Дипломы и курсовые
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |   УСЛУГИ, ЦЕНЫ, ГАРАНТИИ, СРОКИ   |   О НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВЕРНАДСКОГО   |   ССЫЛКИ   | 
|   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ    |    ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА    |   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |   Українська версія   |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Актуальные темы дипломных работ

Перечень не носит исчерпывающий характер

1001. Розвиток іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку
1002. Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення рівня їх пропорційного розвитку
1003. Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави
1004. Організаційно-економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних авіакомпаній
1005. Методика аналізу залучених коштів банку
1006. Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами в умовах ринкової трансформації економіки
1007. Створення спільних підприємств як засіб включення України у світогосподарські зв'язки
1008. Економічне обгрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини
1009. Менеджмент експортного потенціалу галузей агропромислового комплексу України
1010. Удосконалення управління діяльністю гірничо-збагачувальних комбінатів на основі реорганізації сервісних підрозділів
1011. Облік та аналіз фінансового забезпечення бюджетних установ (на прикладі закладів охорони здоров'я Чернігівської області)
1012. Розробка людинно- машинного інтерфейсу в розгалужених системах організаційного управління (на прикладі системи управління об'єднання по запезпеченню нафтою та нафтопродуктами)
1013. Удосконалення організаційно-економічного механізму мясної промисловості України
1014. Підвищення ефективності формування фінансового потенціалу регіону
1015. Формування людського капіталу та механізм його використання в умовах ринкових перетворень
1016. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в регіоні (на матеріалах Закарпатської області)
1017. Управління логістичною діяльністю підприємств машинобудування
1018. Управління корпоративними фінансами
1019. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком малого підприємництва в регіоні
1020. Вплив системи оподаткування на економіку сільськогосподарських підприємств АПК Криму та шляхи її удосконалювання
1021. Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України
1022. Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку: регіональний аспект
1023. Економіко-екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Полісся
1024. Соціально-економічні проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил регіону (на матеріалах Рівненської області)
1025. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України
1026. Торгівля і соціальна політика держави: взаємозв'язок і взаємовплив / економічний аспект/
1027. Контролінг у системі менеджменту страхової компанії
1028. Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці (на прикладі машинобудування)
1029. Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів
1030. Власність: зміст та тенденції у сучасних умовах
1031. Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих сільськогосподарських підприємств
1032. Регіональний ринок зерна: формування та розвиток
1033. Эволюция социальных функций государства
1034. Моделювання синергетичного ефекту при розробці маркетингових стратегій виробничо-економічних систем
1035. Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство
1036. Розвиток підприємництва в сільському господарстві (на матеріалах Вінницької області)
1037. Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні
1038. Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення
1039. Вдосконалення методів оцінки показників господарської діяльності споживчої кооперації України
1040. Ефективний розвиток підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки регіону
1041. Державне регулювання пропорцій та темпів розвитку реального сектора економіки
1042. Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств
1043. Малий бізнес регіону в умовах стратегії інноваційного розвитку України (на матеріалах Львівської області)
1044. Моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного підходу
1045. Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу
1046. Ефективність розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості в Україні
1047. Особливості й тенденції інтеграційного розвитку у рамках НАФТА в контексті глобалізації світової економіки
1048. Облік і контроль витрат і доходів підприємств рибного господарства
1049. Інноваційний розвиток підприємств поштового зв'язку: теорія, методологія, практика
1050. Комплексна система аналізу ринку послуг зв'язку України
1051. Економічні основи формування землекористувань сільськогосподарських підприємств
1052. Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою
1053. Управління обліковою службою (на прикладі КСГП Якимівського і Мелітополького районів, Запорізької області)
1054. Формування та напрями реалізації стратегії оновлення парку повітряних суден
1055. Управління державним боргом України (регулювання діяльності із здійснення запозичень)
1056. Управління розвитком рекреаційної діяльності в природних парках
1057. Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин
1058. Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії
1059. Розвиток інтеграційних формувань в АПК
1060. Розвиток методів економічної оцінки промислової продукції
1061. Економічний механізм управління техногенно-екологічною безпекою промислового виробництва (на прикладі Київської області)
1062. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах трансформаційних змін
1063. Вплив рівня використання виробничих ресурсів на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств (на прикладі колективних підприємств Сумської області)
1064. Адаптація організаційно-економічного механізму суднобудування до ринкових умов
1065. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств
1066. Науково-методичні засади інноваційного розвитку економіки в умовах євроінтеграції України
1067. Управление параметрами качества технических систем, обеспечивающих теплозащиту продукции
1068. Рентабільність виробництва, заготівлі та переробки озимої пшениці в Україні
1069. Фінансово-економічний механізм екологізації промислового виробництва
1070. Розвиток механізмів управління економічною стійкістю функціонування морських портів регіону
1071. Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами
1072. Конкурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перехідної економіки інверсійного типу
1073. Регулювання якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами
1074. Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України)
1075. Управління територіальною соціально- економічною системою в перехідній економіці
1076. Інноваційний фактор розвитку продуктивних сил України
1077. Розподіл праці як умова та фактор підвищення ефективності виробництва
1078. Фінансово-економічна стабілізація та стійкість діяльності сільськогосподарських підприємств
1079. Управління виробничими економічними системами з використанням фінансового моніторінгу
1080. Підвищення ролі аграрних підприємств у соціальному розвитку сільських територій
1081. Управління системою економічної оцінки екологічного ризику в металургійній промисловості
1082. Трансформація організаційно-економічного статусу підприємства (на прикладі текстильної галузі)
1083. Управління фінансовими інвестиціями
1084. Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК регіону
1085. Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах регіонального господарювання
1086. Формування та ефективність використання оборотних засобів у сільському господарстві (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області)
1087. Стратегія розвитку регіонального аграрного ринку та його інфраструктури
1088. Організаційно-економічний механізм захисту вітчизняних товаровиробників
1089. Організаційно-економічні механізми регулювання процесу відтворення житла в умовах ринкових трансформацій
1090. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві
1091. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах
1092. Інтелектуальний капітал: формування та розвиток в Україні
1093. Регіонально-інтеграційні приіоритети країн в процесі глобалізації економіки
1094. Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури
1095. Управлення розвитком природно-заповідних територій регіону
1096. Інноваційні тенденції інституційного впливу на стратегії міжнародного менеджменту в умовах глобальної конкуренції
1097. Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм
1098. Формуванння доходів державного бюджету від операцій з капіталом
1099. Оцінка ефективності управління інституціональними трансформаціями (на матеріалах Республіки Молдова)
1100. Методологічні основи легалізації тіньової економіки
1101. Засоби управління непрямими витратами машинобудівних підприємств
1102. Механізм адаптації підприємств до ризику
1103. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні
1104. Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів України
1105. Удосконалення регіональних земельних відносин у процесі здійснення земельної реформи (на прикладі Львівської області)
1106. Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва
1107. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з банками
1108. Обгрунтування комплексу територіальних природоохоронних заходів при організації використання земельних ресурсів Івано-Франківської області
1109. Стратегія управління нафтогазовим комплексом України в умовах інституційно- інноваційних перетворень
1110. Формування стратегії управління інноваційною діяльністю промислового підприємства
1111. Надійність і стійкість комерційних банків: оцінка та регулювання
1112. Економічне оцінювання та формування взаємозв'язків підприємства-виробника із споживачами продукції
1113. Система контролю в управлінні діяльністю комерційних банків
1114. Соціально-економічні важелі активізації інноваційної праці на промислових підприємствах
1115. Формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва
1116. Діагностика та запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств
1117. Ліквідність комерційних банків та механізм її оптимізації
1118. Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі
1119. Соціально-економічні особливості розвитку особистих господарств сільського населення
1120. Державне регулювання системи страхування земель сільськогосподарського призначення
1121. Основи формування деривативної форми страхування на регіональному рівні в Україні
1122. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку
1123. Ефективність розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах
1124. Фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і вищої освіти
1125. Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ
1126. Розвиток ринку плодоягідної продукції і підвищення ефективності функціонування садівницьких підприємств регіону
1127. Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку
1128. Методологічні засади статистичного спостереження за нефінансовими послугами малих підприємств України
1129. Інвестиційна діяльність промислового підприємства
1130. Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика
1131. Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкового розвитку аграрної сфери
1132. Економіко-екологічна оцінка та оптимізація природокористування (на прикладі водогосподарської діяльності об"єктів народного господарства)
1133. Управління поведінкою персоналу виробничої організації
1134. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів
1135. Організація управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом
1136. Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників
1137. Вдосконалення форм інтеграції виробництва (на прикладі гірничо- металургійного комплексу України)
1138. Розвиток особистих селянських господарств у системі економічних відносин в агропромисловому виробництві
1139. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в господарському механізмі АПК (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області)
1140. Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів
1141. Стратегія внутрішньокорпоративного управління на підприємствах України
1142. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентноспроможності регіону
1143. Оцінка виробничого потенціалу регіону та удосконалення механізму його нарощення
1144. Формування конкурентної стратегії підприємства
1145. Обгрунтування стратегічних напрямів підвищення ефективності роботи лісогосподарських підприємств
1146. Методи та моделі організаційно-економічного управління діяльністю агрофірми
1147. Техніко- економічна ефективність використання територіального автодорожнього комплексу (Питання теорії, методології і практики)
1148. Техніко- економічна ефективність використання територіального автодорожнього комплексу (Питання теорії, методології і практики)
1149. Экономическая оценка вариантов модернизации оборудования на угольных шахтах
1150. Соціально- психологічні аспекти ефективного менеджменту (на матеріалах АПК Хмельницької області)
1151. Управління грошовими потоками торговельного підриємства
1152. Валютні паритети в сучасному господарському механізмі світової економіки
1153. Методи інтелектульної підтримки прийняття економічних рішень
1154. Економічні суперечності подолання кризових явищ у галузях АПК
1155. Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна
1156. Планування та організування маркетингової діяльності підприємств
1157. Формування регіонального ринку м'яса великої рогатої худоби
1158. Економічна оцінка нововведень на засадах інноваційного маркетингу (на прикладі підприємств машинобудування)
1159. Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання (на прикладі швейних підприємств)
1160. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці
1161. Особливості реалізації інтелектуальної власності в економіці України
1162. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація
1163. Фінансовий механізм організації економіки України
1164. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів
1165. Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва
1166. Вдосконалення управління аудитом бухгалтерської (фінансової) звітності
1167. Організація і розвиток майнових відносин власності в колективних сільськогосподарських підприємствах
1168. Аудит звітності про фінансові результати: організація та методика
1169. Формування трудового потенціалу рекреаційних зон України (на прикладі СЕЗ "Курортополіс Трускавець")
1170. Механізми трансформації ринку трудових ресурсів підприємств АПК регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Херсонської області)
1171. Стратегія управління інноваційним розвитком економіко-виробничих структур
1172. Організаційно-економічні основи системи охорони здоров'я в Україні
1173. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України
1174. Організаційно-економічні методи регулювання процесів поглинання суб'єктів господарювання
1175. Дослідження формативного контексту та нових підходів до управління регіональним економічним розвитком
1176. Удосконалення внутрішньогосподарчих економічних відносин в сільськогосподарських підприємствах (цінові аспекти)
1177. Оцінка впливу природних чинників на формування виробничої структури вугільної промисловості
1178. Становлення макроекономічної рівноваги в економічній системі України
1179. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності
1180. Статистичне вивчення фондового ринку України
1181. Оцінка ризику в аграрному менеджменті
1182. Організаційно-економічний розвиток промислового виробництва
1183. Державне регулювання інвестицій в умовах трансформації економічної системи України
1184. Формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг
1185. Еколого-економічна ефективність осушувальних меліорацій в Поліському регіоні України (на прикладі Рівненської області)
1186. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства
1187. Механізм адаптації рішень в управлінні підприємствами у сфері послуг (на прикладі підприємств зв'язку)
1188. Механізм адаптації рішень в управлінні підприємствами у сфері послуг (на прикладі підприємств зв'язку)
1189. Ефективність інтегрованого виробництва в агропромислових підприємствах і агрофірмах в умовах переходу до ринку
1190. Эффективность корпоративного управления инвестициями (по материалам промышленных организаций РА)
1191. Удосконалення депозитної політики в банках України
1192. Методичні основи прогнозування кінцевих споживчих витрат економіки України
1193. Економічне обгрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств
1194. Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських регіонів
1195. Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі
1196. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації "Укрсортнасіннєовоч")
1197. Управління діяльністю підприємств на основі взаємодії маркетингу і логістики на прикладі підприємств фарфоро-фаянсової галузі
1198. Система підтримки прийняття рішень з календарного планування дискретного виробництва
1199. Формування ринку конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції
1200. Автоматизація господарського обліку з використанням бах даних
1201. Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції в регіоні (на матеріалах Вінницької області)
1202. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах удосконалення системи оподаткування підприємств АПК
1203. Діяльність жінки-керівника в контексті розвитку менеджменту сільськогосподарських підприємств
1204. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються
1205. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо- фінансовими системами промисловості
1206. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
1207. Формування організаційно-економічного механізму процесного управління діяльністю комбікормових підприємств
1208. Стратегічне управління виноградарсько- виноробним комплексом
1209. Система управління витратами підприємств залізничного транспорту
1210. Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства
1211. Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин
1212. Удосконалення механізму підвищення ефективності використання рибогосподарського ресурсу
1213. Синтез системи механізмів кредитного менеджменту підприємства
1214. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України)
1215. Формування та розвиток зернопродуктового підкомплексу Черкаської області в умовах становлення ринкових відносин
1216. Оцінка дивідендного потенціалу акціонерного товариства
1217. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
1218. Організаційно-економічне забезпечення процесів використання авіаційного пального
1219. Ефективність управління енергозберігаючими технологіями
1220. Перехідні процеси в економіці індустріального типу: зміст та методи структурування
1221. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Причорноморського регіону
1222. Формування системи управління промисловими підприємствами на засадах контролінгу
1223. Повышение эффективности транспортного процесса перевозок контейнеров при транспортно-экспедиционном обслуживании
1224. Система страхування екологічних і катастрофічних ризиків
1225. Страховий ринок України: стратегія функціонування в контексті сталого розвитку
1226. Управління надзвичайними ситуаціями в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів
1227. Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві
1228. Реформування земельних відносин у містах
1229. Державний борг України у перехідній економіці
1230. Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня
1231. Проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв'язку
1232. Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур
1233. Розробка системи стратегічного фінансового менеджменту підприємств
1234. Управління інноваціями на етапах життєвого циклу програмного забезпечення
1235. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
1236. Резервы повышения эффективности использования оборудования
1237. Формування та реалізація стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону
1238. Социально-экономическая оценка развития рекреационных комплексов городов- курортов
1239. Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону
1240. Податкове стимулювання розвитку інвестиційної діяльності
1241. Фінансовий лізинг як форма нагромадження капіталу в умовах трансформаційної економіки
1242. Трансформація земельних відносин в аграрній сфері
1243. Экономическая оценка транспортно-экспедиционного обслуживания промышленных предприятий автотранспортом
1244. Стратегії реструктуризації потенціалу авіакомпаній
1245. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці
1246. Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом
1247. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій
1248. Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства
1249. Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи
1250. Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничному транспорті України
1251. Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону
1252. Управління стратегічним потенціалом підприємства
1253. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві
1254. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
1255. Форми господарювання підприємств у ринковій економіці
1256. Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні
1257. Організаційно-економічний механізм маркетингу в зернопродуктовому підкомплексі Вінницької області
1258. Інтеграція України до світової економічної системи через діяльність морських портів
1259. Удосконалення спеціалізації сільскогосподарського виробництва
1260. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі
1261. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні
1262. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні
1263. Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово- фінансових груп
1264. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави
1265. Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства
1266. Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств лісогосподарського комплексу
1267. Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці
1268. Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в системі обласного АПК і шляхи її удосконалення (На прикладі Херсонської обл.)
1269. Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств
1270. Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки
1271. Еколого-економічне обгрунтування проектів землевпорядкування (на прикладі господарств лісостепової зони Львівської області)
1272. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки
1273. Ефективність переробки зерна в АПК Львівської області
1274. Формування економічної стратегії розвитку промислових підриємств
1275. Маркетингова діяльність підприємств малого бізнесу
1276. Статистична оцінка виробництва і споживання електроенергії в Україні
1277. Ефективне формування селянських (фермерських) господарств в ринкових умовах
1278. Розвиток комплексу "Виробництво - споживання" приміського району в умовах ринкових відносин
1279. Соціально- економічні механізми управління адміністративним районом в системі регіонального розвитку
1280. Управління логістичною усталеністю виробничо-збутових систем
1281. Формування ринково орієнтовананої системи регіонального продовольчого комплексу (на прикладі Черкаської області)
1282. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств
1283. Експортний потенціал та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону)
1284. Спряження невизначеності господарських систем та їх реформування
1285. Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств
1286. Економічні та організаційно-правові механізми запобігання банкрутству підприємницьких структур
1287. Регулювання жіночої зайнятості в умовах різних форм господарювання (на прикладі АПК Львівської області)
1288. Механізм інтеграції України до Європейського Союзу і Єдиного Економічного Простору
1289. Экономический механизм повышения конкурентоспособности экономики региона (на примере Павлодарской области)
1290. Структурна трансформація промислового комплексу України
1291. Моделювання системи управління персоналом великого промислового комплексу в умовах нестабільного економічного середовища
1292. Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо- будівельних підприємств
1293. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України
1294. Моделювання процесів антикризового управлінння підприємством
1295. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості)
1296. Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві
1297. Кредитування реального сектору економіки України міжнародними фінансовими організаціями
1298. Зовнішня торгівля України: механізм розвитку і управління в трансформаційній економіці
1299. Становлення системи соціального партнерства на ринку праці регіону
1300. Методи комплексної оцінки фінансового стану промислового підприємства
1301. Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових підприємств України)
1302. Управління інвестиційним розвитком регіону
1303. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури
1304. Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні
1305. Організація розрахунків сільськогосподарських підприємств з суб'єктами підприємницької діяльності
1306. Трансформація структури людської діяльності у сучасному господарському розвитку
1307. Інвестиційний потенціал виробничого підприємства, його джерела та ефективність використання в перехідних умовах
1308. Організація системи моніторингу фінансової діяльності на металургійних підприємствах
1309. Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження енергоємності продукції рослинництва (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Бердянського району Запорізької області)
1310. Науково обгрунтоване планування та управління ремонтно-профілактичними роботами в комплексно-механізованих вибоях шахт
1311. Територіальна організація агропромислового комплексу України: методологія, практика та механізм регулювання
1312. Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.
1313. Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток виробничого потенціалу промисловості регіону
1314. Моделювання процесів управління вартістю підприємства в умовах ринку
1315. Комплексный подход к организации маркетинговой деятельности в гражданской авиации
1316. Комплексний підхід до організації маркетингової діяльності у цивільній авіації
1317. Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні
1318. Совершенствование организации и повышение эффективности внутришахтного питания на предприятиях горнодобывающей промышленности
1319. Управління фінансовим потенціалом підприємств
1320. Управління інвестиціями в машинобудуванні
1321. Організація цінової роботи на підприємстві
1322. Інвестиційна діяльність комерційних банків
1323. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки розвитку малих підприємств
1324. Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби
1325. Формування і функціонування ринку великої рогатої худоби
1326. Развитие инвестиционной деятельности в экономическом пространстве СНГ
1327. Диференційовано- комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку
1328. Державна фінансова підтримка аграрного сектору України
1329. Іноземні інвестиції в системі становлення ринкової економіки України
1330. Вторинна зайнятість населення великих міст України
1331. Удосконалення підготовки кваліфікованих кадрів на регіональному рівні (на прикладі Кіровоградської області України)
1332. Формування освітнього потенціалу суспільства: методологія, методика, практика
1333. Економіко-математичні моделі оптимізації структури виробництва корпоративних підприємств АПК
1334. Соціально-економічні проблеми розвитку промислового комплексу регіону (на прикладі Полтавської області)
1335. Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки
1336. Організаційно-економічний механізм цільового управління витратами гірничо- видобувних підприємств
1337. Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу регіону
1338. Розвиток малих підприємств на підставі диверсифікації діяльності
1339. Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України
1340. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення
1341. Дослідження умов економічної стабільності підприємств в період переходу до ринкової економіки
1342. Розвиток і підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці в регіоні
1343. Державне регулювання перехідної економіки
1344. Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств
1345. Виробнича інфраструктура первинної структурної ланки економіки в умовах переходу до ринку
1346. Науково-методичні основи регулювання кон'юнктури споживчого ринку України
1347. Прогнозування стійкого розвитку регіону
1348. Прогнозування економічного розвитку малих підприємств
1349. Організаційно-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні
1350. Удосконалення організації управління процесами енергозбереження
1351. Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення
1352. Обгрунтування впливу інтеграційних процесів на регіональний соціально- економічний розвиток (на прикладі Кіровоградського регіону)
1353. Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої економіки України
1354. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах
1355. Форми і методи трансформації системи освіти в соціально- економічній політиці держави
1356. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств
1357. Інформаційне забезпеченя прийняття управлінських рішень в морських портах
1358. Механізм адаптації працюючих до ринкових умов господарювання (на прикладі підприємств деревообробної промисловості Львівської області)
1359. Фінансове забезпечення медичних закладів в умовах ринкової економіки (на матеріалах медичних закладів м.Києва)
1360. Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили
1361. Територіальна організація ринку цінних паперів: методологія і практика
1362. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України
1363. Управлінський облік в державних вищих навчальних закладах
1364. Облік оперативної оренди в сільському господарстві України
1365. Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання
1366. Економіко-математичні моделі в плануванні і управлінні сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями
1367. Управління закупівельною діяльністю роздрібного торговельного підприємства
1368. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)
1369. Моделювання процесів адаптації в економічних системах
1370. Державне регулювання монополій видобувної промисловості
1371. Розвиток промислового комплексу регіону (на прикладі вугільної галузі)
1372. Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствах промисловості
1373. Економіко-математичне моделювання діяльності багатопрофільних фірм
1374. Розвиток потенційно небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі Східного регіону)
1375. Облік формування та оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників
1376. Моделювання динамічних характеристик структури капіталу підприємства
1377. Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів
1378. Оцінка конкурентоздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України
1379. Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції
1380. Особливості функціонування природних монополій в умовах ринкової трансформації
1381. Регулювання банківської діяльності в Україні
1382. Управління еколого-економічними трансформаціями суспільного виробництва
1383. Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку
1384. Ефективність праці та її мотивація в аграрній сфері АПК
1385. Науково-методичні основи державного регулювання товарної структури експорту
1386. Порівняльна перевага України в системі виробництва і торгівлі: євроінтеграційний аспект
1387. Нумізматичні операції Національного банку України: методичний та маркетинговий аспекти
1388. Підвищення ефективності комунікацій на регіональному ринку послуг вищої освіти
1389. Оцінка рівня та наслідків концентрації суб'єктів господарювання в промисловості
1390. Формування бюджетної стратегії економічного зростання
1391. Організаційно-управлінські засади охорони навколишнього середовища (методологічний аспект)
1392. Генеза формування та домінанти удосконалення системи регулювання сфери валютно-фінансових відносин України
1393. Тіньові економічні процеси в країнах Європейського Союзу
1394. Формування та розвиток системи реалізації продукції скотарства
1395. Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
1396. Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія та практика)
1397. Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному процесі
1398. Організація застосування цінних паперів на підприємствах АПК
1399. Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств
1400. Державне регулювання малого підприємництва в трансформаційній економіці
1401. Рівновага і пропорційність в економіці
1402. Методичні основи прогнозування валового внутрішнього продукту
1403. Розвиток фермерських господарств у приміській зоні
1404. Удосконалення організації корпоративного управління у великих акціонерних товариствах
1405. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України
1406. Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій (на прикладі підрядних будівельних організацій Сумської області)
1407. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств
1408. Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів зони Лісостепу України
1409. Ефективність відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика
1410. Статистичне прогнозування кон'юнктури аграрного ринку в Україні
1411. Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів України
1412. Економічне регулювання земельних відносин в сільському господарстві
1413. Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах
1414. Ринкова трансформація державно- планової економічної системи (політекономічний аспект)
1415. Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області)
1416. Методи функціонального підходу у системі маркетингу на промисловому підприємстві (на прикладі АТ "НКМЗ")
1417. Побудова і застосування математичних моделей для формування цінової політики провайдера Інтернет
1418. Еколого-економічні проблеми Чорного моря та шляхи їх вирішення (міжнародний аспект)
1419. Податки в регулюванні підприємницької діяльності
1420. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ризиками на підприємствах
1421. Маркетингове ціноутворення на підприємстві
1422. Облік і аналіз затрат на виробництво цукрових буряків (на прикладі сільськогосподарських підприємств України)
1423. Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація
1424. Організаційно-економічні аспекти створення об'єднань по виробництву м'ясопродуктів
1425. Стратегічні та оперативні плани в структурі методів менеджменту на підприємстві
1426. Структура відтворювальної системи АПК України в ринкових умовах
1427. Формування системи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Україні
1428. Організаційно-економічний механізм функціонування тваринницьких продуктових підкомплексів у регіоні
1429. Інформаційно-методичні засади формування інноваційної стратегії підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Івано-Франківської області)
1430. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу
1431. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
1432. Влияние рисков на надежность банка (на примерах банков второго уровня Республики Казахстан)
1433. Ліквідність у системі фінансових інститутів перехідної економіки
1434. Недержавні інвестиції у перехідній економіці інверсійного типу
1435. Економіко-математичне моделювання функціонування системи контейнерних перевезень
1436. Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України
1437. Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки
1438. Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах
1439. Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу
1440. Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України
1441. Становлення ринку науково- технічної продукції
1442. Ефективність матеріального стимулювання праці в роздрібній торгівлі
1443. Розвиток малого підприємства в сільському господарстві
1444. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання
1445. Інвестиційна привабливість підприємств енергетичної галузі
1446. Формування та регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою в економіці України
1447. Ефективне використання експортного потенціалу базових галузей промисловості України в процесі міжнародної економічної інтеграції
1448. Механізм управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу
1449. Метод поиска рациональных решений задач в подсистеме оперативного управления швейными предприятиями
1450. Стимулирование повышения эффективности производства на угольных шахтах
1451. Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки
1452. Організаційно-економічний механізм управління рівнем електроспоживання в умовах гірничо-збагачувальних підприємств
1453. Регулювання розвитку конкуренції на основі товарної диверсифікації виробництва
1454. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки
1455. Фінансові інвестиції торговельних підприємств та умови їх здійснення
1456. Облік в управлінні основною діяльністю готелю
1457. Исследование и разработка системы экономико-математических моделей диалогового управления на нижнем уровне производства (на примере приборостроительных предприятий Украины)
1458. Організаційно-методичне забезпечення програмно-цільового управління промислового регіону
1459. Розробка, аналіз і застосування макроекономічних економетричних моделей перехідної економіки
1460. Моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного об'єкту з урахуванням ризику
1461. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
1462. Управління вексельним оборотом торговельного підприємства
1463. Активізація транскордонного співробітництва регіонів
1464. Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин
1465. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств
1466. Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора економіки
1467. Фінансове забезпечення заходів з ядерної та радіаційної безпеки
1468. Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств
1469. Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промисловості
1470. Екологізація управління та економічне зростання: моделювання і аналіз взаємозв'язку
1471. Організаційно-економічний механізм активізації науково-технологічного розвитку промислового комплексу України
1472. Економічний механізм управління проектами на прикладі виробництва металоконструкцій
1473. Формування конкурентоспроможності зерновиробництва в регіоні
1474. Інтеграція України до світового ринку праці через використання трудового потенціалу
1475. Ефективність використання мінеральних добрив
1476. Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції
1477. Методи оцінки активів, зобов'язань і капіталу підприємств в умовах цінових змін (на прикладі підприємництва України)
1478. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві
1479. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: методологічний аспект
1480. Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону
1481. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на хлібопекарних підприємствах (на матеріалах підприємств хлібопекарної промисловості споживчої кооперації України)
1482. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства
1483. Зовнішньоторговельні зони як специфічна форма міжнародної виробничо- інвестиційної діяльності
1484. Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу
1485. Проблемы принятия решений в управлении авиапредприятием
1486. Економічна ефективність використання доріг в сільськогосподарських підприємствах
1487. Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної галузі регіону
1488. Організаційно-економічний механізм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності підприємства
1489. Економічна оцінка інноваційного потенціалу
1490. Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства
1491. Управління соціальним розвитком колективів промислових підприємств
1492. Організація регіонального управління підприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторі
1493. Інституціональна модель фінансування інвестиційного процесу
1494. Методи урахування диференціальних особливостей шахт у ціноутворенні на вугілля
1495. Державне регулювання земельних відносин
1496. Соціально-економічні аспекти розвитку трудових ресурсів в аграрній сфері
1497. Фінансові методи стимулювання ринкових трансформацій в суспільстві з перехідною економікою
1498. Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону
1499. Дисбаланс на сільському ринку товарів народного споживання та шляхи його скорочення
1500. Моделирование перераспределения доходов в процессе разработки стратегической программы по сокращению бедности
1501. Управління ціною як фактором підтримання конкурентоспроможності підприємства
1502. Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням
1503. Управління інноваційним підприємництвом у машинобудівному комплексі
1504. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств
1505. Облік та аналіз діяльності фермерських господарств
1506. Ринкові трансформації форм і структур агропромислового виробництва: теорія і практика
1507. Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства
1508. Удосконалення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств
1509. Управління і регулювання товарного ринку в умовах перехідної економіки
1510. Оплата праці на підприємтвах торгівлі різних форм власності
1511. Формування конкурентоспроможної оплати праці
1512. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період
1513. Управлінські аспекти обліку та контролю операційних доходів і витрат на підприємствах електролампового виробництва
1514. Становлення ринку цінних паперів України в умовах економіки перехідного періоду
1515. Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного розвитку економіки
1516. Підприємницькі засади розвитку сільського туризму
1517. Науково-методичні аспекти приватизації об'єктів трубопроводного транспорту
1518. Організація ефективної роботи підприємства у постприватизаційний період
1519. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві
1520. Методологічні засади формування ефективного конкурентного середовища в економіці України
1521. Трудовая активность и механизмы ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике
1522. Іпотечне кредитування із заставою земельних ділянок сільськогосподарського призначення
1523. Економічна та енергетична оцінка інтенсивних типів насаджень яблуні в умовах Центрального Лісостепу України
1524. Методологічні засади корпоративного управління в банку
1525. Покращання фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу
1526. Управління ліквідністю грошового ринку на основі моделювання попиту на банківські резерви
1527. Управління якістю молока та продуктів його переробки
1528. Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини
1529. Ринкові механізми управління водогосподарськими проектами
1530. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
1531. Організація обліку оплати праці та розрахунків з персоналом підприємств масового харчування в умовах комп'ютерізації
1532. Організація обліку оплати праці та розрахунків з персоналом підприємств масового харчування в умовах комп'ютерізації
1533. Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємств залізничого транспорту України
1534. Формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств в умовах ринку
1535. Моделювання процесів антикризового управління виробничо-економічних систем дискретного типу
1536. Кредит в умовах ринкової трансформації економіки
1537. Інтегровані маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
1538. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери в радіоактивно забруднених регіонах
1539. Прогнозування фінансового стану банку
1540. Організаційно-економічні засади ефективної агропродовольчої політики в Україні
1541. Управління операційними витратами на підприємствах з високим ступенем індивідуалізації продукту
1542. Якість життя в умовах сучасної економіки (регіональний аспект)
1543. Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень
1544. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур
1545. Нормативне регулювання витрат праці у матеріальному виробництві
1546. Еколого-економічна ефективність використання потенціалу земельних ресурсів (на матеріалах агроформувань Миколаївської області)
1547. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств
1548. Інтеграція виробництва і промислової переробки молока (методологічні та організаційно-методичні аспекти)
1549. Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення на підприємствах залізорудної промисловості України
1550. Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного підходу
1551. Суть та закономірність еволюції економічних систем
1552. Організаційно-економічні основи оцінки конкурентоспроможності судноплавних компаній на фрахтовому ринку
1553. Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України
1554. Формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств
1555. Диверсифікація промислового виробництва України в умовах міжнародної економічної інтеграції (на прикладі харчової промисловості)
1556. Методичні основи управління економічною функцією податків (на прикладі районної державної податкової інспекції)
1557. Напрямки удосконалювання вуглепостачання коксохімічного підприємства
1558. Трансформація фондових ринків країн Центральної та Східної Європи
1559. Методология ценообразования на услуги телефонной связи
1560. Формування капіталу акціонерного товариства
1561. Механізм формування та реалізації державного управління охороною праці
1562. Формування джерел інвестицій в розвиток промислового виробництва
1563. Управління ринковою вартістю торговельних підприємств
1564. Соціально- демографічні фактори формування трудового потенціалу аграрного сектора в умовах різних форм власності
1565. Недобросовісна зовнішня конкуренція та методи захисту від неї національного ринку
1566. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні
1567. Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві
1568. Управління витратами на забезпечення якості промислової продукції
1569. Економічне оцінювання інтеграційних управлінських рішень в паливно- енергетичному комплексі
1570. Облік і контроль виробничих витрат у будівництві свердловин
1571. Фінансова підтримка кредитними спілками малого бізнесу
1572. Моделювання споживання домогосподарства за умов невизначеності інформації
1573. Механізм та аналітико-інструментальні засоби забезпечення економічної стійкості підприємства (за матеріалами поліграфічних підприємств України)
1574. Проблемы дальнейшего развития внешней торговли Республики Армении со странами СНГ
1575. Основные проблемы оценки кредитоспособности производственной организации (на примере промышленности РА)
1576. Економічна стратегія вищого навчального закладу за умов демографічної кризи
1577. Трансформація зовнішнього сектора економіки України в умовах глобалізації
1578. Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку
1579. Направления совершенствования внешнеторговой политики в Республике Армения
1580. Макроэкономическое моделирование миграционных процессов в Республике Армения
1581. Маркетингові комунікації як інструмент узгодження економічних інтересів виробника та споживача
1582. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства
1583. Сбережения, инвестиции и экономический рост (на примере РА)
1584. Людський розвиток як чинник економічного зростання в Україні
1585. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт
1586. Формирование организационно-экономического механизма финансового оздоровления железорудных предприятий
1587. Совершенствование информационного обеспечения планирования капитальных вложений в отрасли (на примере химической промышленности)
1588. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства
1589. Вплив технологічного фактора на техніко-економічний рівень виробництва в чорній металургії
1590. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств (за матеріалами підприємств обробної промисловості Черкаського регіону)
1591. Формування механізму регулювання розвитку малого підприємництва в Україні
1592. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства
1593. Формирование рейтингов для российских банков
1594. Удосконалення орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств
1595. Оперативний облік і контроль у системі менеджменту виробничого підприємства
1596. Управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості
1597. Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів
1598. Інвестеційна привабливість підприємства в умовах трансформації економіки
1599. Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні
1600. Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів
1601. Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області)
1602. Економічна ефективність садівництва та оптимізація породно-сортового складу плодових насаджень (на матеріалах господарств південних областей України та Автономної Республіки Крим)
1603. Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика)
1604. Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та тактичному плануванні на базі ітераційного підходу
1605. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства
1606. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство
1607. Вибір та обгрунтування напрямів і методів підвищення ефективності реструктуризації вугільних шахт
1608. Трансформація розселення населення регіону: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Полтавської області)
1609. Науково- практичні основи діагностики банкрутства у підприємницькій діяльності
1610. Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
1611. Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку
1612. Экономические взаимоотношения ремонтно-технических и технологических предприятий с сельскохозяйственными товаропроизводителями (на примере предприятий Краснодарского края)
1613. Місцеві фінанси України
1614. Інституціональні засади зовнішньоекономічної діяльності України в контексті світового та регіонального розвитку
1615. Управління якістю праці робочих на промислових підприємствах
1616. Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості
1617. Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала
1618. Економіко-математичне моделювання процесів відтворення у сільському господарстві
1619. Моделювання взаємодії підприємств у ланцюгу постачань
1620. Розвиток господарського розрахунку на підприємствах торгівлі
1621. Трудозберігаюча функція зайнятості
1622. Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України)
1623. Організаційно-методичний механізм державного фінансового регулювання корпоративного сектора
1624. Економічні методи у системі управління корпораціями (на прикладі підприємств вугільної промисловості)
1625. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації
1626. Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств
1627. Інституціональні форми реалізації управлінського потенціалу працівників в умовах ринкової трансформації
1628. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся на напрями її удосконалення
1629. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку
1630. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств хімічної промисловості (на прикладі хімічних підприємств Сумської області)
1631. Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу
1632. Економічна та енергетична ефективність виробництва молока при різних системах утримання корів у літній період
1633. Інституціональні фактори оптимізації розвитку морських торговельних портів України
1634. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку
1635. Економічне обгрунтування інноваційних проектів
1636. Фінансово-економічне регулювання розвитку агропромислового виробництва
1637. Комплекс макроеконометричних моделей прогнозування економічного розвитку України
1638. Державне регулювання природних монополій у трансформаційній економіці
1639. Кадровий потенціал менеджменту в АПК: проблеми формування, використання і управління (на матеріалах ХмельницькоЇ області)
1640. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації
1641. Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону
1642. Операції банків з цінними паперами та перспективи їх розвитку
1643. Мотивація в менеджменті підприємств АПК (на матеріалах харчових підприємств Житомирської області)
1644. Особливості регулювання зайнятості населення в регіоні
1645. Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового регулювання
1646. Організаційно-економічний механізм управління продуктивністю праці на вугільних підприємствах
1647. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства
1648. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України
1649. Трудомісткість послуг з працевлаштування: методологія визначення та практика використання
1650. Структуризація функціонування допоміжного виробництва промислових підприємств
1651. Планування та регулювання розвитку підприємницької діяльності (на прикладі сфери телекомунікацій)
1652. Формування системи корпоративної безпеки підприємства
1653. Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління
1654. Формування системи управління промисловою власністю
1655. Інвестиційні перспективи функціонування транспортних підприємств з перевезення агропродукції (на прикладі Херсонської та Миколаївської областей)
1656. Управління стратегією сталого розвитку підприємства
1657. Економічне обгрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур
1658. Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і обладнання вітчизняними підприємствами
1659. Міжнародна конкурентоспроможність і економічна безпека країн в умовах глобалізації
1660. Система економічних відносин у сфері послуг та механізм їх реалізації при переході до ринку (На прикладі охорони здоров"я України)
1661. Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом
1662. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин
1663. Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України
1664. Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства
1665. Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах ситуаційного підходу
1666. Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг
1667. Экологические проблемы сельского хозяйства Китая (1978-2006 гг.)
1668. Методические подходы к структурной перестройке промышленности в период перехода к рынку
1669. Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси
1670. Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного підприємництва (1861- 1917 рр.)
1671. Механизм регулирования занятости населения
1672. Управління промисловістю регіону в умовах перехідної економіки
1673. Економічний механізм формування конкурентних переваг підприємств на регіональному ринку молока
1674. Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі
1675. Розробка стратегії маркетингу в умовах диверсифікації виробництва
1676. Формування ринку обладнання для переробки зерна
1677. Удосконалення системи управління технічним розвитком виробництва (на прикл. машинобуд. пром-сті)
1678. Удосконалення системи аеропортових зборів
1679. Економічна ефективність використання виробничих ресурсів в умовах ринкового механізму господарювання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Донецької області)
1680. Моделювання та орієнтовані на знання засоби підпримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному комплексі України
1681. Організаційно-економічні основи інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі
1682. Механізм інноваційного оновлення підприємств (за матеріалами підприємств сільськогосподарського машинобудування України)
1683. Регулювання поведінки економіко-екологічних систем на принципах сталого розвитку
1684. Обгрунтування основних напрямків участі фінансових інститутів в розвитку інноваційої діяльності
1685. Формування попиту і товарного забезпечення в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Західного регіону України)
1686. Оцінювання економіко-екологічних ризиків використання осушуваних земель
1687. Управлінський облік експлуатації та оновлення сільськогосподарських машин та обладнання
1688. Міжнародна діяльність банківських інститутів в трансформаційній економіці
1689. Економіко-математичне моделювання процесу реструктуризації підприємства (на прикладі ВАТ "Луцький підшипниковий завод)
1690. Методологічні основи формування кон'юнктури ринку послуг вищої освіти
1691. Соціально-економічна природа й динаміка безробіття в трансформаційній економіці
1692. Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія
1693. Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах
1694. Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової економіки
1695. Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки
1696. Оцінка ефективності функціонування різних транспортних систем та формування тарифної політики (на прикладі змішаних комбінованих перевезень)
1697. Формування ринку нерухомості на регіональному рівні в Україні
1698. Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України
1699. Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного розвитку підприємств (за матеріалами цукрових заводів України)
1700. Статистичне дослідження зайнятості населення (регіональний аспект)
1701. Формування бюджету Автономної Республіки Крим
1702. Підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику в регіоні
1703. Реструктуризація промислових підприємств в умовах формування конкурентного середовища
1704. Управління розвитком ринку цукру України
1705. Економіко-математичне моделювання вибору варіанта функціонування фірми в умовах перехідного періоду економіки
1706. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації
1707. Вплив кредитування на стабілізацію діяльності тоговельних підприємств
1708. Розвиток зовнішньоторговельних зв'язків України в аграрному секторі
1709. Трансформація національного ринку праці в сучасних умовах
1710. Природний капітал в системі формування екологічно збалансованої економіки
1711. Управління збутовою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України
1712. Управління збутою діяльністю підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України
1713. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції
1714. Механізм управління інноваційною діяльністю освітніх організацій
1715. Соціально- економічний розвиток територіально- виробничого комплексу міста: теорія, методологія, практика (На прикладі м.Луцька)
1716. Формування ринку цінних паперів в умовах приватизаційних процесів
1717. Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств
1718. Організація управління і регулювання природоохоронної діяльності
1719. Фінансове забезпечення господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва
1720. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
1721. Формування та розвиток управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах
1722. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві
1723. Формування і ефективність овочевопродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкової економіки
1724. Організація інформаційного забезпечення управління агропромисловим комплексом
1725. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту
1726. Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств
1727. Використання єврооблігацій як інструменту залучення іноземних інвестицій
1728. Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес- партнерами
1729. Інтеграція України в світовий ринок інновацій
1730. Організація корпоративного управління діяльністю акціонерних товариств
1731. Управління втратами залізорудної сировини як чинник підвищення економічної ефективності гірничо-збагачувального виробництва
1732. Економічний механізм підвищення продуктивності праці в підприємствах харчування
1733. Страхування майна громодян в Україні
1734. Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання
1735. Державне регулювання діяльності природних монополій
1736. Управління ризиками підприємства на засадах реалізації превентивних та компенсаційних заходів
1737. Прогнозно-аналітичне забезпечення інвестування інформаційно-технологічних інновацій
1738. Експортний потенціал України як фактор інтеграції в світогосподарський простір
1739. Трансформація управління підприємствами портової діяльності України
1740. Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістичних концепцій
1741. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки
1742. Фінансовий механізм управління філіями банку
1743. Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій
1744. Економіко-організаційний механізм державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та її регіонах
1745. Організаційно-економічний механізм взаємодії сільськогосподарських підприємств з фінансовими установами (на прикладі Миколаївської області)
1746. Удосконалення механізмів управління заповідними територіями північного Причорномор'я
1747. Економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в регіоні
1748. Інвестиційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки
1749. Сприяння залученню іноземних інвестицій у переробну сферу сферу АПК України
1750. Бюджетне регулювання економіки регіону (на прикладі Черкаської області)
1751. Визначення та облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
1752. Організаційно-економічні засади інституціонального забезпечення сільськогосподарського землекористування
1753. Соціально-екологічні пріоритети аграрної сфери та економічний механізм їх реалізації
1754. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики
1755. Кредитний механізм і його вплив на інвестиційні процеси в Україні
1756. Структура національного виробництва у трансформаційній економіці України
1757. Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід)
1758. Грошово-кредитне регулювання економіки України в умовах переходу до ринку
1759. Організаційно-технічні засоби, методи і моделі забезпечення ефективності використання виробничо-технічного потенціалу автотранспортних підприємств
1760. Вдосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
1761. Територіальна організація міського комплексу (на прикладі житлово- комунального господарства)
1762. Методика та організація обліку та контролю нематеріальних активів
1763. Удосконалення організаційно-економічного механізму зовнішньоекономічної діяльності в підприємництві
1764. Організація управління персоналом (на прикладі комерційних банків)
1765. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні
1766. Роль міжнародних фінансових інститутів у вирішенні економічних проблем Африки (на прикладі країн Західної Африки)
1767. Роль міжнародних фінансових інститутів у вирішенні економічних пролем Африки (на прикладі країн Західної Африки)
1768. Управління грошовими потоками підприємства (на прикладі суднобудівних і судноремонтних підприємств)
1769. Методика аналізу ліквідності комерційного банку
1770. Концепція інтеграції Польщі й України в європейську економічну систему в умовах трансформації економіки
1771. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування
1772. Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів)
1773. Формування та підвищення ефективності використання кадрово-управлінського потенціалу агроформувань
1774. Інвестиційне забезпечення селянських (фермерських) господарств
1775. Організація інформаційного забезпечення управління агропромисловим виробництвом в ринкових умовах
1776. Організаційно-економічний механізм управління охороною праці в промисловому регіоні
1777. Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства (1864-1914)
1778. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних підприємств
1779. Державне управління спеціалізацією й кооперацією в національній економіці
1780. Організація виробництва на підприємствах машинобудування України
1781. Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі
1782. Стратегія розвитку підприємництва в регіоні
1783. Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України
1784. Розвиток соціальної інфраструктури села в умовах аграрних трансформацій
1785. Формування ринкової інфраструктури та підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва (на прикладі АПК України)
1786. Методи організаційних змін у регулюванні економічних процесів
1787. Стан та перспективи розвитку картоплярства у Львівській області
1788. Методичні аспекти управлінського обліку і внутрішнього аудиту науково- дослідних та конструкторських робіт
1789. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем
1790. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України
1791. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України
1792. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація
1793. Облікова інформація та її використання в управлінні торгово- виробничими підприємствами
1794. Формування мотивації і підвищення ефективності праці в молочному скотарстві
1795. Оптимізація економічних відносин промислових підприємств та природної монополії (на прикладі підприємств водопостачання)
1796. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
1797. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств
1798. Формування витрат виробництва в сільському господарстві
1799. Підвищення ефективності виробництва та переробки молока в підприємствах різних форм господарювання приміської зони м.Миколаєва
1800. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання ( на прикладі Чернівецької області)
1801. Організаційно-економічний механізм розвитку агроформувань в пореформений період
1802. Регіонально- галузеві аспекти управлІння інвестиційними та інноваційними процесами (на прикладі залізничного транспорту)
1803. Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у високотехнологічних секторах економіки
1804. Макроструктурні чинники трансформації економіки України
1805. Оподаткування в системі макроекономічного регулювання
1806. Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств (за матеріалами харчових підприємств Миколаївської області)
1807. Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві
1808. Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України
1809. Адаптивне планування структури посівів
1810. Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного використання земель
1811. Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування)
1812. Економічні засади формування структур малого та середнього бізнесу (на прикладі Чернівецької області)
1813. Енергетична безпека як визначальний чинник економічної незалежностї УкраЇни
1814. Проблемы взаимодействия банковского и промышленного капитала
1815. Экономический рост и коррупция в странах с переходной экономикой
1816. Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України)
1817. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах
1818. Проблемы теории и практики экономической роли государства (на примере стран с переходной экономикой)
1819. Маркетингова концепція формування системи "підприємства та роздрібні клієнти - комерційний банк"
1820. Методи структуризації виробничого менеджементу на промислових підприємствах
1821. Пріоритети розвитку корпоративного сектора та ринку цінних паперів в Україні
1822. Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів в електроенергетичній галузі України
1823. Разработка экономико-математических моделей планирования и прогнозирования развития промышленности в территориальных системах управления
1824. дх
1825. Проблемы рыночных преобразований в АПК Республики Кахахстан
1826. Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного зростання України
1827. Личные подсобные хозяйства населения в условиях перехода к рыночным отношениям (На примере Алматинский области)
1828. Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки
1829. Вдосконалення відносин власності у сфері незавершеного будівництва в перехідній економіці України
1830. Удосконалення механізму зниження заборгованості за електроенергію електропостачальних підприємств
1831. Маркетингове стратегічне планування
1832. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України
1833. Економічний неолібералізм в умовах трансформації господарських систем
1834. Формування економічної стратегії інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості
1835. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів (на прикладі підприємств галузі "Транспорт")
1836. Формування ресурсної стратегії підприємства
1837. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів
1838. Моделювання механізмів управління державними фінансовими коштами у регіоні
1839. Ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах
1840. Підприємницька поведінка та її модифікація в сучасних умовах
1841. Інноваційна модель стійкого управління корпоративними правами
1842. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів
1843. Економіко-екологічні особливості регулювання земельних відносин (на матеріалах Львівської області)
1844. Управління людським капіталом підприємства
1845. Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської області)
1846. Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х.Бунге
1847. Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини XIX - початку XX ст.
1848. Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві
1849. Економіко-математичне моделювання ризиків при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності на автотранспорті
1850. Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій
1851. Умови забезпечення макроекономічної збалансованості та їх застосування в регулюванні банківської системи
1852. Організаційно-економічний механізм державного регулювання освіти (на прикладі післядипломної освіти)
1853. Сущность и эволюция акционерной собственности (политико-экономические аспекты)
1854. Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та ефективність
1855. Організаційно-економічний механізм управління радіочастотним ресурсом в Україні
1856. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
1857. Ринок цінних паперів України: становлення і розвиток
1858. Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у трансформаційній економіці
1859. Управління технічним розвитком промислових підприємств (за матеріалами цегельних підприємств України)
1860. Механізм економічного регулювання корпоративного сектору державної форми власності
1861. Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні: тенденції розвитку, методологія, практика
1862. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства
1863. Перспективні напрямки підвищення ефективності функціонування харчової промисловості (на прикладі підприємств вино-коньячного виробництва)
1864. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки
1865. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві
1866. Формування земельних відносин в ринкових умовах, їх еколого-економічна та соціальна ефективність
1867. Підприємницьке середовище та економічний розвиток (питання теорії і практики)
1868. Організаційно-економічне обгрунтування ефективного розвитку підприємств промислового птахівництва на основі інновацій
1869. Формування комунітарної грошової політики в європейському валютному союзі
1870. Особливості складання маркетингової програми для хлібоприймальних підприємств
1871. Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні
1872. Особливості розподілення витрат та тарифоутворення на підприємствах поштового зв'язку
1873. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)
1874. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання
1875. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств
1876. Оцінка впливу ціни підпорядкування закону на прибутковість підприємств
1877. Регіональні особливості трансформації форм господарювання в АПК в умовах зміни земельної власності
1878. Економічне зростання в умовах ринкової трансформації економіки України
1879. Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення
1880. Методичні основи податкового регулювання надходжень в місцевий бюджет
1881. Фінанси банку: теорія, методологія, управління
1882. Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної
1883. Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної
1884. Фінансовий аспект північноамериканської економічної інтеграції
1885. Фінансовий аспект північноамеріканської економічної інтеграції
1886. Методологія моделювання регіональних АПК: варіантність, уніфікація, модульність
1887. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в період розвитку економіки
1888. Розвиток соціально-трудових відносин аграрних підприємств
1889. Раціональне використання сільського трудового потенціалу
1890. Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи
1891. Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні
1892. Методологічні основи управління розвитком економіки регіону
1893. Управління інноваційними процесами на підприємстві
1894. Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
1895. Еколого-економічне обгрунтування ефективності використання нових видів азотних добрив в сільському господарстві
1896. Програмно-цільове управління в сільськогосподарських підприємствах
1897. Социальные факторы повышения эффективности агропромышленного комплекса
1898. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком адміністративно- териториальних одиниць
1899. Экономическая оценка качества окружающей среды при проектировании в градостроительстве
1900. Экономический механизм обоснования технологий подземной разработки кимберлитовых месторождений
1901. Трансакційні витрати: механізм формування та впливу на економічну циклічність
1902. Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру
1903. Облікове забезпечення функціонування науково- виробничих систем (на прикладі науково- виробничих систем рисосіяння)
1904. Використання лізингу в інвестуванні підприємств АПК (Теорія, методологія, оптимізація)
1905. Узгодження мотиваційних впливів на ефективність механізму управління телекомунікаціями регіону
1906. Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
1907. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом фінансово-промислових груп
1908. Оперативний облік і контроль експорту продукції та надходження коштів
1909. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій
1910. Формування інвестиційних ресурсів регіону
1911. Монетарні відносини в європейському економічному просторі
1912. Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону
1913. Механізм забезпечення комплексності регіонального розвитку промисловості
1914. Механізм та стратегії забезпечення ефективності утилізації авіаційної техніки
1915. Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)
1916. Методи організації забезпечення ефективного функціонування підприємств продовольчого комплексу регіону
1917. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів
1918. Економіко-математична модель оптимального управління фінансовими ресурсами
1919. Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки
1920. Раціональний розвиток форм господарювання в АПК при переході до ринку
1921. Финансовый механизм стимулирования деятельности розничных торговых предприятий
1922. Методичне забезпечення регулювання процесів відтворення основних засобів харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої промисловості України)
1923. Управління земельними ресурсами міста (на прикладі м. Києва)
1924. Формування господарської мотивації в умовах переходу до ринкової економіки
1925. Экономическое обоснование стратегии вывода угледобывающего предприятия из предкризисного состояния
1926. Підвищення конкурентоспроможності продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК
1927. Моделювання регіональних систем розселення
1928. Державне регулювання економічного розвитку приватних агроформувань в Україні
1929. Економіко-математичне моделювання бюджетів інституційних секторів на основі системи національних рахунків
1930. Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу
1931. Механізми ефективного управління фінансовими ресурсами в галузі освіти і науки України
1932. Організаційно-економічний механізм формування інтегрованих корпоративних структур
1933. Державне регулювання транскордонного економічного співробітництва
1934. Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України)
1935. Статистичний аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України
1936. Ефективність застосування мотиваційних важелів та стимулів на діючих підприємствах
1937. Мотивація підвищення трудового потенціалу верстатників
1938. Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України)
1939. Моделювання управлінням фінансово-господарською діяльністю у державній системі освіти
1940. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості)
1941. Еколого-економічне обгрунтування застосування матеріалів сучасних наземних, аерофотогеодезичних і космічних зйомок для ведення моніторінгу земель
1942. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку в умовах ринкової трансформації
1943. Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: українські завдання в контексті міжнародного досвіду
1944. Оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо- господарських структур
1945. Податкові важелі активізації інвестиційної діяльності в Україні
1946. Підвищення ефективності праці керівників аграрних підприємств
1947. Формування системи ефективного використання коштів місцевих бюджетів
1948. Емісійна стратегія відкритих акціонерних товариств: теорія і практика
1949. Фондовий ринок у системі економічні відносин
1950. Розвиток лізингу для аграрних підприємств у ринкових умовах
1951. Взаимодействие спроса и предложения на потребительском рынке Казахстана (теория, соотношение, особенности)
1952. Макроекономічна політика в Україні: аналіз та шляхи вдосконалення
1953. Фінансова інтеграція країн Європейського Союзу як фактор економічного розвитку Європи
1954. Фіскальна політика України на регіональному рівні
1955. Розвиток ощадної справи в Україні
1956. Типологізація і порівняння економічних систем суспільства (проблеми теорії і методології)
1957. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні
1958. Облік та аналіз виокристання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України)
1959. Інноваційні процеси в діяльності м'ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій
1960. Фінансова база розвитку підприємств малого бізнесу в Україні
1961. Обгрунтування економічного механізму функціонування різних форм господарювання в аграрному секторі : ( На матеріалах сільськогосподарських формувань Львів. обл.)
1962. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки
1963. Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку
1964. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України
1965. Довготривале безробіття в Україні: методологія оцінки та регулювання
1966. Удосконалення механізму управління оборотним капіталом в харчовій промисловості
1967. Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівні
1968. Формування еколого-економічної системи, життєзабезпечення на регіональному рівні
1969. Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів
1970. Земельні відносини в умовах реформування економіки України
1971. Удосконалення організації технологічних процесів як фактора поліпшення економічних показників гірничо- збагачувального виробництва
1972. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах
1973. Формування та використання трудового потенціалу в сільському господарстві регіону
1974. Економічні взаємовідносини бурякосійних господарств з цукровими заводами
1975. Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)
1976. Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції
1977. Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств
1978. Демоекономічне вивчення якості населення (статичний аналіз за матеріалами України)
1979. Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки
1980. Територіальна організація зернового господарства України
1981. Ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення в спеціалізованих молочних господарствах Західного Полісся
1982. Еколого-економічний механізм формування раціонального використання і охорони земельних ресурсів (на прикладі Львівської області)
1983. Реформування механізму залучення іноземних інвестицій у розвиток виробничої сфери України (на основі аналізу зарубіжного досвіду)
1984. Механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства
1985. Організаційно-економічні проблеми комерційної діяльності підприємства
1986. Засоби фінансового моделювання та підтримки прийняття рішень на фондовому ринку
1987. Ефективність функціонування та розвитку поромного комплексу України
1988. Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіоні (на прикладі Черкаської області)
1989. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення в господарствах різних форм власності в умовах переходу до ринку (на прикладі скотарських господарств приміської зони м. Одеси)
1990. Развитие территориальной структуры хозяйства региона: теоретико- методический аспект
1991. Організаційно-економічний механізм відродження галузі хмелярства
1992. Стратегічний маркетинг і інноваційна діяльність підприємств
1993. Економіко-енергетичні і екологічні основи інтенсифікації сільського господарства Західного Казахстану
1994. Формування інституціальної основи ринкової економіки
1995. Управління організацією на основі стратегічних зон господарювання
1996. Еколого-економічне обгрунтування формування сільськогосподарського землекористування
1997. Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі розвитку (на матеріалах Черкаської області)
1998. Формування і розвиток регіональних соціально-економічних систем (на матеріалах Західного регіону)
1999. Економічне управління умовами праці на підприємствах зв'язку
2000. Розвиток і регулювання фондового ринку промислового регіону (на прикладі підприємств Донбасу)


www.diplom.in.ua