. Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону)
2874. Управління страховими ризиками при вирощуванні культур в сільськогосподарських підприємствах
2875. Управління основним капіталом морських торговельних портів
2876. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України
2877. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України
2878. Бухгалтерський облік витрат на освітні послуги: методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України)
2879. Маркетинг на ринку знань
2880. Підвищення ефективності функціонування підприємств збірного залізобетону
2881. Моделювання та аналіз економічних систем на підгрунті теорії нечіткої логіки
2882. Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів
2883. Маркетингове дослідження ринку як фактор формування стратегії підприємства (на прикладі підприємств чорної металургії України)
2884. Проблемы производства и реализации плодоовощных консервных изделий в РА
2885. Основные задачи оценки финансового положения коммерческих банков (по примеру коммерческих банков в РА)
2886. Проблемы оценки и управления международных резервов в Республике Армения
2887. Формування економічної стійкості аграрних підприємств
2888. Регулювання зайнятості населення в умовах ринкової трансформації економіки України
2889. Тарифікація і оплата праці в системі мотивації працівників сільськогосподарських підприємств
2890. Формування власника землі як суб'єкта господарювання у сільськогосподарському виробництві
2891. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання
2892. Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні
2893. Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств
2894. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах
2895. Механизмы формирования и распределения прибыли предприятий в условиях перехода к рыночной экономике
2896. Розвиток малого підприємництва на селі в сучасних умовах
2897. Стратегія розвитку ринку винопродукції України
2898. Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського Союзу
2899. Зайнятість сільського населення
2900. Система управління собівартістю продукції в умовах ринку (на прикладі підприємств машинобудівного комплексу)
2901. Економічне регулювання розвитку залізорудного гірничо- збагачувального виробництва
2902. Емісія та використання електронних грошей в Україні
2903. Моделювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності
2904. Экономико-теоретическое обоснование интегральных показателей развивающейся экономики
2905. Управління інвестиційними процесами в період виходу економіки з рецесії
2906. Організаційно-економічний механізм реклами в комерційно-збутовій діяльності (на прикладі товарного ринку)
2907. Пути совершенствования системы управления городским муниципальным хозяйством (на примере города Еревана)
2908. Механізм накопичення коштів для інвестування підприємств легкої промисловості
2909. Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства
2910. Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти
2911. Научно-методические основы стратегического планирования регионального социально-экономического развития (на примере Псковской области)
2912. Використання трудових ресурсів у тваринництві
2913. Облік і аналіз операцій з цінними паперами власної емісії в акціонерних товариствах
2914. Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні
2915. Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування
2916. Передумови залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в АПК України
2917. Система економічного управління лікувальною установою як суб'єктом медичного страхування
2918. Формування і розвиток рекреаційно- туристичного комплексу Закарпатської області
2919. Участь України в міжнародних інвестиційних процесах
2920. Становление и основные задачи развития расчетно-платежной системы Республики Армения
2921. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
2922. Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)
2923. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості
2924. Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств державного сектору економіки)
2925. Державна інноваційна політика багатопрофільного промислового підприємництва
2926. Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону
2927. Умови та параметри нормалізації розвитку морських транспортних підприємств України
2928. Підвищення ефективності промислового виробництва в умовах ринку
2929. Організація та регулювання діяльності товарних бірж
2930. Економічний механізм розробки проектно-кошторисної документації
2931. Экономическое обоснование арендных отношений на угольных шахтах
2932. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства
2933. Регіональні проблеми активізації трансформаційних процесів у споживчій кооперації
2934. Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин
2935. Государственное регулирование национальной экономики Шри- Ланки
2936. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського господарства в умовах переходу до ринку (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)
2937. Фінансова стратегія розвитку банку в умовах посилення конкуренції
2938. Обгрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі маркетингових досліджень
2939. Фінансове стимулювання економічного розвитку в трансформаційній економіці
2940. Управління процесом капіталоутворення промислових підприємств
2941. Отримання трансгенних рослин тютюну та картоплі з коренеспецифічною та бульбоспецифічною експресією химерних генів
2942. Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій
2943. Обгрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі маркетингових досліджень
2944. Організаційно-економічні методи формування і розвитку приватних закладів в сфері освіти
2945. Фінансово-господарські відносини держава-підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку)
2946. Оптимізація витрат підприємств громадського харчування
2947. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
2948. Управление рисками глобализации
2949. Методи підтримки прийняття управлінських рішень щодо фінансово-кредитних операцій підприємств
2950. Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної глобалізації
2951. Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу
2952. Моделювання життєздатної системи стратегічного управління підприємством
2953. Механізм формування економічної стійкості розвитку морських торгових портів
2954. Особливості земської статистики в Україні у другій половині XIX - на початку ХХ ст. (історико-економічний аспект)
2955. Структура валового внутрішнього продукту України за категоріями доходу
2956. Проблемы стимулирования внешней торговли Республики Армения
2957. Инновационные процессы совместных предприятий в Республике Армения
2958. Проблемы внедрения страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Армения
2959. Проблемы обеспечения экономического роста в странах с переходной экономикой (на примере Республики Армения)
2960. Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці
2961. Конкурентна стратегія банку на ринку кредитних послуг
2962. Государственная политика Республики Армения по формированию экономической конкурентной среды и защиты конкуренции
2963. Механизмы корпоративного управления и проблемы их применения в Республике Армения
2964. Проблемы регулирования рынка труда и занятости в Республике Армения
2965. Проблемы совершенствования управления банковской системой в НКР
2966. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі
2967. Управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві
2968. Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг в умовах формування ринкових відносин
2969. Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища
2970. Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності бройлерного виробництва в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі бройлерних комплексів ВНО "Укрптахопром")
2971. Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України
2972. Ефективність використання навантажувально- розвантажувальної техніки у рослинництві
2973. Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп
2974. Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії
2975. Податки та їхній вплив на виробництво
2976. Механізми трансформації моделі українсько-польських економічних відносин у контексті стратегічного партнерства
2977. Механізм регулювання виробництва та реалізації продукції підприємства
2978. Стратегічні засади розвитку телекомунікаційних послуг (на прикладі Львівської області)
2979. Моделювання процесів адаптивного планування на промислових підприємствах
2980. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств сфери послуг
2981. Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги населенню
2982. Активізація підприємницької діяльності в споживчій кооперації України в умовах перехідної економіки (на прикладі підприємств та організацій споживчої кооперації України)
2983. Формування і ефективний розвиток регіонального ринку молока та молочних продуктів
2984. Економічний механізм реструктуризації господарства регіону
2985. Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі
2986. Мале підприємництво в господарському розвитку регіону
2987. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств
2988. Розвиток приватних господарств в аграрній сфері економіки
2989. Економічні аспекти сталого розвитку і територіальної організації сільського господарства Поділля (на прикладі Вінницької області)
2990. Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК
2991. Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону
2992. Податки в системі державного регулювання економіки
2993. Економічне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості
2994. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями
2995. Удосконалення управління готельним господарством
2996. Фінансово-економічний механізм відтворення земельних ресурсів сільскогосподарського призначення
2997. Інфляція в період ринкової трансформації економічної системи України
2998. Бюджетування в системі управління підприємством
2999. Формування інноваційного механізму екологізації економічного розвитку
3000. Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці


www.diplom.in.ua